COLOSAS 2

1Kay buot ko nga inyong hibaloan kong daw unsa ka daku ang akong pag-pakigbisug tungod kaninyo, ug tungod kanila nga atua sa Laodicea, ug tungod sa tanang wala makakita sa akong nawong bahin sa unod; 2Aron paglipayon ang ilang mga kasingkasing, nga sa gihiusa sila sa gugma, ug alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabut, aron sila managpakaila sa tinago sa Dios, nga mao si Cristo; 3Nga kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo. 4Kini giingon ko aron walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo sa pulong nga mabihagon. 5Kay bisan ako wala diha kaninyo sa unod, apan sa espiritu anaa ako uban kaninyo, nga nagakalipay ug nagatan-aw sa inyong pagkabutang ug pagkalig-on sa inyong pagtoo diha kang Cristo. 6Busa, maingon ngagidawat ninyo si Cristo Jesus nga Ginoo, sa ingon niana managgawi kamo diha kaniya, 7Nga gipagamut ug gitukod diha kaniya, ug ginapalig-on sa inyong pagtoo, bisan ingon sa gitudlo kaninyo, nga madagayaon sa pagpasalamat. 8Magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofia ug sa pag-limbong nga walay-pulos, sumala sa gikabilinbilin nga sugilon sa mga tawo, sumala sa mga bata nga pagtolon-an sa kalibutan, ug dili sumala kang Cristo. 9Kay diha kaniya nagapuyo ang bug-os nga kahupnganan sa pagka-Dios, sa lawas gayud, 10Ug diha kaniya kamo napuno, nga siya mao ang ulo sa tanang kapunoanan ug kagamhanan; 11Nga kaniya mga gicircuncicionan usab kamo sa circuncicion nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas sa unod, diha sa circuncicion ni Cristo; 12Nga sa gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo, diin gibanhaw usab kamo uban kaniya, pinaagi sa pagtoo sa buhat sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minalay. 13Ug kamo, sa nangamatay na tungod sa inyong mga paglapas ug sa pagkawalay-circuncicion sa inyong unod, kamo gibuhi niya sa tingub uban kaniya, nga nagpasaylo kanato sa atong tanan nga mga paglapas; 14Sa gipala ang sinulat sa mga tulomanon nga batok kanato nga mao ang supak kanato; ug gikuha niya kini sa taliwala, nga iyang gilansang kini sa cruz; 15Sa gihuboan niya ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat sila nga usa ka talan-awon sa dayag gayud, nga niini gidaug niya sila. 16Busa, ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalan-on kun sa ilimnon, kun sa bahin sa fiesta, kun sa bag-ong bulan, kun sa adlaw nga igpapahulay: 17Nga maoy usa ka landong sa mga butang nga umalabut; apan ang lawas iya ni Cristo. 18Ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga magatikas kaninyo sa inyong ganti pinaagi sa kinabubut-ong pagpaubos ug pagsimba sa mga manolonda, nga nagabarug sa mga butang nga iyang nakita, nga sa walay hinungdan nagpaburot sa iyang panghunahuna nga lawasnon. 19Ug wala magapabilin sa Ulo, nga gikan kaniya ang tibook nga lawas, nasangkap sa mga bahin ug gibugkos pagtingub pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan, ug sa kaugatan, nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios. 20Kong kamo nangamatay uban kang Cristo gikan sa mga bata nga pagtolon-an sa kalibutan, ngano ba, ingon nga mga buhi sa kalibutan, nagapasakup kamo sa inyong kaugalingon sa mga tulomanon: 21Dili ka magkupot, ni magtilaw, ni maghikap, 22(Nga kanang tanan nga mga butang, magakawala uban sa paggamit), uyon sa mga sugo ug sa mga pagtolon-an sa mga tawo? 23Ang maong mga butang, sa pagkamatuod, may pagpasundayag sa kaalam sa kinabubut-ong pagsimba, ug sa pagpaubos ug sa pagsakit sa lawas; apan mga walay kapuslanan batok sa pagpatuyang sa unod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\