EFESO 5

1Busa, manig-ingon kamo sa Dios, sama sa mga anak nga hinigugma. 2Ug managgawi kamo sa gugma ingon man usab nga si Cristo nahigugma kaninyo, ug gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kanato, nga hatag ug halad ngadto sa Dios alang sa pahumot nga maamyon. 3Apan ang pagpakighilawas ug ang tanang kahugaw, kun kaibug, ayaw gayud ninyo paghisguti sanglit kana dili angay sa mga nangahimong balaan: 4Bisan ang kalaw-ayan, bisan ang pagsulti nga binuang, bisan ang katistis, nga dili angay; kondili hinonoa himoa ninyo ang mga pagpasalamat. 5Kay sa tinuod gayud hingbaloan ninyo kini, nga bisan kinsa nga makihi-lawason, kun mahugaw, kun tawong mahikaw nga mao ang magsisimba sa mga dios-dios, siya walay panulondon sa gingharian ni Cristo ug sa Dios. 6Ayaw kamo palimbong pinaagi sa mga pulong nga walay pulos, kay tungod niining mga butanga nagaabut ang kaligutgut sa Dios sa ibabaw sa mga anak sa pagkadili-masinugtanon. 7Busa, dili kamo magmaambiton kanila. 8Kay kaniadto mga kangitngit kamo; apan karon kamo mao ang kahayag diha sa Ginoo; managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. 9(Kay ang bunga sa kahayag anaa sa tibook nga kaayo ug sa pagkamatarung ug sa kamatuoran), 10Nga pagapakaayohon ninyo ang kahamut-an sa Ginoo. 11Ug dili kamo mag-ambit sa mga walay bunga nga mga buhat sa kangitngit; kondili hinonoa pagabadlongon ninyo sila. 12Kay maka-uulaw bisan lamang ang paghisgut sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. 13Apan ang tanang mga butang kong pagabadlongon, gipasundayag sa kahayag; kay ang tanan nga gipasundayag, mao ang kahayag, 14Tungod niini, siya nagaingon: Pagmata, ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga minatay, ug si Cristo magahayag kanimo. 15Busa, matngoni ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon, kondili sama sa mga maalamon. 16Nga pahimuslan ang higayon, kay ang mga adlaw dautan. 17Busa, dili kamo magpakabuang, kondili sabton ninyo kong unsa ang kabubut-on sa Ginoo. 18Ug dili kamo maghuboghubog sa vino kay diha niana adunay kangil-ad; kondili himoa nga mapuno kamo sa Espiritu; 19Nga magsinultihay kamo nga may mga salmo ug mga awit, ug mga alawiton nga espirituhanon, nga magaawit ug magaambahan nga dinuyogan sa inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo; 20Nga magahatag ug mga pagpasalamat sa kanunay tungod sa tanang mga butang, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa Dios bisan sa Amahan; 21Magpinasakupay kamo ang usa ug usa diha sa kahadlok kang Cristo: 22Mga asawa, managpasakup kamo, sa inyong mga kaugalingong bana, ingon nga sa Ginoo. 23Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Cristo usab mao ang ulo sa iglesia, sanglit siya mao ang Manluluwas sa lawas. 24Apan maingon nga ang iglesia nahasakup kang Cristo, maingon man usab ang mga asawa magpasakup sa ilang mga bana diha sa tanang butang. 25Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Cristo usab nahigugma sa iglesia, ug gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya, 26Aron kini balaanon niya sa ginahinloan niya pinaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong, 27Aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot, bisan unsang butanga nga sama niini, kondili nga siya magmaputli ug walay ikasaway. 28Ingon niini usab, ang mga bana kinahanglan nga mahigugma sa ilang kaugalingong mga asawa, ingon sa ilang kaugalingong mga lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. 29Kay wala gayud ing tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga unod, kondili nagaalima kaniya ug nagapalangga kaniya, ingon man usab kini gibuhat ni Cristo sa iglesia. 30Kay mga bahin kita sa iyang lawas. 31Tungod niini nga hinungdan, pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug makig-hiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod. 32Kini nga tinago daku, apan nagasulti ako mahatungod kang Cristo ug sa iglesia. 33Labut pa ang tagsatagsa usab kaninyo, sa kinaugalingon maghigugma gayud sa iyang asawa, ingon sa iyang kaugalingon: ug ang asawa magtahod sa bana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\