MGA BUHAT 6

1Ug niadtong mga adlawa, sa nagatubo ang gidaghanon sa mga tinon-an, nanagbagutbot ang mga Judiong Greciahanon batok sa mga Hebreohanon, kay ang ilang mga babayeng balo wala nila pagtagda sa mga pag-alima sa matag-adlaw. 2Tungod niini gipatigum sa napulo ug duha ang panon sa mga tinon-an ug nanag-ingon: Dili angay nga pagabiyaan namo ang pulong sa Dios, ug magasilbe kami sa mga lamesa. 3Busa, mga igsoon, magpangita kamo diha kaninyo ug pito ka tawo mga maayo ug kadungganan, nga mga puno sa Espiritu Santo ug sa kinaadman, nga atong ikatudlo alang niining buluhatona, 4Ug kami magapadayon gayud sa pag-ampo ug sa ministerio sa pulong. 5Ug kini nga pahayag hing-uyonan sa tibook nga panon; ug ilang gipili si Esteban, lalake nga puno sa pagtoo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, ug si Procoro, ug si Nicanor, ug si Timon, ug si Parmenas, ug si Nicolas, usa ka kinabig, nga taga-Antioquia; 6Kini sila gipaatubang sa mga apostoles, ug sa human sila makaampo, nagpandung sa ilang mga kamot sa ibabaw nila. 7Ug mikaylap ang pulong sa Dios; ug ang gidaghanon sa mga tinon-an misanay sa hilabihan gayud sa Jerusalem, ug usa ka dakung panon sa mga sacerdote nanagmasinugtanon sa pagtoo. 8Ug si Esteban, nga puno sa gracia ug sa gahum, nagbuhat ug daghang mga katingalahan ug mga ilhanan sa taliwala sa katawohan. 9Apan may nanagpanindog sa pipila nga didto sa sinagoga, nga ginganlan sinagoga sa mga Libertino ug sa mga taga-Cirene, ug mga taga-Alejandria, ug niadtong mga taga-Cilicia, ug sa taga-Asia, nakiglantugi kang Esteban. 10Ug wala sila makahimo sa pagdaug sa kinaadman ug sa Espiritu nga maila sa iyang gipamulong. 11Unya ang mga tawo gihukipan nila ug salapi, aron manag-ingon: Among hingbatian siya nga nagsulti ug mapasipalahong mga pulong batok kang Moises ug batok sa Dios. 12Ug gipagubot nila ang katawohan, ug ang mga anciano, ug ang mga escriba; ug siya gidam-agan nila, ug gidakup, ug gidala siya ngadto sa Sanhedrin. 13Ug gipaatubang nila ang mga bakakon nga mga saksi, nga nanag-ingon: Kining tawohana walay pag-undang sa pagsulti sa mga pulong batok niining balaang dapit ug sa Kasugoan. 14Kay among hingdunggan siya nga nag-ingon, nga kini si Jesus nga Nazaretnon magaguba niini nga dapit, ug mag-usab sa mga batasan nga gihatag ni Moises. 15Unya ang tanang nanaglingkod sa Sanhedrin, sa nanagtutuk sila kaniya, nakita nila ang iyang nawong ingon sa nawong sa usa ka manolonda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\