SANTIAGO 4

1Diin ba magagikan ang mga gubat ug diin ba magagikan ang mga panag-away sa taliwala ninyo? Dili ba gikan sa inyong kailibgon nga nagagubat diha sa mga bahin sa inyong lawas? 2Nanagkaibog kamo, ug wala kamoy inyo; nagpatay kamo ug nasina kamo, ug dili kamo mahiagum. Nakig-away ug nakiggubat kamo, apan wala ninyo hiagumi, kay kamo wala mangayo, 3Nangayo kamo, ug wala kamo makadawat, kay sayup ang inyong pagpangayo, aron sa pag-usik-usik niini alang sa inyong kalipayan. 4Kamo mga mananapaw, wala ba kamo manghibalo nga ang pagpakig-abyan sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Busa bisan kinsa nga makig-abyan sa kalibutan, nagahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. 5Nagadahum ba kamo nga ang Kasulatan nagaingon sa walay hinungdan? Ang Espiritu nga iyang gipapuyo dinhi kanato, nagapangandoy ba sa pagkasina? 6Apan siya nagahatag ug gracia nga labaw pa. Tungod niini ang Kasulatan nagapamulong: Ginabatokan sa Dios ang mga palabilabihon, apan nagahatag sa gracia niadtong mga mapaubsanon. 7Busa managpasakup kamo sa Dios; apan sukli ninyo ang yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo. 8Managpanuol kamo sa Dios, ug siya moduol kaninyo. Hinloi ang inyong mga kamot, mga makasasala; ug ulaya ang inyong mga kasingkasing, kamo nga mga duruha ing hunahuna. 9Managpasakit, ug managkasubo, ug managpanghilak kamo: ang inyong panagkatawa ilisan ninyo sa kasubo, ug ang inyong kalipay, ilisi sa kahiubos sa buot. 10Managpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo, ug siya magatuboy kaninyo. 11Mga igsoon, dili kamo magalibak sa usa ug usa; ang nagalibak batok sa igsoon, ug nagahukom kaniya, nagalibak batok sa Kasugoan, ug ginahukman niya ang Kasugoan; apan kong ginahukman mo ang Kasugoan, dili ka magtutuman sa Kasugoan, kondili maghuhukom. 12Usa lamang ang maghahatag sa Kasugoan ug ang maghuhukom, nga mao siya ang makaluwas ug makalaglag; apan kinsa ba ikaw nga magahukom sa imong isigkatawo? 13Nan karon, kamong mga nagaingon: Karon, kun ugma, moadto kami sa mao nga lungsod ug mopabilin kami didto ug usa ka tuig, ug managpatigayon kami, ug mahiagum kami sa ganancia. 14Apan wala kamo manghibalo kong unsa ang mahatabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Sa pagkamatuod, sama lamang sa usa ka inalisngaw, nga sa makadiyut magapadayag, ug sa ulahi mahanaw lamang; 15Kay kinahanglan kamo magpamulong: Kong mobuot ang Ginoo, mabuhi kita, ug magabuhat kita niini, kun niadto usab. 16Apan karon nagahimaya kamo sa inyong pagpangandak; kanang tanan nga pagpangandak dautan. 17Busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo, ug kana wala niya pagabuhata, kaniya kana sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\