MGA BUHAT 3

1Karon si Pedro ug si Juan nagkuyog pagsaka sa templo sa takna sa pag-ampo, nga mao ang ikasiyam ka takna. 2Ug didto gidala ang usa ka tawo nga piang sukad pa sa tiyan sa iyang inahan, nga gibutang nila sa matag-adlaw sa pultahan sa templo, nga ginganlang Matahum, aron nga magpakilimos kanila nga nanulod sa templo. 3Siya, sa nakatan-aw kang Pedro ug kang Juan, nga sumusulod sa templo, nagpakilooy kanila nga limsan siya. 4Ug si Pedro nga inubanan ni Juan, sa ilang gitutukan siya, miingon: Tan-awa kami. 5Ug siya naminaw kanila, nga nagahulat nga adunay pagadawaton gikan kanila. 6Apan si Pedro miingon: Wala akoy salapi, bisan bulawan; apan ang ania kanako, igahatag ko kanimo: Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, tumindog ka ug lumakaw. 7Ug iyang gikuptan siya sa kamot nga too, ug gipatindog siya: ug gilayon nabaskug ang iyang mga tiil ug mga buolbuol. 8Ug sa nakaugpo siya, mitindog, ug milakaw; ug misulod siya uban kanila sa templo, nga nagalakaw, ug nagaluksolukso, ug nagadayeg sa Dios. 9Ug ang tibook nga katawohan nakakita kaniya nga nagalakaw ug nagadayeg sa Dios. 10Ug naila nila, nga siya mao kadtong nagalingkod sa pagpakilimos sa Pultahan nga Matahum sa templo; ug nahibulong ug nahingangha sila tungod sa nahitabo kaniya. 11Ug sa iyang gihawiran si Pedro ug si Juan, ang tibook nga lungsod sa dakung kahibulong mingdugok kanila sa agianan, nga ginganlan kang Salomon. 12Ug sa nakita ni Pedro kini, mitubag siya sa katawohan: Mga taga-Israel, nganong nanghibulong kamo niining tawo, kun, nganong gitutukan ninyo kami, ingon nga daw tungod sa among gahum kun pagkadiosnon gipalakaw namo siya? 13Ang Dios ni Abraham; ugni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga ginikanan, naghimaya sa iyang Ulipon nga si Jesus, nga inyong gitugyan, ug giayran sa atubangan ni Pilato, sa gituyo niya nga pagabuhian siya. 14Apan ginaayran ninyo ang Balaan ug Matarung, ug gipangayo ninyo nga igahatag kaninyo ang usa ka mamumuno. 15Ug gipatay ninyo ang Magbubuhat sa kinabuhi, ang gibanhaw sa Dios sa mga minatay; nga niini mga saksi kami. 16Ug tungod sa pagtoo sa iyang ngalan, ang iyang ngalan mao ang nagpabaskug niining tawo nga nakita ug hing-ilhan ninyo; sa pagkamatuod, ang pagtoo nga pinaagi kaniya, naghatag niining tawo sa hingpit nga kaayohan sa atubangan ninyong tanan. 17Ug karon, mga igsoon, hingbaloan ko, nga kadto inyong gibuhat sa walay pagpanghibalo ingon usab sa gibuhat sa inyong mga punoan. 18Apan ang mga butang nga gipahayag nga daan sa Dios pinaagi sa baba sa tanang mga manalagna, iyang gituman nga ang iyang Cristo magaantus. 19Busa, managhinulsol kamo, ug managbalik kamo, aron pagapalaon ang inyong mga sala, kay sa ingon niana moabut ang mga panahon sa kahamungaya gikan sa atubangan sa Ginoo; 20Ug nga igapadala niya si Cristo, nga iyang gitudlo alang kaninyo, 21Nga mao si Jesus: Nga kinahanglan pagadawaton sa langit hangtud sa pagpahiuli sa tanang mga butang, nga gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang balaang mga manalagna, sukad pa sa sinugdan. 22Si Moises, sa pagkamatuod, nag-ingon: Usa ka manalagna nga sama kanako pagabangonon sa inyong Ginoong Dios sa taliwala sa inyong mga igsoon; kaniya magapatalinghug kamo sa tanang mga butang, nga iyang igasulti kaninyo. 23Ug nahitabo, nga ang tanang kalag nga dili magpatalinghug niadtong manalagnaa, pagapohoon gayud siya gikan sa kinataliwad-an sa katawohan. 24Ug sa pagkamatuod ang tanang mga manalagna, gikan kang Samuel ug kanila nga mingsunod, sa kapid-an nga mingsulti, nagtagna sila usab mahitungod niining mga adlawa. 25Kamo mao ang mga anak sa mga manalagna ug sa tugon nga gibuhat sa Dios sa atong mga ginikanan, nga nagaingon kang Abraham: Ug diha sa imong kaliwat pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. 26Kaninyo gayud una ang Dios, sa gibanhaw niya ang iyang Ulipon nga si Jesus, iyang gisugo, aron kamo pagapanalanginan niya, sa pagpabulag sa tagsatagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\