HEBREO 13

1Himoa nga ang gugma sa mga igsoon magapadayon. 2Ayaw kalimut sa pagpakita ug gugma alang sa mga dumuloong, kay tungod niini, may uban nga sa wala nila hibaloi nakaabiabi sa mga manolonda sa Dios. 3Hinumdumi sila nga mga ginapus, ingon nga mga ginapus usab kamo uban kanila; ang mga ginadagmalan, ingon nga kamo sa inyong kaugalingon ginadagmalan ang inyong mga lawas. 4Himoa nga ang pagminyo mabatonan sa kadungganan sa ngatanan, ug himoa nga ang higdaanan dili mahugawan; kay ang Dios magahukom sa mga makihilawason ug mga mananapaw. 5Magpagawas kamo sa gugma sa salapi; magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong gibatonan, kay siya gayud nagaingon: Dili ko gayud buhian ikaw, dili ko gayud pagabiyaan ikaw. 6Busa uban sa maayong kaisug magpamulong kita: ang Ginoo mao ang akong magtatabang, dili ako mahadlok: Unsa ang pagabuhaton sa tawo kanako? 7Hinumdumi ang mga nagamando kaninyo, mga tawo nga nagasulti kaninyo sa pulong sa Dios; ug sa nagapalandong sa kasayuran sa ilang kinabuhi, panig-ingnan ninyo ang ilang pagtoo. 8Si Jesucristo mao sa gihapon ang sa kagahapon ug karon, oo ug sa walay katapusan. 9Ayaw kamo padaldal sa mga nagkalainlain ug mga lumalangyaw nga mga pagtolon-an, kay maayo nga pagapalig-onon ang kasingkasing pinaagi sa gracia, dili sa mga kalan-on nga wala pagpusli sa mga nagagawi kanila. 10Kay kita may usa ka halaran, diin ang mga nagaalagad sa tabernaculo walay katungod sa pagkaon. 11Kay ang mga lawas sa mga mananap nga ang ilang dugo ginadala sa labawng sacerdote ngadto sa dapit nga balaan ingon nga halad alang sa sala, ginasunog sa gawas sa campo. 12Tungod niana si Jesus usab, aron iyang mabalaan ang mga tawo pinaagi sa iyang kaugalingong dugo, nagaantus sa gawas sa ganghaan. 13Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa campo nga magadala sa iyang kaulawan. 14Kay wala kita dinhi ing usa ka lungsod nga mapadayonon, kondili ginapangita nato ang ciudad nga umalabut. 15Busa pinaagi kaniya magtanyag kita ug usa ka halad sa pagdayeg sa Dios kanunay, kong sayron, ang bunga sa mga ngabil nga magahimo ug pagsugid sa iyang ngalan. 16Apan dili ninyo paghikalimtan ang pagbuhat sa maayo ug paghinatagay, kay niining maong mga halad ang Dios mahimuot. 17Managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo, ug magpailalum kamo kanila, kay sila nagatukaw tungod sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang maghatag ug husay; aron sila magabuhat niini uban ang kalipay ug dili uban ang pag-agulo; kay kini dili mapuslanon kaninyo. 18Manag-ampo kamo alang kanamo; kay nagasalig kami nga kami adunay maayo nga kaisipan, nga nagatinguha sa pagkinabuhi nga dungganon sa tanang mga butang. 19Ug nagatambag ako kaninyo sa hilabihan gayud nga buhaton ninyo kini, aron mahibalik ako kaninyo sa labing madali. 20Karon ang Dios sa pakigdait nga nagbanhaw gikan sa mga minatay sa labing daku nga Magbalantay sa mga carnero uban sa dugo sa walay-katapusang tugon, ang atong Ginoong Jesus, 21Magahingpit kaninyo sa tanang mga maayong butang sa pagbuhat sa iyang kabubut-on, nga nagabuhat kanato sa labing nakapahimuot sa iyang atubangan, pinaagi kang Jesucristo; nga kaniya ang himaya sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. 22Apan nagatambag ako kaninyo, mga igsoon, nga pagaantuson ninyo ang pulong sa pagtambag; kay nagasulat ako kaninyo sa pipila ka pulong. 23Hibaloi ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gibuhian na, uban kaniya, kong siya moanha sa dili madugay, makigkita ako kaninyo. 24Pangomustaha ninyo ang tanan nga nagamando kaninyo, ug ang tanang mga balaan. Ang mga taga-Italia nanagpangomusta kaninyo. 25Ang gracia magauban kaninyo ngatanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\