COLOSAS 4

1Mga agalon, buhata ninyo ang angay ug matarung sa inyong mga sulogoon, sa hingbaloan ninyo nga kamo adunay Agalon usab sa langit. 2Sa malig-on managpadayon kamo sa pag-ampo, nga magatukaw niini nga may pagpasalamat; 3Nga magaampo sa mao nga panahon alang kanamo usab, aron ang Dios magaabli kanamo ug usa ka pultahan alang sa pulong, sa pagsulti sa tinago ni Cristo, nga tungod niini ania usab ako nagapus: 4Aron ako makapahayag niini ingon sa kinahanglan ko igasulti. 5Managgawi kamo sa kaalam sa atubangan sa mga anaa sa gawas, nga pahimuslan ninyo ang panahon. 6Ang inyong pagsulti paubani ka nunay sa gracia, nga naasinan sa asin, aron inyong hibaloan kong unsa ang kinahanglan igatubag ninyo sa tagsatagsa. 7Ang tibook ko nga kahimtang igapadayag kaninyo ni Tychico, igsoon nga hinigugma, ug matinumanon nga ministro ug masigkasulogoon sa Ginoo; 8Nga gisugo ko siya tungod niini gayud nga tuyo, aron masayud kamo sa among kahimtang, ug aron pagalipayon niya ang inyong mga kasingkasing: 9Uban kang Onesimo, ang matinumanon ug hinigugma nga igsoon, nga taga-inyo. Sila magapahibalo kaninyo sa tanang mga butang nga ginahimo diri. 10Si Aristarco, masigkabinilanggo ko, nangumosta kaninyo ug si Marcos, nga ig-agaw ni Bernabe (nga mahatungod kaniya nakadawat kamo ug mga sugo; kong moanha kaninyo, dawata ninyo siya), 11Ug si Jesus, nga ginganlan Justo, nga sa mga taga-circuncicion. Kini sila mao lamang ang mga masigkatabang nako alang sa gingharian sa Dios, mga tawo nga maoy kalipay ko. 12Nangumosta kaninyo si Epafras, nga taga-inyo, ulipon ni Cristo Jesus, nga sa gihapon nagasingkamot tungod kaninyo sa iyang pag-ampo, aron kamo magabarug nga hingpit ug matino gayud sa bug-os nga kabubut-on sa Dios. 13Kay ako nagapamatuod alang kaniya, nga siya may daku nga kahago alang kaninyo, ug alang sa mga anaa sa Laodicea, ug sa mga anaa sa Hierapolis. 14Nangumosta kaninyo si Lucas, ang mananambal nga hinigugma, ug si Demas. 15Pangumostaha ninyo ang mga igsoon sa Laodicea, ug si Nimfas, ug ang iglesia nga anaa sa ilang balay. 16Ug sa human mabasa kini nga sulat sa taliwala ninyo, buhata ninyo, nga mabasa usab sa iglesia sa mga taga-Laodicea; ug kamo usab magbasa niadtong sulat nga gikan sa Laodicea. 17Ug igasulti ninyo kang Arquipo: Bantayan mo ang pagka-ministro nga gidawat mo sa Ginoo, aron pagatumanon mo kini. 18Ang pagpangumosta nako, si Pablo, sa akong kaugalingong kamot. Hinumdumi ninyo ang akong mga gapus. Ang gracia magauban kaninyo. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\