GALACIA 5

1Alang sa kagawasan gigawas kita ni Cristo; busa, paglig-on kamo, ug dili magpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. 2Ania karon, ako si Pablo nagaingon kaninyo: Nga kong magpacircuncicion kamo, si Cristo dili makagpulos kaninyo sa bisan unsa. 3Oo; nagamatuod usab ako sa tanan nga tawo nga mingdawat sa pagcircuncicion nga siya may katungdanan sa pagtuman sa tibook nga Kasugoan. 4Kamo gipabulag gikan kang Cristo, kamo nga pagpakamatarungon unta pinaagi sa Kasugoan; kamo nangahulog gikan sa gracia. 5Kay kita pinaagi sa Espiritu tungod sa pagtoo nanagpaabut sa paglaum sa pagkamatarung. 6Kay kang Cristo Jesus, bisan ang gicircuncicionan bisan ang walay-circuncicion, walay bisan unsa nga kapuslanan; kondili ang pagtoo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. 7Midalagan kamo ug maayo: kinsa bay nag-ulang kaninyo aron dili ninyo pagtumanon ang kamatuoran? 8Kini nga pagmaymay dili gikan niadtong nagatawag kaninyo. 9Usa ka diriyut nga levadura makapatubo sa bug-os nga minasa. 10May pagsalig ako mahatungod kaninyo nga anaa sa Ginoo, aron kamo dili maghunahuna sa lain nga paagi; apan siya ang nagasamok kaninyo, bisan kinsa siya, magapas-an sa iyang paghukom. 11Apan ako, mga igsoon, kong nagawali pa ako sa pagcircuncicion, ngano ba nga ginalutos ako? Nan, ang kahigayonan sa pagpakapangdol sa cruz gikuha na. 12Hinaut unta nga kadtong mga nagagubot kaninyo, mangunay pagputol sa ilang kaugalingon. 13Kay kamo, mga igsoon, mga gipanawag kamo ngadto sa kagawasan; ugaling ayaw ninyo paggamita ang inyong kagawasan nga kahigayonan sa unod, kondili mag-inalagaray kamo ang usa ug usa pinaagi sa gugma. 14Kay ang tibook nga Kasugoan natuman sa usa ka pulong, nga mao: Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. 15Apan kong kamo magpinaakay ug magkinan-anay ang usa ug usa, magmatngon kamo nga dili mangahurot ang usa ug usa kaninyo. 16Busa giingon ko: Maggawi kamo sumala sa Espiritu, ug dili kamo magatuman sa kailibgon sa unod. 17Kay ang unod nagakaibug batok sa Espiritu, ug ang Espiritu batok sa unod; kay kini sila nagasupakay ang usa ug usa, aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. 18Apan kong kamo ginamandoan sa Espiritu, wala kamo sa ilalum sa Kasugoan. 19Karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini: Pagpakighilawas, kahugawan, kaulag, 20Pagsimba sa mga dios-dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligutgut, mga pagpundokpundok, mga pagkabahinbahin, mga pagbulag gikan sa matuod nga pagtoo; 21Mga kasina, mga paghuboghubog, mga pagpatay sa isigkatawo, mga kaulit, ug mga butang nga maingon-ingon niini, nga gipasidaan ko kaninyo, ingon nga gipasidaanan ko kamo pag-usab, nga kadto sila nga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. 22Apan ang bunga sa Espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklogon, pagkaayo, pagkamatinumanon; 23Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa maong mga butang walay Kasugoan. 24Ug sila nga mga iya ni Cristo, gilansang nila sa cruz ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon ug sa mga kailibgon niini. 25Kong magpuyo kita sa Espiritu, maggawi usab kita pinaagi sa Espiritu. 26Dili kita magmahimayaon sa walay pulos, nga magapasuko sa usa ug usa, nga magakasinahay sa usa ug usa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\