MGA BUHAT 9

1Apan si Saulo, samtang nga nagapangusmo pa sa paghulga ug pagpamatay sa mga tinon-an sa Ginoo, miadto sa labawng sacerdote. 2Ug nangayo kaniya ug mga sulat alang sa mga sinagoga sa Damasco, aron nga kong may hikit-an siya nga uban sa maong Dalan, mga lalake kun mga babaye, pagadad-on niya nga ginapus ngadto sa Jerusalem. 3Ug sa nagalakat pa siya, nahatabo nga naghingabut siya sa Damasco; ug sa kalit gisidlakan siya sa libut niya sa usa ka kahayag nga gikan sa langit. 4Ug sa napukan siya sa yuta, hingdunggan niya ang usa ka tingog, nga nagaingon kaniya: Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? 5Ug siya miingon kaniya: Kinsa ba ikaw, Ginoo? Ug miingon siya: Ako mao si Jesus, nga ginalutos mo. Usa ka butang nga malisud kanimo, ang pagtindak mo batok sa mga espuela. 6Ug sa nagakurog ug hingkulbaan siya, miingon: Ginoo, unsa ba ang buot mo nga pagabuhaton ko? Ug miingon kaniya ang Ginoo: Bumangon ka, ug sumulod sa ciudad ug igaingon kanimo ang imong kinahanglan nga pagabuhaton. 7Ug ang mga tawo nga nanguban kang Saulo, nanghunong nga nanghiugnok, nga sa pagkamatuod, nakadungog sa tingog, apan wala silay hingkit-an nga tawo. 8Ug mibangon si Saulo gikan sa yuta, ug sa pagbuka niya sa iyang mga mata wala siya makakita bisan unsa; ug ilang giagak siya, ug gipasulod sa Damasco. 9Ug sulod sa tolo ka adlaw wala siya makakita ug wala mokaon, bisan moinum. 10Ug may usa ka tinon-an sa Damasco nga ginganlan si Ananias; ug ang Ginoo nag-ingon kaniya sa usa ka panan-awon: Ananias! Ug mitubag siya: Ania ako, Ginoo. 11Ug ang Ginoo miingon kaniya: Tumindog ka ug umadto sa dalan, nga ginganlan Matul-id, ug pangitaa sa balay ni Judas ang usa nga ginganlan si Saulo nga taga-Tarso, kay ania karon, naga-ampo siya. 12Ug sa panan-awon hingkit-an niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Ananias, nga misulod ug mitapion kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya. 13Apan mitubag si Ananias: Ginoo, daghang hingdunggan ko mahitungod niining tawohana, kong kapid-an nga mga kadautan ang gibuhat niya sa imong mga balaan sa Jerusalem. 14Ug dinhi adunay pagbulot-an siya gikan sa mga pangulong sacerdote sa pagdakup sa tanan nga mga nagapanggilaba sa imong ngalan. 15Apan ang Ginoo miingon kaniya: Umadto ka, kay kini siya maoy usa ko ka ginamiton nga pinili, nga magadala sa akong ngalan sa atubangan sa mga Gentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak sa Israel. 16Kay pakitaan ko siya sa daghang mga butang nga kinahanglan pagaantuson niya tungod sa akong ngalan. 17Ug miadto si Ananias, ug misulod sa balay; ug sa iyang gipandungan siya sa iyang mga kamot, nag-ingon: Igsoong Saulo, ang Ginoong Jesus nga nagpakita kanimo sa dalan nga imong giagian, nagpaanhi kanako, aron makadawat ka sa igtatan-aw, ug mapuno ka sa Espiritu Santo. 18Ug gilayon nangataktak sa iyang mga mata ang daw mga hingbis, ug gilayon nakakita siya; ug mitindog ug gibautismohan siya. 19Mingkaon siya, ug nabaskug. Ug didto siya sa may pila ka adlaw uban sa mga tinon-an sa Damasco. 20Ug gilayon gimantala niya sa mga sinagoga si Jesus, nga kini mao ang Anak sa Dios. 21Ug ang tanang mga nagapatalinghug kaniya nanghitingala, ug nanag-ingon: Dili ba mao kini ang nagapasamok sa Jerusalem niadtong mga nagpanggilaba niining ngalana ug tungod niining tuyoa mianhi siya, aron sa pagguyod kanila nga ginapus ngadto sa mga pangulong sacerdote? 