HEBREO 8

1Karon, sa mga butang nga among ginasulti, ang labing dakung hunahuna mao kini: Aduna kita niining maong labawng sacerdote nga naglingkod sa toong kamot sa trono sa Halangdon sa mga langit, 2Usa ka ministro sa dapit nga balaan, ug sa matuod nga tabernaculo nga ginapatindog sa Dios, dili sa tawo. 3Kay ang tagsatagsa ka labawng sacerdote gitudlo aron magahalad sa mga gasa ug mga halad usab; tungod niana kinahanglan nga kining labawng sacerdote usab may iyang takus ikahalad. 4Busa, kong siya ania pa sa yuta, dili gayud siya masacerdote, sanglit ania sila nga nagahalad sa mga gasa sumala sa Kasugoan; 5Nga nagaalagad nianang hulad ug landong sa mga butang nga langitnon, bisan ingon nga si Moises gipasidaanan sa Dios sa diha nga magabuhat na unta siya sa tabernaculo, kay: Tan-awa, matud niya, nga buhaton mo ang tanang mga butang sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. 6Apan karon nabatonan niya ang usa ka ministerio nga labing maayo, sa paagi nga siya ang Manlalaban sa usa ka labing maayo nga tugon nga gitukod pinasikad sa labing maayo nga mga saad. 7Kay kong kadtong nahaunang tugon wala pay nakulang, nan wala unta pagpangitai ug dapit alang sa ikaduha. 8Kay sa pagkakaplag ug kakulangan kanila, miingon siya: Ania karon, moabut ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga ako magabuhat ug bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda; 9Dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa akong mga kamot sa pag-agak kanila gawas sa yuta sa Egipto, kay sila wala managpadayon sa akong tugon, ug ako wala magatagad kanila, miingon ang Ginoo. 10Kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay ni Israel sa human niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo: Igabutang ko ang akong mga Kasugoan sa ilang hunahuna, ug sa ilang mga kasingkasing usab igasulat ko kini; ug ako mahimong Dios nila, ug sila mahimong katawohan nako; 11Ug ang tagsatagsa kanila dili magatudlo sa iyang isigka-tagilungsod, ug ang tagsatagsa sa iyang igsoon sa pag-ingon: Ilhon mo ang Ginoo: kay ang tanan makaila kanako, gikan sa labing diyutay ngadto sa labing dagku kanila. 12Kay magamaloloy-on ako sa ilang pagkamasupilon, ug ang ilang mga sala dili ko na paghinumduman. 13Niana nagaingon siya: Usa ka bag-ong tugon, gipakadaan niya ang nahauna. Apan ang nagakadaan ug nagakatigulang haduol na sa pagkahanaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\