EFESO 6

1Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo; kay kini matarung man. 2Tumahod ka sa imong amahan ug inahan (nga inao ang nahauna nga sugo nga adunay saad); 3Aron kanimo may kaayo, ug maka-puyo ka sa hataas nga panahon sa yuta. 4Ug kamo, mga amahan, dili ninyo paghagiton sa kasuko ang inyong mga anak; kondili agaka sila sa castigo ug sa pagtambag sa Ginoo. 5Mga ulipon, managtuman kamo sa inyong mga agalon nga sumala sa unod, uban ang kahadlok ug pagkurog, sa kaulay sa inyong kasingkasing ingon nga kang Cristo. 6Dili mag-alagad pinaagi sa mga mata, ingon sa mga magpapahamuot sa mga tawo, kondili ingon nga mga ulipon ni Cristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios sa kinasingkasing. 7Nga mag-alagad sa maayong kabubut-on ingon nga sa Ginoo, ug dili nga sa mga tawo; 8Sa hingbaloan nga ang tanan nga maayong butang nga buhaton sa tagsatagsa, mao usab ang pagadawaton niya gikan sa Ginoo, bisan siya ulipon kun tawo nga may kagawasan. 9Ug kamo, mga agalon, buhata ninyo ang maong mga butang kanila, nga biyaan ninyo ang paghulga; sa hingbaloan nga ang ilang Ginoo ug ang inyo usab anaa sa langit, ug siya walay pinalabi sa mga tawo. 10Sa katapusan, mga igsoon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo, ug sa gahum sa iyang kusog. 11Managsul-ob kamo sa bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo maka-asdang batok sa mga paglimbong sa yawa. 12Kay ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug sa unod, kondili batok sa mga punoan, batok sa mga pagbulot-an, batok sa mga magbubuot sa kalibutan niini nga mga kangitngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langitnon. 13Tungod niini, kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga dautan, ug kamo, sa mabuhat ang tanan, makatindog kamo. 14Busa manindog kamo, nga binak-san ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug sinul-oban sa kotamaya sa pagkamatarung, 15Ug sa nasul-oban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa Maayong Balita sa pakigdait: 16Dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga sa makabaton kamo niini, arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga kalayo sa dautan. 17Ug dawata ninyo ang salokot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios; 18Uban ang bug-os nga pag-ampo ug pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa Espiritu, ug managtukaw sa bug-os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa tanang mga balaan, 19Ug alang kanako, aron ikahatag kanako ang paglitok pinaagi sa pagbuka sa akong baba, sa pagpaila nga walay kahadlok sa tinago sa Maayong Balita; 20Nga tungod niini, ako mao ang sinugo sa Ginoo, nga ginapus sa mga talikala, aron ako makasulti nga walay kahadlok, ingon sa kinahanglan kong isulti. 21Apan, aron manghibalo usab kamo sa akong kahimtang kong unsa ang pagpaagi ko, igapahibalo kaninyo ang tanang mga butang ni Tychico, hinigugma nga igsoon ug matinumanon nga ministro sa Ginoo: 22Nga gisugo ko kaninyo niini usab nga tuyo, aron mahibaloan ninyo ang among kahimtang ug aron maglipay siya sa inyong mga kasingkasing. 23Ang pakigdait alang sa mga igsoon, ug ang gugma nga inubanan sa pagtoo, gikan sa Dios nga Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 24Ang gracia anaa sa tanan nga mga nahigugma sa atong Ginoong Jesucristo, uban ang gugma nga walay pagkadunot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\