HEBREO 2

1Busa, kinahanglan nga hatagan ta sa labing mainitong pagtagad ang mga butang nga hingdunggan, tingali unya nga ipanganod kita gikan kanila. 2Kay kong ang pulong nga gisulti pinaagi sa mga manolonda nagapaila nga malig-on, ug ang tanan nga paglapas ug pagsuki nakadawat sa matarung bayad sa balus; 3Unsaon ta sa paglikay, kong talikdan ta ang ingon nga pagkadaku nga kaluwasan? nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo, gipamatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nagpakadungog; 4Nga gipamatud-an usab sa Dios uban kanila, pinaagi sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan usab, ug sa mga nagakalainlain nga mga gahum, ug sa mga hiyas sa Espiritu Santo, sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on. 5Kay wala niya igapasakup sa mga manoionda ang palaabuton nga kalibutan nga ginasultihan ta. 6Apan may usa nga nagapamatuod, sa usa ka dapit nga nagaingon: Unsa ba ang tawo nga nagamatinagdanon man ikaw kaniya? Kun ang anak sa tawo nga ikaw nagaduaw man kaniya? 7Gibuhat mo siya nga ubos ug diyutay lamang kay sa mga manolonda; gipurongpurongan mo siya uban sa himaya ug kadungganan, ug gipahaluna mo siya ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot; 8Gisakup mo ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil. Kay sa pagsakup niya sa tanang mga butang, wala siyay gibiyaan nga wala isakup kaniya. Apan karon wala pa nato makita ang tanang mga butang nga nasakup kaniya. 9Apan nakita nato ang gihimong ubos ug diyutay lamang kay sa mga manolonda, bisan si Jesus, tungod sa pag-antus sa kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug kadungganan aron nga tungod sa gracia sa Dios, pagatilawan niya ang kamatayon alang sa tagsatagsa ka tawo. 10Kay angay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antus. 11Kay ang nagabalaan ug kadtong mga gibalaan gikan sa usa lamang; tungod niana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon, 12Nga nagaingon: Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon, sa taliwala sa kapunongan magaawit ako sa imong pagdayeg. 13Ug usab: Igabutang ko ang akong pagsalig kaniya. Ug usab: Ania karon, ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako. 14Busa sanglit kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo, sa maong pagkaagi, siya usab miambit niini, aron tungod sa kamatayon pagawagtangon niya pinaagi sa kamatayon ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang yawa; 15Ug pagaluwason niya ang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon nagpasakup sa pagkaulipon sa tibook nila nga kinabuhi. 16Kay sa pagkamatuod, dili sa mga manolonda siya nagahatag ug tabang, kondili nagahatag siya ug tabang sa kaliwat ni Abraham. 17Tungod niana, kinahanglan siya mahimong sama sa iyang mga igsoon sa tanang mga butang, aron mahimo siyang maloloy-on ug matinumanon nga labawng sacerdote sa mga butang nga mahitungod sa Dios, sa paghimo ug halad sa pagpasig-uli alang sa mga sala sa katawohan. 18Kay niana, siya sa iyang kaugalingon nag-antus sanglit gitintal, takus siya sa pagtabang niadtong mga gitintal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\