HEBREO 1

1Ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan ug sa mga nagkalainlaing mga paagi sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna. 2Niining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak nga gitudlo niya nga manununod sa tanang mga butang nga tungod kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan; 3Nga sanglit mao ang dan-ag sa iyang himaya ug ang mao gayud nga dagway sa iyang pagkamao, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahum, sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa toong kamot sa Halangdon sa kahitas-an; 4Sa nahimo siya nga labi pang maayo kay sa mga manolonda sanglit kay nakapanunod siya sa usa ka ngalan nga labi pang halangdon kay kanila. 5Kay kang kinsa sa mga manolonda siya magapamulong sa bisan unsang panahon: Ikaw mao ang akong Anak, gipanganak ko ikaw karon? ug usab: Ako mahimong Amahan niya, ug siya mahimong Anak nako? 6Ug kong siya magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, magaingon siya: Ug ang tanang mga manolonda sa Dios pasimbaha kaniya. 7Ug mahitungod sa mga manolonda siya nagaingon: Ang nagabuhat ingon nga mga hangin sa iyang mga manolonda, ug ingon nga siga sa kalayo sa iyang mga ministro; 8Apan mahitungod sa Anak, siya nagaingon: Ang imong trono, O Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan, ug ang baras sa katul-id mao ang baras sa imong gingharian. 9Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon; tungod niana, ang Dios nga imong Dios nagadihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kauban. 10Ug, ikaw, Ginoo, sa sinugdan nagatukod sa patukoranan sa yuta, ug ang mga langit mao ang mga buhat sa imong mga kamot; 11Sila mangawala, apan ikaw magapadayon; ug silang tanan mangadaan ingon sa usa ka bisti; 12Ug ingon sa usa ka kupo lukoton mo sila, ug ingon sa usa ka bisti pagaalid-an sila, apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig dili matapus. 13Apan kinsa sa mga manolonda ang iyang gisultihan sa bisan unsa nga panahon: Lumingkod ka sa akong too, hangtud nga igabutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil? 14Dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad, nga gisugo aron sa pag-alagad tungod niadtong mga manununod sa kaluwasan?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\