MGA BUHAT 24

1Ug sa tapus sa lima ka adlaw, milugsong ang labawng sacerdote nga si Ananias kinuyugan sa pipila ka mga anciano ug sa usa ka batid nga mamumulong nga si Tertulo, ug nanag-asoy sila sa gobernador batok kang Pablo. 2Ug sa natawag na siya, si Tertulo misugod sa pagsumbong kaniya nga nagaingon: Sa pagtan-aw namo nga tungod kanimo nahiagum kami sa dakung kalinaw, ug nga tungod sa imong masingkamuton nga pag-agak ang mga dautan gibadlong alang niini nga nasud, 3Sa gihapon gidawat kini namo sa tanang dapit sa dakung pagpasalamat, halangdon gayud nga Felix. 4Apan, aron ako dili makalangan pag-ayo kanimo, ginapakilooy ko kanimo, nga patalinghugan mo kami sa imong puangod sa hamubong mga pulong. 5Kay hingkaplagan namo kining tawohana nga mananakod sa iyang pagkadautan, ug magtutukod sa mga kagubot sa tanang mga Judio sa tibook kalibutan, ug pangulo sa pundok sa mga Nazaretnon; 6Labut pa, siya nagtinguha sa pagbuling sa templo; busa, siya usab among gidakup, ug amo untang pagahukman subay sa among Kasugoan. 7Apan ang pangulong capitan nga si Lysias, miabut ug sa dakung paglugos iyang gikuha siya sa among mga kamot; 8Nga nagsugo sa iyang mga magsusumbong nga moanha kanimo; sa pagsusi kaniya mahibaloan mo ang tanang mga butang, nga ginasumbong namo batok kaniya, 9Ug ang mga Judio usab miuyon sa sumbong, nga nagaingon nga matuod kining mga butanga. 10Ug sa misinyas kaniya ang gobernador sa pagpasulti, si Pablo mitubag: Sa hingbaloan ko nga ikaw maghuhukom sa hataas nga mga tuig niini nga nasud, gikalipay ko ang paghimo sa paglaban sa akong kaugalingon: 11Sa nasud-ong ko nga ikaw nahibalo nga wala pa molapas ang napulo lamang ug duha ka adlaw sukad sa pagtungas ko sa Jerusalem sa pagsimba, 12Ug wala ako nila hikit-i bisan sa templo, bisan sa mga sinagoga, bisan sa ciudad, nga nagapakiglalis kang bisan kinsa, kun nagapagubot sa katawohan. 13Ug dili usab sila makapatin-aw kanimo sa mga butang nga tungod niana ginasumbong nila karon ako. 14Apan kini akong isugid kanimo, nga subay sa Dalan nga ginganlan nilang usa ka pundok, sa ingon nagaalgad ako sa Dios sa among mga ginikanan, nga nagatoo sa tanang mga butang nga uyon sa Kasugoan, ug nga nahisulat sa mga Manalagna. 15Nga may paglaum sa Dios, nga kini mao usab ang ilang ginapangita, nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay sa mga matarung ug sa mga dili matarung. 16Niini nagapanlimbasug usab ako sa pagbaton gihapon sa akong kaugalingon sa usa ka kaisipan nga walay pagbatok sa Dios ug sa mga tawo. 17Karon sa tapus ang daghang mga tuig, mianhi ako sa pagdala ug mga limos sa akong nasud ug mga halad; 18Nga sa taliwala niini hingkit-an ako nila nga ginaputli sulod sa templo, nga walay pundok sa mga tawo ug walay kagubot; apan may pipila ka mga Judio nga gikan sa Asia, 19Nga kinahanglan unta moanhi dinhi sa atubangan nimo; ug magsumbong kong may bisan unsa sila batok kanako. 20Kun, sa laing paagi hinoon, kini sila sa ilang kaugalingon managsaysay, kong unsay mga buhat nga dautan nga ilang hingkit-an kanako sa nagatindog ako sa atubangan sa Sanhedrin, 21Gawas niadtong usa ka pulong nga gisinggit ko sa diha ako sa taliwala nila: Mahatungod sa pagkabanhaw sa mga minatay, pagahukman ninyo ako karong adlawa. 22Apan si Felix, nga may labing sibo nga kahibalo mahitungod sa Dalan, nag-uswag sa husay nga nagaingon: Kong manaug ang pangulong capitan nga si Lysias, pakanaugan ko sa hukom ang inyong buruka. 23Ug gisugo niya ang centurion nga pagabantayan si Pablo, ug tugutan siya ug diyutayng kagawasan, ug dili pagadid-an bisan kinsa sa iyang mga abyan sa pag-alagad kaniya. 24Ug sa human ang pila ka adlaw, miabut si Felix uban ang iyang asawa nga si Drusila, nga Judia, ug gipatawag niya si Pablo, ug gipatalinghugan kini mahatungod sa pagtoo kang Jesucristo. 25Ug sa nagasaysay siya mahatungod sa pagkamatarung, ug sa pagpugong sa kaugalingon, ug sa paghukom nga palaabuton, nahadlok si Felix, ug mitubag: Karon, lumakaw ka na; ug unya kong ako aduna nay maayong higayon, igapatawag ko ikaw. 26Ug nagapaabut siya nga pagahatagan siya ni Pablo ug salapi; tungod usab niini nagpatawag siya kaniya sa masubsub ug nakigsulti kaniya. 27Apan sa pagkatapus sa duha ka tuig, si Felix giilisan ni Porcio Festo; ug kay buot man siya magpahamuot sa mga Judio, si Pablo gipasagdan ni Felix nga binilanggo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\