Ezra 2

1Karon mao kini ang mga anak sa lalawigan, nga ming-adto gikan sa pagkabinihag niadtong gipamihag, nga gipanala ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonia, ug nga namalik ngadto sa Jerusalem ug Juda, ang tagsatagsa ngadto sa iyang ciudad; 2Nga ming-abut uban kang Zorobabel, si Jesua, si Nehemias, si Seraias, si Reelaias, si Mardocheo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang gidaghanon sa mga lalake sa katawohan sa Israel: 3Ang mga anak ni Paros, duha ka libo usa ka gatus kapitoan ug duha. 4Ang mga anak ni Sephatias, totolo ka gatus kapitoan ug duha. 5Ang mga anak ni Ara, pito ka gatus kapitoan ug lima. 6Ang mga anak ni Pahath-moab, gikan sa mga anak ni Josue ug ni Joab, duha ka libo walo ka gatus napulo ug duha. 7Ang mga anak ni Elam, usa ka libo duha ka gatus kalim-an ug upat. 8Ang mga anak ni Zattu, siyam ka gatus kap-atan ug lima. 9Ang mga anak ni Zachai, pito ka gatus ug kan-uman. 10Ang mga anak ni Bani unom ka gatus kap-atan ug duha. 11Ang mga anak ni Bebai, unom ka gatus kaluhaan ug tolo. 12Ang mga anak ni Azgad, usa ka libo duha ka gatus kaluhaan ug duha. 13Ang mga anak ni Adonicam, unom ka gatus kan-uman ug unom. 14Ang mga anak ni Bigvai, duha ka libo kalim-an ug unom. 15Ang mga anak ni Adin, upat ka gatus kalim-an ug upat. 16Ang mga anak ni Ater, sa kang Ezechias kasiyaman ug walo. 17Ang mga anak ni Besai, totolo ka gatus kaluhaan ug tolo. 18Ang mga anak ni Jora, usa ka gatus napulo ug duha. 19Ang mga anak ni Hasum, duha ka gatus kaluhaan ug tolo. 20Ang mga anak ni Gibbar, kasiyaman ug lima. 21Ang mga anak ni Beth-lehem, usa ka gatus kaluhaan ug tolo. 22Ang mga tawo ni Netopha, kalim-an ug unom. 23Ang mga tawo ni Anathoth, usa ka gatus kaluhaan ug walo. 24Ang mga anak ni Azmaveth, kap-atan ug duha. 25Ang mga anak ni Chiriath-jearim, ni Cephira, ug ni Beeroth, pito ka gatus kap-atan ug tolo. 26Ang mga anak ni Rama ug ni Gabaa, unom ka gatus kaluhaan ug usa. 27Ang mga tawo ni Michmas, usa ka gatus kaluhaan ug duha. 28Ang mga tawo ni Beth-el ug ni Ai, duha ka gatus kaluhaan ug tolo. 29Ang mga anak ni Nebo, kalim-an ug duha. 30Ang mga anak ni Magbis, usa ka gatus kalim-an ug unom. 31Ang mga anak sa lain nga Elam, usa ka libo duha ka gatus kalim-an ug upat. 32Ang mga anak ni Harim, totolo ka gatus ug kaluhaan. 33Ang mga anak ni Lod, ni Hadid ug ni Ono, pito ka gatus kaluhaan ug lima. 34Ang mga anak ni Jerico, totolo ka gatus kap-atan ug lima. 35Ang mga anak ni Senaa, totolo ka libo unom ka gatus ug katloan. 36Ang mga sacerdote: ang mga anak ni Jedaia, sa balay ni Jesua, siyam ka gatus kapitoan ug tolo. 37Ang mga anak ni Immer, usa ka libo kalim-an ug duha. 38Ang mga anak ni Pashur, usa ka libo duha ka gatus kap-atan ug pito. 39Ang mga anak ni Harim, usa ka libo napulo ug pito. 40Ang mga Levihanon; ang mga anak ni Jesua ug ni Cadmiel, sa mga anak ni Odovias, kapitoan ug upat. 41Ang mag-aawit: ang mga anak ni Asaph, usa ka gatus kaluhaan ug walo. 42Ang mga anak sa mga magbalantay sa pultahan: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, ang tanan may usa ka gatus katloan ug siyam. 43Ang mga Nethinhanon: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth, 44Ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon, 45Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Accub, 46Ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan, 47Ang mga anak ni Giddel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Reaia, 48Ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda, ang mga anak ni Gazam, 49Ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea, ang mga anak ni Besai, 50Ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephusim, 51Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacusa, ang mga anak ni Harhur, 52Ang mga anak ni Basluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, 53Ang mga anak ni Barcos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Thema, 54Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha. 55Ang mga anak sa mga alagad ni Salomon: ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Peruda, 56Ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel, 57Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Phochereth-hassebaim, ang mga anak ni Ami. 58Ang tanang mga Nethinhanon, ug ang mga anak sa mga alagad ni Salomon, totolo ka gatus kasiyaman ug duha. 59Ug kini sila mao ang nangadto gikan sa Tel-mela, sa Tel-harsa, sa Cherub, sa Addan, ug sa Immer; apan wala sila makapadayag sa mga balay sa ilang mga amahan, ug sa ilang kaliwatan kong taga-Israel ba sila: 60Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Necoda, unom ka gatus kalim-an ug duha. 61Ug sa mga anak sa mga sacerdote: ang mga anak ni Abaia, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, nga nangasawa sa mga anak nga babaye ni Barzillai, nga Galaadnon, ug ginganlan sumala sa ngalan nila. 62Kini sila nangita sa ilang padron didto niadtong mga gitiman-an pinaagi sa ilang mga kaagi sa kagikanan, apan wala sila hikaplagi: busa sila giisip nga mahugaw ug gipapahawa sa pagkasacerdote. 63Ug ang gobernador miingon kanila, nga sila dili magkaon sa labing balaan nga mga butang, hangtud nga may usa ka sacerdote nga motindog uban sa Urim ug sa Thummim. 64Ang tibook katilingban nga tingub may kap-atan ug duha ka libo totolo ka gatus ug kan-uman, 65Gawas pa sa ilang mga sulogoon nga lalake ug sa ilang mga sulogoon nga babaye nga kanila may pito ka libo totolo ka gatus katloan ug pito; ug sila may duha ka gatus nga mag-aawit nga mga lalake ug mag-aawit nga mga babaye. 66Ang ilang mga kabayo pito ka gatus katloan ug unom; ang ilang mga mula, duha ka gatus kap-atan ug lima; 67Ang ilang mga camello, upat ka gatus katloan ug lima; ang ilang mga asno, unom ka libo pito ka gatus ug kaluhaan. 68Ug ang uban nga pangulo sa mga balay sa mga amahan, sa diha nga nanghiabut na sila sa balay ni Jehova nga atua sa Jerusalem, minghalad sa kinabubut-on alang sa balay sa Dios aron sa pagpatindog niana sa iyang dapit: 69Sila minghatag sumala sa ilang nahimo ngadto sa tipiganan sa bahandi sa bulohaton kan-uman ug usa ka libo ka dracma nga bulawan, ug lima ka libo ka libra nga salapi, ug usa ka gatus ka bisti sa mga sacerdote. 70Busa ang mga sacerdote, ug ang mga Levihanon, ug ang uban sa katawohan, ug ang mga mag-aawit, ug ang mga magbalantay sa pultahan, ug ang mga Nethinhanon, nanagpuyo sa ilang mga ciudad, ug ang tibook Israel sa ilang mga ciudad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\