HEBREO 10

1Kay ang Kasugoan nga may landong sa mga maayong butang nga palaabuton, dili ang matuod nga dagway sa mga butang, uban sa mao gihapong mga halad sa tuig-tuig nga kanunay ilang gihalad, dili gayud makahimo sa paghingpit kanila nga nagaduol. 2Kondili, wala ba unta sila moundang sa paghalad? kay ang mga magsisimba, sa tapus mahinloi sa nakausa, wala na untay pag-ila sa sala. 3Apan niadtong mga halara adunay handumanan nga gihimo mahitungod sa mga sala sa tuig-tuig. 4Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga vaca ug sa mga kanding makapala sa mga sala. 5Tungod niana, sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya: Ang halad ug gasa wala mo pagdawata, kondili giandaman mo ako ug usa ka lawas; 6Sa tibook nga mga halad-nga-sinunog ug halad alang sa sala wala mo mahimut-i: 7Unya miingon ako: Ania karon, mianhi ako (Sa padron sa basahon nahisulat mahitungod kanako) sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Dios. 8Sa giingon sa itaas: Sa mga halad ug mga gasa ug tibook mga halad-nga-sinunog ug mga halad alang sa sala dili ka modawat, wala ka usab ing kahimuot kanila (kini nga gihalad sumala sa Kasugoan). 9Unya miingon siya: Ania karon, mianhi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on. Gikuha niya ang nahauna aron matukod niya ang ikaduha. 10Nga tungod niini nga kabubut-on gipanagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Jesucristo sa nakausa nga sa gihapon. 11Ug ang tagsatagsa ka sacerdote sa pagkamatuod nagatindog sa matag-adlaw nga nagaalagad ug nagahalad sa masubsub sa maong mga halad, nga dili gayud makapala sa mga sala; 12Apan siya, sa nakahalad na siya sa usa ka halad alang sa mga sala nga sa gihapon, milingkod sa toong kamot sa Dios; 13Gikan niadto nagapaabut siya hangtud nga ang iyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. 14Kay pinaagi sa usa ka halad gihingpit niya nga sa gihapon sila nga ginabalaan. 15Ug ang Espiritu Santo usab nagahatag ug pagpamatuod kanato, kay sa tapus siya nakapamulong: 16Kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban kanila sa tapus niadtong mga adlawa, miingon ang Ginoo: Igabutang ko ang akong mga Kasugoan sa ilang kasingkasing, ug sa ila nga salabutan usab igasulat ko kini; unya miingon siya: 17Ug dili ko na pagahinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang mga pagkamasupilon. 18Karon, diin atua ang pagpasaylo niini, didto wala nay halad-tungod-sa-sala. 19Busa, mga igsoon, sa may pagpangahas kita sa pagsulod sa dapit nga balaan tungod sa dugo ni Jesus, 20Pinaagi sa dalan nga iyang gitukod alang kanato, usa ka bag-o ug buhi nga dalan, pinaagi sa tabil, kong sayron, pinaagi sa iyang unod; 21Ug sanglit may usa ka dakung sacerdote ibabaw sa balay sa Dios, 22Manuol kita uban ang matuod nga kasingkasing, nga may hingpit nga katinoan sa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasingkasing gikan sa usa ka dautan nga kaisipan: ug sa nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli, 23Magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaum aron dili kini matarug; kay matinumanon ang nagsaad: 24Ug magpinalandungay kita ang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat; 25Nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagkatigum, sumala sa batasan sa uban, kondili magtinambagay ang usa ug usa; ug labi na gayud kong ginatan-aw ninyo nga nagakahaduol ang adlaw. 26Kay kong magpakasala kita sa tinuyo sa human ta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad-tungod-sa-mga sala; 27Apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom, ug usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. 28Ang tawo nga nakapasipala sa Kasugoan ni Moises, sa mapamatud-an sa duha kun totolo ka mga saksi, mamatay sa walay kalooy; 29Daw unsa ba ka labing mabug-at nga silot, hunahunaa ninyo, ang angay igasilot niadtong nakayatak sa Anak sa Dios, ug nag-isip nga butang nga bastus ang dugo sa tugon nga nagbalaan kaniya, ug nakapanamastamas sa Espiritu sa gracia? 30Kay hing-ilhan ta ang nagaingon: Ang pagpanimalus ako man, ako mao ang magabalus, nagaingon ang Ginoo; ug usab: ang Ginoo magahukom sa iyang katawohan. 31Butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. 32Apan hinumdumi ninyo ang mga adlaw nga nanagpangagi, nga sa human na kamo maiwagi, nag-antus kamo sa mapailubon gayud sa usa ka dakung pagpakigbisug sa mga kasakit; 33Sa usa ka bahin, tungod kay nangahimo kamo nga talan-awon sa mga pagbiaybiay ug sa mga kalisdanan, ug sa laing bahin tungod kay kamo nahimong mga umalambit sa mga gibuhatan sa ingon. 34Kay may kalooy kamo sa mga binilanggo, ug gidawat usab ninyo nga malipayon ang pag-agaw sa inyong mga bahandi, sanglit nahibalo kamo nga may labing maayo kamo nga bahandi, ug usa nga mapinadayonon. 35Busa, ayaw ninyo isalikway ang inyong pagsalig, nga may daku nga balus sa katumbasan. 36Kay nagakinahanglan kamo ug pagpailub, nga sa nabuhat na ninyo ang kabubut-on sa Ginoo, madawat ninyo ang saad. 37Kay sa usa pa ka diriyut nga panahon, ang umaanhi, moanhi gayud ug dili magalangan. 38Apan ang akong matarung, magkinabuhi tungod sa pagtoo; ug kong mosibug siya, dili malipay ang akong kalag kaniya. 39Apan dili kita uban kanila nga nanagsibug hangtud sa pagkawala; kondili sa mga may pagtoo ngadto sa pagluwas sa kalag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\