GALACIA 6

1Mga igsoon, bisan kong ang usa ka tawo mahup-an sa mga paglapas, kamo nga mga espirituhanon, maoy magpabalik kaniya nga may espiritu sa kaaghup; nga magmatngon ka sa imong kaugalingon, aron nga ikaw dili pagtintalon usab. 2Magyayongay kamo sa mga kabug-at sa usa ug usa, ug sa ingon niana matuman ninyo ang Kasugoan ni Cristo. 3Kay kong adunay nagapakaaron-ingnon sa iyang kaugalingon samtang siya walay unsa man, nagalimbong siya sa iyang kaugalingon. 4Apan, pasagdi nga ang tagsatagsa magasusi sa iyang kaugalingong buhat, ug unya may kapasanginlan siya sa paghimaya mahatungod sa iyang kaugalingon lamang, ug dili sa uban. 5Kay ang tagsatagsa magadala sa iyang kaugalingon nga lulan. 6Apan kadtong natudloan diha sa pulong, paambita kaniya nga nagatudlo sa tanang mga kaayohan. 7Dili kamo magpalimbong; ang Dios dili arang matiawan; kay bisan unsa ang ipugas sa tawo, mao usab kana ang iyang pagaanihon. 8Kay kadtong nagapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani sa pagkadunot; apan kadtong nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, magaani ug kinabuhi nga walay katapusan. 9Dili unta kita magakakapoy sa pagbuhat sa maayo, kay sa iyang panahon magaani kita, kong kita dili magakaluya. 10Busa, samtang kita may higayon, magbuhat kita niadtong maayo alang sa tanang mga tawo, ug ilabina alang niadtong mga kauban nato sa pagtoo. 11Tan-awa ninyo, daw unsa ang pag-kadagku sa mga letra sa sulat nga akong gisulat kaninyo sa akong kaugalingong kamot. 12Ang tanang mga nahagugma nga magapaanyag sa unod, kini sila maga-pugos kaninyo nga magpacircuncicion kamo aron lamang sila dili paglutoson tungod sa cruz ni Cristo. 13Kay bisan ngani ang mga mingdawat sa circuncicion wala man sila managtuman sa Kasugoan; apan buot nila nga managpacircuncicion kamo, aron managhimaya sila tungod sa inyong unod. 14Apan halayo gayud kanako ang paghimaya, gawas diha sa cruz sa atong Ginoong Jesucristo, nga pinaagi kaniya ang kalibutan gilansang sa cruz alang kanako, ug ako alang sa kalibutan. 15Kay kang Cristo Jesus, ang pag-pacircuncicion walay unsa man, ug ang dili-pagpacircuncicion, walay unsa man, kondili ang bag-o nga binuhat. 16Ug ang tanan nga mga managlakat niini nga lagda, ang pakigdait ug ang kalooy anaa kanila ug sa ibabaw sa Israel sa Dios. 17Sukad karon, wala unta ing bisan kinsa nga magasamok kanako; kay gidala ko nga pinatik sa akong lawas ang mga timaan ni Jesus. 18Mga igsoon, ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban sa inyong espiritu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\