EFESO 4

1Tungod niini, ako nga binilanggo diha sa Ginoo, nagapangamuyo kaninyo, nga managgawi kamo sa takus gayud sa pagtawag diin kamo ginatawag: 2Nga may bug-os nga pagpaubos, ug kaaghop uban ang pagkamapailubon, mag-inantusay ang usa ug usa diha sa gugma; 3Nga managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu diha sa gapus sa pakigdait. 4May usa ka lawas, ug usa ka Espiritu ingon man usab nga ginapanawag kamo sa usa usab ka paglaum sa pagtawag kaninyo; 5Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka pagbautismo, 6Usa ka Dios ug Amahan sa tanan, siya nga anaa sa ibabaw sa tanan, ug anaa sa tanan, ug sa sulod sa tanan. 7Apan ang tagsatagsa kanato gihatagan sa gracia ingon sa taksanan sa hiyas ni Cristo. 8Tungod niana siya nagaingon: Sa pagsaka niya sa kahitas-an, gidala niya ang pagkabihag nga binihag, ug mihatag ug mga hiyas sa mga tawo. 9(Ug kini siya misaka, unsa bay kahulogan, kondili nga mikanaug usab ngadto sa mga bahin nga labing halalum sa yuta? 10Ang mikanaug mao usab ang misaka sa kahitas-an nga labaw sa tanang mga langit, aron mapuno niya ang tanang mga butang). 11Ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang uban, mga evangelista; ug ang uban, mga pastor ug mga magtutudlo, 12Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministerio, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo. 13Hangtud nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtoo, ug sa pag-ila sa Anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Cristo; 14Aron kita dili managpabilin nga mga bata nga ginalinolino ug ginapalid sa tanan nga hangin sa pagtolon-an, sa lipat-lipat sa mga tawo, sa bitik ingon sa mga lalang sa kasaypanan; 15Kondili managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa tanang mga butang ngadto kaniya, nga mao ang ulo, si Cristo; 16Nga gikan kaniya ang tibook nga lawas nabalay ug natibook, pinaagi niadtong lutahan nga nagapalig-on, sumala sa pagbuhat sumala sa hiarangan sa tagsatagsa ka bahin, nga nagapatubo sa lawas aron sa pagtukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma. 17Busa, ginaingon ko kini, ug ginapamatud-an ko diha sa Ginoo, nga dili na kamo managgawi ingon sa paggawi sa mga Gentil, sa pagkawalay pulos usab sa ilang hunahuna, 18Nga gingitngitan ang ilang pagsabut, nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa kaburong nga anaa kanila, tungod sa pagpatig-a sa ilang kasingkasing; 19Nga sa nawad-an sa pagbati, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang, sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. 20Apan si Cristo wala ninyo hingkat-oni sa ingon niana; 21Kong matuod man nga hingdunggan ninyo siya, ug diha kaniya gitudloan kamo, ingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus: 22Nga, mahatungod sa inyong daang paggawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa daan nga tawo, nga maoy nakadunot kaninyo sumala sa mga kailibgon nga malimbongon; 23Ug aron pagabag-ohon kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan; 24Ug isul-ob ninyo ang bag-o nga tawo, nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha sa pagkamatarung ug pagkabalaan sa kamatuoran. 25Tungod niini, sa nahuboan kamo sa bakak, managsulti kamo sa kamatuoran ang tagsatagsa sa iyang isigkatawo; kay mga bahin kita sa usa ug usa. 26Managpanuyo kamo, ug ayaw kamo pagpakasala: dili unta matunoran sa adlaw ang inyong kasuko; 27Dili ninyo paghatagan ug lugar ang yawa. 28Ang kawatan, ayaw na pagpaka-wata: kondili hinonoa magsingkamot siya, nga magbuhat uban ang iyang mga kamot sa butang nga maayo, aron may ikahatag siya niadtong may kinahanglan. 29Ayaw pagpagulaa ang bisan unsa nga pulong nga malaw-ay gikan sa inyong baba; kondili ang maayo nga kinahanglanon sa pagpalig-on, aron kini makahatag ug kaayohan sa mga nagapatalinghug. 30Ug ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios; nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. 31Ipahilayo kaninyo ang tanan nga kapaitan, ug kasuko ug kaligutgut, ug mga sininggitay, ug pagpanunglo, uban ang tanan nga pagkamadinauton, 32Ug magmalolot kamo ang usa ug usa, mga malomo ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa ug usa, ingon man usab nga gipasaylo kamo sa Dios nga diha kang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\