EFESO 3

1Tungod niini ako si Pablo, nga binilanggo ni Cristo Jesus tungod kaninyo nga mga Gentil; 2Kong sa pagkamatuod hingdunggan ninyo ang hugna nianang gracia sa Dios nga gihatag kanako alang kaninyo; 3Nga pinaagi sa bugna gipaila kanako ang tinago, ingon sa akong gisulat kaniadto sa hamubo lamang, 4Nga kong inyong basahon kadto, arang ninyo matugkad ang akong pag-sabut sa tinago ni Cristo, 5Nga sa lain nga mga kaliwatan wala igapaila kanila nga mga anak sa mga tawo, sama niini karon nga ginabugna niya sa iyang mga balaan nga apostoles ug mga manalagna pinaagi sa Espiritu; 6Nga ang mga Gentil mga masigkamanununod ug mga masigkakauban sa mao nga lawas, ug mga masigkaumalambit sa saad diha kang Cristo Jesus pinaagi sa Maayong Balita, 7Nga tungod niana, ako nahimong ministro sumala sa hiyas niadtong gracia sa Dios, nga gihatag kanako sumala sa buhat sa iyang gahum. 8Kanako, nga labing ubos sa labing ubos sa tanang mga balaan, gihatag kini nga gracia, sa pagwali ngadto sa mga Gentil sa dili-matugkad nga mga pagkadato ni Cristo; 9Ug sa paghimo nga ang tanang mga tawo makakita, kong unsa ang hugna sa tinago nga sukad sa mga katuigan natago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi kang Jesucristo; 10Sa tuyo nga karon ikapaila alang sa mga punoan, ug sa kagamhanan diha sa mga langitnon nga dapit, pinaagi sa iglesia, ang nagakalainlain nga kinaadman sa Dios; 11Sumala sa walay-katapusang tuyo, nga iyang gibuhat diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo: 12Nga kaniya may kaisug kita ug may pultahan niini nga pagsalig pinaagi sa atong pagtoo diha kaniya. 13Busa, ginapangayo ko kaninyo, nga dili kamo magmaluya tungod sa akong mga kasakit alang kaninyo, nga mao sila ang inyong himaya. 14Tungod niining hinungdan, ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa Amahan. 15Nga gikan kaniya ginganlan ang tagsatagsa ka banay sa langit ug sa yuta, 16Nga unta itugot niya kaninyo, sumala sa mga pagkadato sa iyang himaya, aron palig-onon kamo uban ang gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa tawo nga sa sulod; 17Aron si Cristo, pinaagi sa pagtoo, magpuyo diha sa inyong mga kasingkasing, aron nga kamo, sa gipagamut ug gipaugmad diha sa gugma, 18Mangalig-on kamo sa pagsabut uban sa tanang mga balaan, sa kasang-karon, ug sa gitas-on, ug sa kahabugon, ug sa kahaladmon, 19Ug sa pagkasayud sa gugma ni Cristo, nga nagalabaw sa tanang pag-ila, aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. 20Karon alang kaniya nga arang makahimo ug labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kun gihunahuna, sumala sa gahum nga nagabuhat sa sulod nato, 21Kaniya ang himaya diha sa iglesia, ug diha kang Cristo Jesus, alang sa tanan nga mga kaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\