GALACIA 1

1Si Pablo, apostol, (dili gikan sa mga tawo, ni pinaagi sa tawo, kondili pinaagi kang Jesucristo, ug sa Dios nga Amahan, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay), 2Ug sa tanan nga mga igsoon nga kauban nako, alang sa mga iglesia sa Galacia: 3Kaninyo ang gracia, ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga Amahan ug sa atong Ginoong Jesucristo, 4Nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron sa pagluwas kanato gikan niining dautan nga panahon sa kalibutan karon, sumala sa kabubut-on sa Dios ug Amahan nato. 5Nga kaniya ang himaya sa walay katapusan. Amen. 6Nahibulong ako nga hilabihan kadali kamo mingbalhin gikan niadtong nagtawag kaninyo sa gracia ni Cristo ngadto sa laing maayong balita; 7Nga dili man laing Maayong Balita, kondili nga may uban nga nagapagubot kaninyo, ug buot nila nga balit-aron ang Maayong Balita ni Cristo. 8Apan bisan pa kami, kun usa ka manolonda gikan sa langit, magwali kaninyo ug lain nga Maayong Balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya. 9Sumala sa among giingon kaniadto, giingon ko man usab karon: Kong may lawo nga magawali kaninyo ug Maayong Balila nga lahi kay sa nadawat ninyo, ipatunglo siya. 10Kay gipangita ko ba karon ang kahimuot sa mga tawo, kun sa Dios? kun, naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tawo? Kay kong nagapahimuot pa ako sa mga tawo, dili unta ako maulipon ni Cristo. 11Kay ako nagamantala kaninyo, mga igsoon, mahatungod sa Maayong Balita nga giwali ko, nga kini wala magagikan sa tawo. 12Kay wala ko pagdawata kini gikan sa tawo wala gani itudlo kanako, kondili pinaagi sa pagpadayag ni Jesucristo kanako. 13Kay hingbatian na ninyo ang taras sa akong kinabuhi kaniadto sa tinohoan sa mga Judio, kong giunsa ko paglutos sa hilabihan gayud ang iglesia sa Dios, ug gilaglag ko kini. 14Ug sulod sa tinohoan sa mga Judio, hilumbaan ko ang daghanan nga mga talirungan ko sa panuigon sa akong lungsod, kay ako labing makugi kay kanila tungod sa mga gikabilinbilin nga sugilon sa akong mga ginikanan. 15Apan sa nahimut-an sa Dios nga maoy nagpinig kanako sukad pa sa tiyan sa akong inahan, ug nagtawag kanako pinaagi sa iyang gracia, 16Sa pagpadayag sa iyang Anak sulod kanako, aron igawali ko siya sa taliwala sa mga Gentil; gilayon wala ako magpakisayud sa unod ug dugo: 17Ug wala ako motungas sa Jerusalem ngadto kanila nga mga apostol nga una pa kanako; kondili miadto ako sa Arabia, ug mibalik ako pag-usab sa Damasco. 18Unya sa ming-agi na ang tolo ka tuig, mitungas ako sa Jerusalem sa pagpakigkita kang Cefas ug mipabilin ako uban kaniya sa napulo ug lima ka adlaw: 19Apan ang uban nga mga apostoles wala ko makita gawas kang Jacobo, ang igsoon sa Ginoo. 20Karon mahatungod sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, ania karon, sa atubangan sa Dios, wala ako magbakak. 21Unya miadto ako sa mga yuta sa Siria, ug sa Cilicia; 22Ug wala pa hiilhi ang akong nawong sa mga iglesia sa Judea, nga diha kang Cristo; 23Apan hingbatian lamang nila ang sulti: Siya nga kaniadto naglutos kanato, karon nagamantala sa pagtoo nga kaniadto iyang gilaglag; 24Ug gihimaya nila ang Dios tungod kanako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\