COLOSAS 1

1Si Pablo, apostol ni Jesucristo, pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon, 2Alang sa mga balaan ug mga igsoon nga matinumanon kang Cristo, nga anaa sa Colosas: Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios, nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 3Nagapasalamat kami sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagaampo kami gihapon alang kaninyo, 4Sa pagkadungog namo sa inyong pagtoo diha kang Cristo Jesus, ug sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan, 5Tungod sa paglaum nga natagana alang kaninyo sa mga langit, nga kaniadto hingdunggan ninyo diha sa pulong sa kamatuoran sa Maayong Balita, 6Nga miabut kaninyo, ingon man usab nga ania sa tibook nga kalibutan; nga nagabunga ug nagatubo, ingon man usab diha kaninyo sukad sa adlaw sa pagkadungog ug sa pag-ila ninyo sa gracia sa Dios diha sa kamatuoran; 7Bisan ingon sa inyong hingkat-onan kang Epafras, nga atong hinigugma nga masigkaulipon, nga maoy usa ka matinumanon nga ministro ni Cristo lungod kanamo, 8Nga mao usab ang nagpaila kanamo sa inyong gugma diha sa Espiritu. 9Tungod niini kami usab, sukad sa adlaw sa among pagkadungog, wala kami ing pag-undang sa pag-ampo alang kaninyo, ug sa pagpangayo aron kamo mapuno sa pag-ila sa iyang kabubut-on diha sa tibook nga espirituhanong kaalam ug pagsabut, 10Sa paglakaw nga takus gayud sa Ginoo alang sa bug-os nga pagpahamuot, nga magabunga sa tanang maayong buhat, ug magatubo sa kahibalo sa Dios; 11Nga pinalig-on kamo sa bug-os nga gahum, sumala sa kagahum sa iyang himaya, nga sa bug-os nga pagpailub ug pag-antus uban ang kalipay; 12Nga nagapasalamat sa Amahan, nga naghimo kanatong mga takus nga umalambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag; 13Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahum sa mga kangitngit, ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang Anak; 14Nga kaniya nakabaton kita sa atong pagtubos, sa pagpasaylo sa atong mga sala: 15Nga siya mao ang dagway sa Dios nga dili-makita, ang panganay sa tanang mga binuhat. 16Kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit ug ang ania sa yuta, mga butang makita ug mga dili makita: bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya: 17Ug siya mao ang una sa tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang nagapadayon. 18Ug siya mao ang ulo sa lawas, ang iglesia, nga mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga minatay; aron nga sa tanang mga butang siya molabaw gayud sa tanan. 19Kay nahamut-an sa Amahan, nga diha kaniya magpuyo ang tanang kahupnganan; 20Ug pinaagi kaniya ang pagpasig-uli sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon, sa nahimo niya ang pakigdait pinaagi sa dugo sa iyang cruz: pinaagi kaniya, nagaingon ako, ang mga butang sa yuta, kun ang mga butang sa mga langit. 21Ug kamo nga sa miaging panahon, mga dumuloong ug mga kaaway sa sulod sa inyong hunahuna tungod sa inyong mga dautang buhat, 22Apan karon ginapasig-uli niya kamo, tungod sa lawas sa iyang unod pinaagi sa kamatayon, sa pagpadayag kaninyo nga maputli, ug dili masaway ug dili badlonganon sa iyang atubangan: 23Kong mao nga magapabilin kamo diha sa pagtoo, nga mga tinukod ug mga linig-on, ug dili kamo maglunga gikan sa paglaum sa Maayong Balita nga inyong hingdunggan, nga ginawali diha sa tanang binuhat sa ilalum sa langit; nga niini ako nga si Pablo, gihimo nga ministro. 24Karon nalipay ako sa akong mga pag-antus tungod kaninyo, ug gipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Cristo sa akong unod tungod sa iyang lawas, nga mao ang iglesia; 25Nga niini ako gihimong ministro sumala sa pagkatinugyanan ko sa Dios nga gihatag kanako tungod kaninyo, aron matuman ang pulong sa Dios, 26Bison pa ang tinago nga nasalipdan sukad sa mga katuigan ug sukad sa mga kaliwatan; apan karon ginapadayag kanila nga iyang mga balaan, 27Nga kanila gikahamut-an sa Dios ang pagpaila kong daw unsa ang pagkadato sa himaya niining tinago sa taliwala sa mga Gentil, nga mao si Cristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya; 28Nga siya ang giwali namo, nga nagatambag kami sa tagsatagsa ka tawo, ug nagatudlo sa tagsatagsa ka tawo sa tanang kaalam, aron ikapaatubang namo ang tagsatagsa ka tawo nga hingpit diha kang Cristo; 29Nga sa mao usab nagahago ako, nga nagapanlimbasug sumala sa iyang pagbuhat, nga nagabuhat sa sulod nako sa daku gayud nga gahum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\