HEBREO 5

1Kay ang tagsatagsa ka labawng sacerdote, nga pinili gikan sa mga tawo, ginatudlo alang sa mga tawo sa mga butang mahitungod sa Dios, aron siya magahalad ug mga gasa ug mga halad alang sa mga sala; 2Nga makapailub sa malomo uban sa mga dili-maalam ug sa mga masalaypon, kay siya usab ginalikusan man sa kaluyahon; 3Ug tungod niana siya kinahanglan magahalad alang sa mga sala, ingon man alang sa mga tawo, mao man usab alang sa iyang kaugalingon. 4Ug walay tawo nga makaangkon sa kadungganan alang sa iyang kaugalingon, kondili sa diha nga ginatawag na siya sa Dios, bisan ingon kang Aaron. 5Busa si Cristo usab wala maghimaya sa iyang kaugalingon aron pagahimoon nga labawng sacerdote, kondili ang nagasulti kaniya: Ikaw ang akong Anak, karong adlawa gipanganak ko ikaw. 6Sumala sa giingon usab niya sa laing dapit: Ikaw sacerdote hangtud sa walay katapusan sunod sa laray ni Melchisedec. 7Nga sa mga adlaw sa iyang unod, sa nakahalad ug mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo, uban ang makusog nga pagbakho ug mga luha ngadto kaniya nga may gahum sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon, ug sa tapus patalinghugi tungod sa iyang diosnong kahadlok. 8Nga bisan siya usa ka Anak, apan makakat-on sa pagka-masinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus, 9Ug sa tapus mahimong hingpit, alang kanila nga nagatuman kaniya, nahimo siyang magbubuhat sa kaluwasan nga walay katapusan; 10Nga ginganlan siya sa Dios labawng sacerdote sunod sa laray ni Melchisedec. 11Tungod kaniya kami adunay daghang mga butang nga ikasulti nga malisud sabton, sa hingkaplagan namo nga kamo nabungol sa pagpanimati. 12Kay sa diha nga tungod sa panahon kinahanglan kamo mahimong mga magtutudlo, nagkinahanglan na usab kamo nga may usa nga magatudlo kaninyo sa mga sinugdan sa nahaunang mga pagtolon-an sa mga pulong sa Dios; ug nangahimo nga ingon sa mga nagkinahanglan sa gatas ug dili sa kalan-on nga magahi. 13Kay ang tagsatagsa nga nakig-ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa pagkamatarung, kay bata man siya. 14Apan ang kalan-on nga magahi alang sa mga tawong hamtong, niadto gayud nga tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo ug sa dautan,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\