22Apan si Saulo nagakabaskug pa gayud, ug nakapagubot sa mga Judio, nga nagapuyo sa Damasco, sa iyang pagpamatuod nga kini mao ang Cristo. 23Ug sa nangagi ang daghan nga mga adlaw, nanagsabut ang mga Judio sa pagpatay kaniya. 24Apan hingbaloan ni Saulo ang ilang tuyo. Ug ginabantayan nila ang mga pultahan sa adlaw ug sa gabii aron sa pagpatay kaniya. 25Apan gikuha siya sa mga tinon-an sa kagabhion ug gipakanaug nila sa gawas sa kuta, nga gitonton nila sa usa ka bangkat. 26Ug sa pag-abut niya sa Jerusalem, naninguha siya sa pagpakig-ipon sa mga tinon-an; ug nangahadlok ang tanan kaniya, kay sila wala managpanoo nga siya usa ka tinon-an. 27Apan gikuha siya ni Bernabe, ug gihatud siya ngadto sa mga apostoles ug siya nagsugilon kanila, nga sa dalan nakakita siya sa Ginoo, ug nakigsulti kaniya; ug nga kini si Saulo misulti sa dakung kaisug sa Damasco sa ngalan ni Jesus. 28Ug siya nagasulod ug nagagula sa Jerusalem uban kanila, 29Ug nagawali nga walay katalaw sa ngalan sa Ginoo; ug nagapamulong ug nakiglantugi sa mga Judio nga Greciahanon; apan sila nagapaninguha sa pagpatay kaniya. 30Ug sa pagkahibalo niini sa mga igsoon, gihatud siya hangtud sa Cesarea, ug gipadala siya ngadto sa Tarso. 31Unya ang mga iglesia nakabaton ug pakigdait sa tibook nga Judea, ug Galilea, ug Samaria, nga gipalig-on sila; ug sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo, ug sa kalipay sa Espiritu Santo, mingsanay sila. 32Ug nahitabo nga sa nagalibud si Pedro sa tanang dapit, nahiabut usab siya didto sa mga balaan nga nanagpuyo sa Lidda. 33Ug hingpalgan niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Eneas, nga may walo na ka tuig nga nagahay-ad sa higdaanan, kay lulid siya. 34Ug miingon kaniya si Pedro: Eneas, ginaayo ka ni Jesucristo; bumangon ka, ug hipusa ang imong higdaanan. Ug gilayon mibangon siya. 35Ug hingkit-an siya sa tanang mga nagapuyo sa Lidda ug sa Sarona, ug namalik sila sa Ginoo. 36Karon didto sa Joppe may usa ka tinon-an nga babaye, nga ginganlan si Tabita, nga kong hubaron, Dorcas. Kining babayehana puno sa mga maayong buhat, ug sa pagpanglimos nga ginabuhat niya. 37Ug nahitabo nga niadtong mga adlawa, nagmasakiton siya ug namatay; ug sa human ang pagdigo kaniya, ilang gihaya siya sa usa ka sulod sa itaas. 38Ug tungod kay ang Lidda haduol sa Joppe, ang mga tinon-an nga nakadungog nga didto si Pedro, nagapaadto kaniya ug duruha ka tawo sa pagpakilooy kaniya: Dili ka maglangan sa pag-ari kanamo. 39Ug si Pedro mitindog ug miuban kanila. Ug sa pag-abut niya, ilang gihatud siya sa sulod sa itaas ug gipundokan siya sa tanan nga mga babaye nga balo, nga nanagpanghilak, ug nagapakita kaniya sa mga sinina ug mga panapton, nga tinahi ni Dorcas samtang siya uban pa kanila. 40Apan gipagula silang tanan, ni Pedro, ug siya miluhod ug nag-ampo; ug sa paglingi niya sa minatay, miingon: Bumangon ka, Tabita. Ug gibuka niini ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, mibangon siya. 41Ug gitunol ni Pedro ang iyang kamot kaniya, ug gipatindog siya; ug sa gitawag niya ang mga balaan ug mga babaye nga balo, iyang gipaatubang siya nga buhi. 42Ug kini nabantug sa tibook nga Joppe, ug daghan ang mga mingtoo sa Ginoo. 43Ug nahitabo nga napabilin siya sa daghang mga adlaw sa Joppe uban sa usa ka Simon nga magtatabas sa panit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\