EFESO 2

1Ug gihatagan kamo ug kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas ug mga sala; 2Nga kanhi mao ang inyong panag-gawi uyon sa kahimtang niining kalibutan, uyon sa principe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili-masinulondon; 3Nga sa taliwala nila nanagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa atong unod, nga nanagbuhat sa kabubut-on sa unod ug sa mga hunahuna; ug sa kinaiya sa mga anak sa kaligutgut, bisan ingon usab sa uban. 4Apan ang Dios nga dato sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma nga iyang gihigugma kanato, 5Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya ug kinabuhi uban kang Cristo; pinaagi sa gracia naluwas kamo; 6Ug gibanhaw kita uban kaniya, ug gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitnon nga dapit, diha kang Cristo Jesus: 7Aron siya sa mga katuigan nga palaabuton, makapahayag sa labaw gayud nga kadato sa iyang gracia sa kaayo nga alang kanato diha kang Cristo Jesus: 8Kay tungod sa gracia naluwas kamo pinaagi sa pagtoo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon; kini hatag sa Dios: 9Dili tungod sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. 10Kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Cristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios, aron managgawi kita diha kanila. 11Tungod niini, hinumdumi ninyo, nga kaniadto kamo, nga mga Gentil sa unod, ug ginganlan kamo nga mga walay-circuncicion niadtong ginganlan nga circuncicion diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot: 12Nga niadtong panahona kamo nanghimulag gikan kang Cristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa mga tugon sa saad, nga kamo mga walay paglaum ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. 13Apan karon, kang Cristo Jesus kamo nga kaniadto nanghilayo, gipahiduol kamo tungod sa dugo ni Cristo; 14Kay siya mao ang atong pakigdait, nga naghimo ug usa sa duruha, nga maoy nagguba sa bungbung nga nakapabulag, 15Sa gipaila niya pinaagi sa iyang unod ang panagkaaway, bisan ang Balaod sa mga Kasugoan nga nagsakup sa mga tulomanon; aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kaugalingon ang usa ka bag-ong tawo, sa ingon niini nagabuhat siya sa pakigdait; 16Ug aron makapasig-uli ngadto sa Dios kanila nga duruha diha sa usa ka lawas pinaagi sa cruz, sa napatay niya ang panagkaaway pinaagi niini. 17Ug sa nakaanhi siya, nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga atua sa halayo, ug pakigdait kanila nga ania sa haduol: 18Kay pinaagi kaniya ang usa ug usa kanato may pultahan diha sa usa ka Espiritu ngadto sa Amahan. 19Busa dili na kamo mga dumuloong ug mga umalagi, kondili mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios, 20Sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug sa mga manalagna, nga si Jesucristo gayud mao ang pangulo nga bato sa pamag-ang, 21Nga kaniya ang tagsatagsa nga tinukod, gipahaum aron mabalay nga magatubo sa pagkausa ka templo nga balaan diha sa Ginoo; 22Nga kaniya, kamo usab ginatukod sa tingub sa pagkausa ka puloy-anan sa Dios nga anaa sa Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\