GALACIA 2

1Unya sa miagi na ang napulo ug upat ka tuig mitungas ako pag-usab ngadto sa Jerusalem, uban kang Bernabe, nga gidala ko usab si Tito. 2Ug mitungas ako sumala sa bugna; ug gipahayag ko sa atubangan nila ang Maayong Balita, nga giwali ko sa taliwala sa mga Gentil, apan sa pinig alang kanila nga mga dungganan tingali nga sa bisan unsang paagi, magadalagan ako, kun nakagdalagan sa walay kapuslanan. 3Apan bisan pa si Tito, nga kakuyog nako, nga Greciahanon, wala pagpugsa sa pagpacircuncicion. 4Ug kana tungod sa bakakon nga mga igsoon, nga gipasulod sa tago, nga nangawat sa pagsulod aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga atong nabatonan diha kang Cristo Jesus, aron sa pagdala kanato ngadto sa pagkaulipon; 5Nga kanila bisan usa lamang ka takna dili gayud kami motugot nga magpasakup, aron ang kamatuoran sa Maayong Balita makapadayon kaninyo. 6Apan gikan niadtong mga gibantug nga si kinsa sila (kong unsa sila kaniadto, kini dili makaunsa kanako, ang Dios walay pinalabi sa tawo); kini sila, giingon ko, nga mga dungganan, walay bisan unsa nga ilang gitudlo kanako. 7Apan lahi hinoon, sa pagkakita nila nga gisalig kanako ang Maayong Balita ngadto sa mga dili cinircuncicionan ingon nga kang Pedro ang Maayong Balita ngadto sa mga gicircuncicionan. 8(Kay ang nagbuhat alang kang Pedro sa pagkaapostol sa mga ginacircuncicionan, nagbuhat usab dinhi kanako alang sa mga Gentil); 9Ug sa naila nila ang gracia nga gihatag kanako, si Jacobo, ug si Cefas, ug si Juan, nga gibantug nga mga haligi, mingtunol kanako ug kang Bernabe sa toong kamot sa kaambitan aron kami mangadto sa mga Gentil ug sila ngadto sa mga gicircuncicionan; 10Mao lamang nga ilang pahinum-duman kanamo ang mga kabus; nga kini gayud gipaninguha ko man usab nga pagabuhaton. 11Apan sa pag-abut ni Cefas sa Antioquia, gisuklan ko siya sa nawong ug nawong, kay, badlonganon siya. 12Kay sa wala pa moabut ang pila ka tawo gikan kang Jacobo, siya nakigsalo sa pagkaon uban sa mga Gentil; apan sa pag-abut nila misibug siya, ug mibulag nga nahadlok kanila nga mga taga-circuncicion. 13Ug ang uban nga mga Judio usab nagminaut kuyog kaniya, sa pagkaagi nga bisan si Bernabe nadala usab sa ilang pagminaut. 14Apan sa pagkakita ko nga wala sila magtarung sa paglakaw subay sa kamatuoran sa Maayong Balita, gisultihan ko si Pedro, sa atubangan sa tanan: Kong ikaw nga Judio magkinabuhi ka ingon sa mga Gentil ug dili ingon nga Judio, nganong gipugos mo ang mga Gentil sa pagkinabuhi ingon sa mga Judio? 15Kita nga mga Judio sa kinaiya, ug dili mga makasasala gikan sa mga Gentil, 16Ngani sa hingbaloan ta, nga ang tawo wala pakamatarunga gikan sa mga buhat sa Kasugoan, kondili pinaagi sa pagtoo ni Jesucristo, bisan kita mitoo kang Cristo Jesus, aron pagapakamatarungon kita tungod sa pagtoo kang Cristo, ug dili tungod sa mga buhat sa Kasugoan; kay tungod sa mga buhat sa Kasugoan walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon. 17Apan kong samtang kita nga pagapakamatarungon diha kang Cristo, kita sa atong kaugalingon hipalgan usab nga mga makasasala, tungod niana, ministro ba si Cristo sa sala? Kana dili mahimo! 18Kay kong usbon ko sa pagtukod ang mga butang nga akong gibungkag, gipamatud-an ko ang akong kaugalingon nga ako malapason. 19Kay ako pinaagi sa Kasugoan, namatay ako sa Kasugoan, aron mabuhi ako alang sa Dios. 20Gilansang ako sa cruz uban kang Cristo; ug dili na ako ang nabuhi, kondili si Cristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, ginakinabuhi ko sa pagtoo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako, ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. 21Wala ko igasalikway ang gracia sa Dios; kay kong ang pagkamatarung pinaagi pa sa Kasugoan, nan si Cristo namatay sa walay hinungdan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\