SANTIAGO 1

1Si Jacobo, ulipon sa Dios ug sa Ginoong Jesucristo, alang sa napulo ug duha ka banay nga nangakatag, pangumosta: 2Mga igsoon ko, isipon ninyo ingon nga bug-os nga kalipay, sa mahulog kamo sa mga nagakalainlain nga pagtintal; 3Kay hingbaloan, nga ang pagsulay sa inyong pagtoo, nagabunga ug pagpailub. 4Ug pasagdi ang pagpailub nga magahingpit sa iyang buhat, aron mamahingpit kamo ug managsangkap sa walay makulang kaninyo. 5Apan kong adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga magahatag sa tanan sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy, ug kana igahatag kaniya. 6Apan papangayoa siya nga may pagtoo, sa walay pagduhaduha; kay ang nagaduhaduha sama siya sa balud sa dagat, nga ginatulod sa hangin ug ginabolabola. 7Busa dili magdahum ang mao nga tawo, nga makadawat siya ug bisan unsang butang gikan sa Ginoo. 8Ang tawo nga may duha ka hunahuna, maduhaduhaon sa tanan niya nga mga paagi. 9Apan ang igsoon nga anaa sa ubos nga kahimtang pahimayaa siya sa iyang labawng kahimtang: 10Ug ang dato, diha sa gipaubos siya; kay ingon sa bulak sa balili siya mahanaw; 11Kay ang adlaw nagasubang nga may makasunog nga kainit, ug nagapalaya sa balili; ug mangatagak ang bulak niini, ug ang kaanindot sa iyang dagway magakawala; maingon usab nga magakahupas ang tawong dato sa tanan niya nga mga paglakat. 12Bulahan ang tawo nga nagaantus sa mapailubon gayud sa mga pagtintal; kay sa human siya masulayi, pagadawaton niya ang purongpurong sa kinabuhi, nga gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya. 13Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya: Ginatintal ako sa Dios; kay ang Dios dili arang matintal sa kadautan, kay siya gayud wala magtintal kang bisan kinsa. 14Apan ang tagsatagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod ug ginauloulohan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon: 15Unya ang kailibgon, sa human makapanamkon, manganak sa sala; ug ang sala, sa mamagulang na, magaanak sa kamatayon. 16Mga hinigugmako nga mga igsoon, dili kamo magpalimbong; 17Ang tanan nga maayong hiyas, ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas, nga ginabubo sa Amahan sa mga kahayag, nga kaniya wala ang pagkausab, bisan ang landong sa pagkabalhin. 18Tungod sa iyang kaugalingong kabubut-on gipanganak kita niya pinaagi sa kamatuoran, aron mamahimo kita nga usa ka dagway sa mga inunahan sa iyang mga binuhat. 19Sabton ninyo kini, mga hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan nga ang tagsatagsa magmaabtik sa pagpatalinghug, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkaaligutgut: 20Kay ang kaligutgut sa tawo dili makabuhat sa pagkamatarung sa Dios. 21Tungod niana, sa nasalikway ang tanang kahugawan ug ang naga-awas nga kadautan, dawata ninyo sa kaaghup ang pulong nga natanum kaninyo, nga mao ang makaluwas sa inyong mga kalag. 22Apan himoa nga magtutuman kamo sa pulong, ug dili lamang magpapanimati, nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. 23Kay kong may bisan kinsa nga magpapanimati sa pulong, ug dili magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw diha sa usa ka salamin sa iyang nawong nga kinaiya: 24Kay nagatan-aw siya sa iyang kaugalingon, ug molakaw, ug unya mahikalimot kong unsa nga dagwaya siya. 25Apan siya nga nagatan-aw sa hingpit nga Kasugoan, ang Kasugoan sa kagawasan, ug sa ingon nagapadayon, nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon kondili magtutuman sa bulohaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. 26Kong kinsa ang nagahunahuna nga religioso siya, samtang wala niya pagapunggi ang iyang dila kondili gilimbongan niya ang iyang kasingkasing, ang religion niya kawang lamang. 27Ang religion nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan, mao kini: Ang pagdu-aw sa mga ilo ug sa mga balo sa ilang mga kagul-anan, ug ang paglikay sa buling niining kalibutana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\