Ezekiel 30

1Ang pulong ni Jehova midangat na usab kanako, nga nagaingon: 2Anak sa tawo, panagna, ug umingon: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Managminatay kamo: Alaut ang adlaw! 3Kay ang adlaw haduol na, bisan pa ang adlaw ni Jehova haduol na; kana maoy usa ka adlaw sa mga panganod, ang panahon sa mga nasud. 4Ug ang usa ka espada modangat sa Egipto, ug ang kasakit moabut sa Etiopia, sa diha nga ang mga pinatay mahulog diha sa Egipto; ug ilang pamihagon ang iyang panon sa katawohan ug ang iyang mga patukoranan mangatumpag. 5Ang Etiopia, ug ang Put, ug ang Lud, ug ang tanang nanagkasagol nga katawohan, ug ang Chub, ug ang mga anak sa yuta nga nakigsangga, mangapukan uban kanila pinaagi sa espada. 6Mao kini ang giingon ni Jehova: Kadto usab nga nanagbayaw sa Egipto mangapukan; ug ang garbo sa iyang kagahum pagapaubson: gikan sa torre sa Seveneh sila mangapukan niini pinaagi sa espada, nagaingon ang Ginoong Jehova. 7Ug sila mangahimong biniyaan sa taliwala sa mga yuta nga biniyaan; ug ang iyang mga ciudad mangahulog sa taliwala sa mga ciudad nga nangagun-ob. 8Ug sila makaila nga ako mao si Jehova, sa diha nga masugniban ko sa kalayo ang Egipto, ug ang tanan niyang mga katabang mangalaglag. 9Niadtong adlawa ang mga sinugo mogula gikan sa atubangan ko sakay sa mga sakayan aron sa paghadlok sa mapinasagdanon nga mga taga-Etiopia; ug usa ka dakung kasakit modangat kanila, ingon sa adlaw sa Egipto; kay, ania karon, kini moabut na. 10Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Pahunongon ko usab ang panon sa katawohan sa Egipto, pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor, hari sa Babilonia. 11Siya ug ang iyang katawohan uban kaniya, ang mga tawong makalilisang sa mga nasud, paanhion aron sa paglaglag sa yuta; ug ibton nila ang ilang mga pinuti batok sa Egipto, ug pun-on ang yuta sa mga pinatay. 12Ug akong pamalahon ang mga suba, ug ibaligya ko ang yuta ngadto sa kamot sa mga tawong dautan; ug ang yuta akong himoon nga biniyaan, ug ang tanan nga anaa niana, pinaagi sa kamot sa mga dumuloong: ako, si Jehova, namulong niini. 13Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Laglagon ko usab ang mga dios-dios, ug pahunongon ko ang ilang mga larawan gikan sa Memphis; ug wala na unyay usa ka principe nga molupyo sa yuta sa Egipto: ug ibutang ko ang usa ka kahadlok diha sa yuta sa Eqipto. 14Ug himoon ko nga biniyaan ang Patros, ug sugniban ko sa kalayo ang Zoan, ug ipakanaug ko ang hukom sa ibabaw sa No. 15Ug ibubo ko ang akong kaligutgut ibabaw sa Sin, ang malig-ong salipdanan sa Eqipto; ug akong laglagon ang panon sa katawohan sa No. 16Ug sugniban ko sa kalayo ang Egipto: ang Sin mahimutang sa dakung kasakit, ug ang No mabungkag; ug ang Memphis makabaton mga kabatok sa tibook nga adlaw. 17Ang mga batan-ong lalake sa Aven ug sa Pi-beseth mangapukan pinaagi sa espada; ug kining mga ciudara mangabihag. 18Didto sa Tehaphnes usab ang adlaw mongiub, sa diha nga bunggoon ko ang mga yugo didto sa Egipto ug ang garbo sa iyang kagahum mohunong diha kaniya: mahatungod kaniya, may usa ka panganod nga motabon kaniya, ug ang iyang mga anak nga babaye mangabihag. 19Sa ingon niana ipakanaug ko ang mga paghukom batok sa Eqipto; ug sila makaila nga ako mao si Jehova. 20Ug nahitabo sa ikapanulo ug usa ka tuig, sa nahaunang bulan, sa ikapito ka adlaw sa bulan, nga ang pulong ni Jehova midangat kanako, nga nagaingon: 21Anak sa tawo, gibunggo ko na ang bukton ni Faraon nga hari sa Egipto; ug ania karon, kini wala bugkosi, aron butangan sa mga tambal nga makaayo, aron butangan sa vendaje sa pagbugkos niini, aron kini molig-on unta sa pagkupot sa espada. 22Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Ania karon, ako batok kang Faraon nga hari sa Egipto, ug bunggoon ko ang iyang mga bukton, ang bukton nga lig-on pa, ug kadtong nabunggo na; ug akong ipahulog ang espada gikan sa iyang kamot. 23Ug patibulaagon ko ang mga Egiptohanon sa taliwala sa mga nasud, ug patlaagon ko sila latas sa mga kayutaan. 24Ug akong lig-onon ang mga bukton sa hari sa Babilonia, ug ipabitbit ko ang akong espada sa iyang kamot: apan akong bunggoon ang mga bukton ni Faraon, ug siya magaagulo sa iyang atubangan sa mga pag-agulo sa usa ka tawo nga may samad nga ikamatay. 25Ug sagakayon ko ang mga bukton sa hari sa Babilonia; ug ang mga bukton ni Faraon mangahoyhoy; ug sila makaila nga ako mao si Jehova, sa diha nga ipabitbit ko ang akong espada sa kamot sa hari sa Babilonia, ug iyang pagabakyawon kini sa ibabaw sa yuta sa Egipto. 26Ug akong patibulaagon ang mga gqiptohanon sa taliwala sa mga nasud, ug patlaagon ko sila latas sa mga kayutaan; ug sila makaila nga ako mao si Jehova.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\