EFESO 1

1Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. 2Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 3Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langitnong dapit diha kang Cristo: 4Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya, sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan, ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma: 5Sa iyang gipili kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinaagi kang Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimut-an sa iyang kabubut-on, 6Alang sa pagdayeg sa himaya sa iyang gracia nga sa-walay-bayad gihatag niya kanato diha sa Hinigugma: 7Nga kaniya anaa ang atong katub-sanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang gracia, 8Nga iyang gipadagaya alang kanato sa bug-os nga kinaadman ug salabutan, 9Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang kahamut-an, nga iyang gituyo diha kaniya, 10Alang sa usa ka hugna sa kahup-nganan sa mga panahon sa pagtigum sa tanan nga mga butang diha kang Cristo, niadtong mga butang sa mga langit ug ang mga butang sa yuta; diha kaniya, nagaingon ako, 11Nga diha usab nahimo kita nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala sa tuyo ni Cristo nga nagabuhat sa tanan nga mga butang, sumala sa pagbulot-an sa iyang kabubut-on; 12Aron kita mahimo nga alang sa pagdayeg sa iyang himaya, nga kaniadto milaum kita kang Cristo: 13Nga kaniya usab, sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa Maayong Balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab, sa mingtoo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad: 14Nga mao ang pagsalig sa atong kabilin alang sa katubsanan sa iyang kaugalingon nga naangkon, ngadto sa pagdayeg sa iyang himaya. 15Tungod niini, ako usab, sa pagkadungog sa inyong pagtoo sa Ginoong Jesus, nga anaa kaninyo ug sa gugma nga inyong gipakita sa tanan nga mga balaan, 16Wala ako mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nga gilakip ko kamo sa akong mga pag-ampo; 17Aron ang Dios sa atong Ginoong Jesucristo, ang Amahan sa himaya, magahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa bugna sa pag-ila kaniya; 18Sa maiwagan ang mga mata sa inyong kasingkasing, aron inyong hibaloan kong unsa ang inyong paglaum sa iyang pagtawag, ug kong unsa ang mga pagkadato sa himaya sa iyang kabilin diha sa mga balaan. 19Ug kong unsa kadtong labaw gayud nga pagkadaku sa iyang gahum, alang kanato nga mingtoo, sumala sa buhat sa kusog sa iyang gahum, 20Nga iyang gibuhat diha kang Cristo, sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, ug nagpalingkod kaniya sa iyang toong kamot didto sa mga dapit nga langitnon, 21Sa ibabaw sa tanang pamunoan, ug pagbulot-an, ug gahum, ug kaginohoan ug sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niining panahona sa kalibutan karon, kondili usab niadtong umalabut: 22Ug gipasakup niya ang tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia, 23Nga mao ang lawas niya, ang kahupnganan niya, nga nagapuno sa tanan diha sa tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\