COLOSAS 3

1Busa, kong nangabanhaw kamo uban kang Cristo, pangitaa ninyo ang mga butang nga atua sa itaas diin atua si Cristo, nga nagalingkod sa toong kamot sa Dios. 2Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga atua sa itaas, dili sa mga butang nga ania sa yuta. 3Kay nangamatay kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Cristo diha sa Dios. 4Sa diha nga si Cristo, nga mao ang atong kinabuhi igapadayag na, nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. 5Busa pakamatya ninyo ang inyong mga bahin nga mga sa yuta: ang pagpakighilawas, ang pagkamahugaw, ang kaibog, ang dautang tinguha, ug ang pagkahikaw, nga mao ang pagsamba sa mga dios-dios; 6Nga pinaagi niining mga butanga ang kaligutgut sa Dios nagaabut sa mga anak sa pagkadili-matinahuron; 7Nga niini kamo usab nagagawi sa miaging panahon, sa nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga; 8Apan karon isalikway gayud usab ninyo kining tanan: ang kasuko, ang kaligutgut, ang pagkamadinauton, ang pagpasipala, ang pulong nga malaw-ay gikan sa inyong baba. 9Dili kamo magbinakakay ang usa ug usa, sa nakita nga naghubo kamo sa daang tawo uban sa iyang mga buhat, 10Ug managsul-ob kamo sa bag-ong tawo, nga ginabag-o ngadto sa kahibalo sumala sa dagway niadtong nagbuhat kaniya: 11Nga didto walay Greciahanon ug Judio, circuncicion ug dili cinircuncicionan, dumuloong, taga-Scita, ulipon, tawong may kagawasan; apan si Cristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. 12Busa, managsul-ob kamo, ingon nga mga pinili sa Dios, mga balaan ug mga hinigugma, sa usa ka kasingkasing nga sa kalooy, kalolot, pagpaubos, pagkaaghup, pagkamapailubon; 13Nga mag-inantusay kamo ang usa ug usa, ug magpinasayloay kamo ang usa ug usa, kong ang uban may sumbong batok sa uban; maingon nga si Cristo nagpasaylo kaninyo, mao usab ang buhaton ninyo. 14Ug labi niining mga butanga managsul-ob kamo sa paghigugma, nga mao ang gapus sa pagkahingpit. 15Ug ang pakigdait ni Cristo paharia sa inyong mga kasingkasing, nga niini kamo usab gitawag diha sa usa ka lawas; ug magmapasalamaton kamo. 16Papuy-a ang pulong ni Cristo diha kaninyo sa kadato gayud; diha sa tanang kaalam, nga magtinudloay ug magtinambagay kamo ang usa ug usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon, nga manag-ambahan kamo uban ang gracia sa inyong kasingkasing ngadto sa Dios. 17Ug ang tanan nga inyong pagabuhaton, sa pulong ug sa buhat, buhata ninyo ngatanan sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, nga magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. 18Mga asawa, managpasakup kamo sa inyong mga bana, ingon nga angay dihasa Ginoo. 19Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, ug dili kamo mag-mapait batok kanila. 20Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang mga butang kay kini kahaniut-an sa Ginoo. 21Mga amahan, dili ninyo pagsuk-on ang inyong mga anak, aron dili sila maluya. 22Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod; dili mag-alagad pinaagi sa mga mata, ingon sa mga magpapahamuot sa mga tawo, kondili sa ulay nga kasingkasing, nga magakahadlok sa Ginoo. 23Bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhata ninyo sa kinasingkasing ingon nga sa Ginoo, ug dili ingon nga alang sa mga tawo; 24Sa hingbaloan ninyo, nga maga-dawat kamo gikan sa Ginoo sa balus nga sa kabilin: sa Ginoong Cristo nagaalagad kamo. 25Kay ang nagabuhat sa dili matarung magadawat siya sa dili matarung tungod sa iyang nabuhat; ug walay pinilian sa mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\