GALACIA 3

1Oh, mga Galaciahanon nga mga walay salabutan, kinsa ba ang nag-ulo-ulo kaninyo nga sa atubangan sa inyong mga mata si Jesucristo ginasaysay sa dayag gayud, nga gilansang sa cruz? 2Kini lamang ang buot ko unta nga pakisayran kaninyo: Nakadawat ba kamo sa Espiritu tungod sa mga buhat sa Kasugoan, kun tungod ba sa pagpatalinghug sa pagtoo? 3Hilabihan ba gayud ang inyong pagkawalay-salabutan? Sa nakasugod kamo sa Espiritu, karon nahingpit ba kamo pinaagi sa unod? 4Hilabihan ba gayud ang inyong pag-antus sa daghang mga butang sa walay pulos? Kong, sa pagkamatuod, walay pulos. 5Busa, siya nga nagahatag kaninyo sa Espiritu, ug nagabuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo, gihimo ba niya kana tungod sa mga buhat sa Kasugoan, kun tungod sa pagpatalinghug sa pagtoo? 6Maingon sa nahasulat: Si Abraham mitoo sa Dios, ug kana naisip kaniya nga alang sa pagkamatarung. 7Busa, sabton ninyo nga kadtong mga anaa sa pagtoo, kana sila mao ang mga anak ni Abraham. 8Ug ang Kasulatan, nga nagapasidaan nga ang Dios magapakamatarung sa mga Gentil tungod sa pagtoo, nagbalita nga daan sa Maayong Balita kang Abraham, nga nagaingon: Diha kanimo mapanalanginan ang tanan nga mga nasud. 9Busa, kadtong mga anaa sa pagtoo, gipanalanginan uban sa matinohoon nga si Abraham. 10Kay ang tanan nga anaa sa mga buhat sa Kasugoan anaa sila sa ilalum sa pagtunglo; kay nahasulat na: Gitunglo ang tanan nga dili magpadayon sa tanan nga mga butang nga nahasulat sa basahon sa Kasugoan, aron pagbuhaton nila. 11Karon nga tungod sa Kasugoan walay bisan kinsa nga gipakamatarung sa atubangan sa Dios, mahayag man; kay, Ang matarung mabuhi tungod sa pagtoo. 12Ug ang Kasugoan dili iya sa pagtoo; apan: Ang magabuhat kanila, magakinabuhi diha kanila. 13Si Cristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa Kasugoan, kay gitunglo siya tungod kanato, kay nahasulat na: Gipanunglo kadtong tanan nga gibitay sa usa ka kahoy; 14Aron ang panalangin ni Abraham makadangat sa ibabaw sa mga Gentil diha kang Cristo Jesus; aron makadawat kita sa saad sa Espiritu pinaagi sa pagtoo. 15Mga igsoon, nagasulti ako ingon nga tawo: Bisan ang usa ka tugon iya lamang sa tawo, apan sa mapamatud-an na, walay bisan kinsa nga makapawalay-pulos kaniya, kun makadugang niana. 16Karon kang Abraham gisulti ang mga saad ug sa iyang kaliwat. Wala siya mag-ingon: Ug sa mga kaliwatan, ingon nga daw daghan sila; kondili ingon nga usa: Ug sa imong kaliwat, nga mao si Cristo. 17Busa, nagaingon ako niini: Usa ka tugon nga gikauyonan nang daan sa Dios kang Cristo, ang Kasugoan nga gihatag sa ming-agi na ang upat ka gatus ug katloan ka tuig, wala makabungkag aron ang saad mahimong walay pulos. 18Kay kong ang kabilin tungod pa sa Kasugoan, dili na tungod sa saad; apan kana gihatag sa Dios kang Abraham pinaagi sa saad. 19Busa unsa man ang Kasugoan? Kini gidugang tungod sa mga paglapas hangtud nga moabut ang kaliwat nga kaniya gibuhat ang saad; ug kini gipadala pinaagi sa mga manolonda sa kamot sa usa ka manlalaban. 20Karon ang manlalaban dili manlalaban sa usa; apan ang Dios usa lamang. 21Busa ang Kasugoan batok ba sa mga saad sa Dios? Kana dili mahimo! Kay kong gihatag pa ang usa ka Kasugoan nga makahatag sa kinabuhi, ang pagkamatarung, sa pagkamatuod, mahimong pinaagi unta sa Kasugoan. 22Apan gilukban sa Kasulatan ang tanang mga butang nga anaa sa ilalum sa sala, aron ang saad nga pinaagi sa pagtoo kang Jesucristo ihatag niadtong mga mingtoo. 23Apan sa wala pa moabut ang pagtoo nalukban kita sa ilalum sa Kasugoan, nga natago ngadto sa pagtoo nga sa ulahi igapadayag. 24Sa pagkaagi nga ang Kasugoan nahimo nga atong magtutudlo sa pag-dala kanato ngadto kang Cristo, aron kita pagapaka-matarungon pinaagi sa pagtoo. 25Apan karon nga miabut na ang pagtoo, wala na kita sa ilalum sa magtutudlo. 26Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo Jesus. 27Kay kamong tanan nga gibautismohan ngadto kang Cristo nagsul-ob kamo kang Cristo. 28Walay Judio, ni Greciahanon; walay ulipon, ni dili-ulipon; walay lalake, ug babaye; kay kamong tanan nahimong usa kang Cristo Jesus. 29Ug kong kamo iya ni Cristo, nan sa pagkamatuod, sa kaliwat kamo ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\