HEBREO 3

1Tungod niana, mga igsoong balaan, mga umalambit sa langitnon nga pagtawag, palandunga ang Apostol ug Labawng Sacerdote sa atong pagsugid, nga mao si Jesus; 2Nga matinumanon niadtong nagtudlo kaniya, ingon man usab si Moises sa tibook niya nga balay. 3Kay siya ginaisip nga takus sa labi pang daku nga himaya kay sa kang Moises, sa gidak-on nga ang nagtukod sa balay may labi pang daku nga kadungganan kay sa balay. 4Kay ang tagsatagsa ka balay gitukod ni bisan kinsa; apan ang nagtukod sa tanang mga butang mao ang Dios. 5Ug si Moises, ingon nga sulogoon, sa pagkamatuod matinumanon sa tibook niya nga balay, alang sa usa ka pagpamatuod niadtong mga butang nga pagasultihan sa ulahi. 6Apan si Cristo ingon nga Anak, ibabaw sa iyang balay; kang kinsang balay mao kita kong ginalig-on ta ang atong kaisug ug ang paghimaya sa atong paglaum nga malig-on hangtud sa katapusan. 7Tungod niana, bisan ingon sa gisulti sa Espiritu Santo: Kong pagapatalinghugan ninyo karong adlawa ang iyang tingog, 8Dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga kasingkasing, ingon sa paghagit, sama sa adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan, 9Diin ako gisulayan sa inyong mga ginikanan pinaagi sa pagtilaw kanako, ug hingkit-an nila ang akong mga buhat sa kap-atan katuig, 10Tungod niana, nasuko ako niini nga kaliwatana, ug miingon ako: Kanunay sila nga nangasayup sa ilang kasingkasing, apan wala sila mahibalo sa akong mga dalan; 11Sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kaligutgut, dili sila makasulod sa akong kapahulayan. 12Magmatngon kamo, mga igsoon, tingali unya bisan kinsa diha kaninyo may usa ka dautan nga kasingkasing sa walay pagtoo, sa iyang pagbulag gikan sa buhi nga Dios. 13Apan magtinambagay kamo ang usa ug usa kaninyo sa matag-adlaw, samtang nga kini ginatawag Karong-adlawa, aron dili magmatig-a ang bisan kinsa kaninyo tungod sa pagkalimbongan sa sala; 14Kay kita nahimong mga umalambit ni Cristo, kong ginapalig-on ta ang sinugdanan sa atong pagsalig hangtud sa katapusan; 15Samtang ginaingon: Karong adlawa kong magapatalinghug kamo sa iyang tingog, dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong mga kasingkasing ingon sa paghagit. 16Kay kinsa kanila, sa nanagpakabati sila, ang nanaghagit? Dili ba ngatanan sila nga namahawa sa Egipto pinaagi kang Moises? 17Ug kinsa ang mga gikasuk-an niya sulod sa kap-atan ka tuig? Dili ba ang mga nagpakasala, kang kinsang mga lawas nangapukan didto sa kamingawan? 18Ug kang kinsa siya nanumpa nga sila dili makasulod sa iyang kapahulayan kondili niadtong mga masukihon? 19Ug nakita namo nga wala sila makasulod tungod sa pagka-walay-pagtoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\