HEBREO 7

1Kay kini si Meichisedec, hari sa Salem, sacerdote sa Dios nga Hataas Uyamut, misugat kang Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sa mga hari, ug nanalangin kaniya; 2Kang kinsa usab si Abraham mibahin sa ikapulo sa tanan, (sanglit una sa tanan, kong hubaron, Hari sa pagkamatarung, ug unya usab Hari sa Salem, kong sayron, Hari sa pakigdait; 3Walay amahan, walay inahan, walay kagikanan; nga walay sinugdan sa mga adlaw; bisan katapusan sa kinabuhi, kondili gibuhat nga sama sa Anak sa Dios), nagapadayon nga sacerdote nga sa gihapon. 4Karon, palandunga kong unsa ang pagkadaku niining tawohana, nga kaniya si Abraham nga patriarca naghatag sa ikapulo sa mga labing maayo sa mga inagaw. 5Ug kadtong sa mga anak ni Levi nga nanagdawat sa katungdanan sa pagkasacerdote, may sugo sa pagkuha sa mga ikapulo gikan sa mga tawo sumala sa Kasugoan, nga gikan sa ilang mga igsoon, bisan nagagikan kini sila sa mga hawak ni Abraham: 6Apan siya kang kansang kagikanan wala isipa nga gikan kanila, nagkuha sa mga ikapulo gikan kang Abraham, ug nagapanalangin niadtong nagadavvat sa saad. 7Apan sa walay bisan unsa nga paglalis, ang labing ubos gipanalanginan sa labing labaw. 8Ug dinhi ang mga tawo nga mamatay nagadawat sa mga ikapulo; apan didto ang usa, nga kaniya ginapamatuod nga siya buhi. 9Ug, busa pagaingnon niini, pinaagi kang Abraham, bisan si Levi nga nagadawat sa mga ikapulo, nagbayad sa mga ikapulo: 10Kay didto pa siya sa mga hawak sa iyang amahan, sa gisugat siya ni Melchisedec. 11Karon, kong diha pay pagkahingpit pinaagi sa pagkasacerdote ni Levi (kay sa ilalum niini midawat ang mga tawo sa Kasugoan), unsa pa may pagkinahanglan nga may laing sacerdote nga patindugon sumala sa laray ni Melchisedec, ug dili pagaisipon sama sa laray ni Aaron? 12Kay sa nailisan ang pagkasacerdote, tungod sa kinahanglan usab ang Kasugoan nailisan. 13Kay ang ginapamulongan niining mga butanga sakup sa lain nga banay, nga gikan niini walay tawo nga nakaalagad sa halaran. 14Kay dayag gayud nga ang atong Ginoo natawo gikan kang Juda; nga niining banaya si Moises wala magsulti mahitungod sa mga sacerdote. 15Ug ang atong ginapamulong labi pa gayud nga dayag, kong sumala sa kasamahan ni Melchisedec may mobangon nga laing sacerdote, 16Nga ginahimo, dili sumala sa balaod sa lawasnon nga Kasugoan, kondili sumala sa gahum sa kinabuhi nga walay katapusan: 17Kay ginapamatud-an mahitungod kaniya: Ikaw sacerdote sa walay katapusan, sumala sa laray ni Melchisedec. 18Kay giwagtang ang nahauna nga sugo tungod sa kahuyang ug pagkawalay kapuslanan niini. 19(Kay walay bisan unsa nga gihingpit sa Kasugoan), ug ang pagpasulod tungod niini sa labing maayo nga paglaum, nga pinaagi niini mahiduol kita sa Dios. 20Ug sanglit kay kini dili sa walay pagpanumpa. 21(Kay sa pagkamatuod sila gipanaghimo nga mga sacerdote sa walay panumpa, apan siya sa may panumpa tungod niadtong nag-ingon mahitungod kaniya: ang Ginoo nanumpa ug dili siya sa iyang kaugalingon magbasul. Ikaw sacerdote sa walay katapusan); 22Sa ingon usab si Jesus nahimong kalig-onan sa usa ka labing maayong tugon. 23Ug sila gayud nangahimong mga sacerdote nga daghan kaayo, kay tungod sa kamatayon ginapugngan sila sa pagpadayon; 24Apan siya, tungod kay nagapadayon sa walay katapusan, nagabaton sa iyang pagkasacerdote nga walay pagkabalhin. 25Busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nanagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. 26Kay ang mao nga labawng sacerdote nahiangay kanato: balaan, walay sala, walay buling, ginahin gikan sa mga makasasala, ug gihimong labing hataas kay sa kalangitan; 27Nga wala magkinahanglan sa paghalad adlaw-adlaw sa mga halad, sa ma niadtong mga labawng sacerdote, una sa tanan, alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya alang sa mga sala sa mga tawo: kay kini iyang gibuhat sa makausa alang sa walay katapusan, sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. 28Kay ang Kasugoan nagatudlo ug mga tawo nga may mga kaluyahon ingon nga mga labawng sacerdote, apan ang pulong sa panumpa nga ulahi sa Kasugoan nagatudlo ug usa ka Anak, nga ginahingpit sa walay katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\