SANTIAGO 5

1Nan karon, mga dato, managpanghilak kamo, ug managtiyabaw kamo, tungod sa mga pagkaalaut nga moabut kaninyo. 2Ang inyong mga bahandi mangadunot, ug ang inyong mga panapton ginakutkut sa mga bokbok. 3Ang inyong bulawan ug salapi ginatay-an, ug ang ilang taya magapamatuod batok kaninyo, ug magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Nagatigum kamo sa inyong mga bahandi diha sa katapusan nga mga adlaw. 4Ania karon, ang suhol sa mga mamomoo, nga nag-anhi sa inyong mga uma nga inyong gilimolimo, nagasinggit, ug ang singgit sa mga mangangani, nakaabut sa mga igdulungog sa Ginoo sa kasundalohan. 5Nangabuhi kamo dinhi sa yuta, sa pagpahimuot sa lawas ug sa kalipayan; ginapatambok ninyo ang inyong mga kasingkasing tagana sa adlaw nga ting-ihaw. 6Gihukman ninyo, ug gipatay ninyo ang matarung; siya wala mosukol kaninyo. 7Busa mga igsoon, managpailub kamo hangtud sa pagpadayag sa Ginoo. Ania karon, ang mag-uuma nagahulat nga may pagpailub sa matinggas nga abut sa yuta hangtud kini makadawat sa ulan nga sayo ug nga ulahi. 8Magpailub usab kamo; lig-ona ang inyong mga kasingkasing: kay ang pag-abut sa Ginoo haduol na. 9Mga igsoon, dili kamo magbagulbol ang usa batok sa usa, aron dili kamo paghukman. Ania karon, ang maghuhukom nagatindog sa atubangan sa mga pultahan. 10Mga igsoon, kuhaa ninyo nga sulondan sa pag-antus sa mga kadautan ug sa pagpailub, ang mga manalagna nga nanagsulti tungod sa ngalan sa Ginoo. 11Ania karon, ginatawag ta sila nga mga bulahan nga nagapadayon sa mapailubon. Hingdunggan ninyo ang pagpailub ni Job, ug nakita ninyo ang tuyo sa gihatag kaniya sa Ginoo; daw unsa nga pagkamapuanguron, ug pagkamaloloy-on gayud ang Ginoo. 12Apan labaw sa tanan, mga igsoon, dili kamo manumpa, bisan tungod sa langit, bisan tungod sa yuta, bisan sa lain nga pagpanumpa; kondili nga ang inyong oo, oo; ug ang inyong dili, dili; aron kamo dili mahulog sa hukom. 13Ang uban kaninyo nagaantus ba? Mag-ampo siya. Nagakalipay ba ang uban kaninyo? Mag-awit siya sa salmos. 14Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga anciano sa iglesia ug manag-ampo sila alang kaniya, nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa Ginoo. 15Ug ang pag-ampo sa pagtoo, magaluwas kaniya nga nagamasakiton, ug pagabangunon siya sa Ginoo; ug kong nakasala siya, pagapasayloon siya niana. 16Busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug mag-ampo ang usa alang sa usa, aron mangaayo kamo. Ang pagpangamuyo sa usa ka tawong matarung, daku ug kahimoan sa magbuhat niini. 17Si Elias, tawo nga sama kanato sa kinaiya, nag-ampo sa mainiton gayud nga dili unta mag-ulan, ug wala mag-ulan, sa yuta sulod sa totolo ka tuig ug unom ka bulan. 18Ug nag-ampo siya sa pag-usab, ug ang langit mihatag ug ulan, ug ang yuta naghatag sa iyang abut. 19Mga igsoon ko, kong ang uban kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran, ug may usa nga magakabig kaniya; 20Pahibaloa siya nga ang nagakabig sa usa ka makasasala, gikan sa pagkahisalaag niya sa iyang dalan, makaluwas sa usa ka kalag gikan sa kamatayon, ug magatabon siya sa daghang mga sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\