Job 28

1Sa pagkatinuod adunay mina alang sa salapi, Ug usa ka dapit alang sa bulawan nga ilang pagaulayon. 2Ang puthaw pagakuhaon gikan sa yuta, Ug ang tumbaga pagatunawon gikan sa bato. 3Ang tawo magapahunong sa kangitngit, Ug didto sa kahiladman magapangita, Sa mga bato nga atua sa mangitngit ug landong sa kamatayon. 4Halayo sa pinuy-anan sa mga tawo siya magabugwal sa usa ka gahong; Sila hingkalimtan sa tiil nga moagi sa ibabaw, Sila nanagbitay halayo sa mga katawohan, sila nanagtabyog. 5Mahitungod sa yuta, gikan niana magagula ang tinapay; Ug ang ilalum niana ingon ug gibali pinaagi sa kalayo. 6Ang mga bato niini maoy dapit sa mga zafiro, Ug kana may mga pulvos sa bulawan. 7Nianang dalana walay langgam nga dumadagit nga nagpanghibalo, Ni makakita niana ang mata sa ananangkil: 8Ang mga mananap nga palabilabihon wala makatala niana, Ni makaagi dinha ang mabangis nga leon. 9Gibutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa batong santikan; Gilintuwad niya ang mga bukid hangtud sa mga gamut. 10Siya nagahimo ug mga kanal sa taliwala sa mga bato; Ug ang iyang mata makakita sa tanang butang bililhon. 11Siya magabugkos sa mga kasapaan aron dili na manaligdig; Ug ang butang nga tinago, iyang gibutyag sa kahayag. 12Apan asa ba ang kaalam igkita? Ug hain ba ang pinuy-anan sa salabutan? 13Ang tawo wala masayud sa bili niana; Ni igkita kini sa yuta sa mga buhi. 14Ang kahiladman nagaingon: Kini wala diri kanako; Ug ang dagat nagaingon: Kana wala diri kanako. 15Kana dili mabatonan tungod sa bulawan, Ni ang salapi pagatimbangon tungod sa bili niini. 16Kini dili kabilhan sa bulawan sa Ophir, Sa malahalon nga onyx, kun sa zafiro. 17Ang bulawan ug bildo dili ikatanding niini, Ni kabayloan kini ug mga lunsay nga bulawan. 18Ang guso ug ang salamin dili pagahisgutan: Oo, ang bili sa kaalam labaw pa kay sa mga mutya. 19Ang topacio sa Ethiopia dili ikagtanding niini, Ni kabilhan kini sa bulawang lunsay. 20Diin man diay magagikan ang kaalam? Ug hain man ang dapit sa salabutan? 21Sanglit tinago man gikan sa mga mata sa mga buhi, Ug sinalipdan gikan sa kalanggaman sa kalangitan. 22Ang Kagun-oban ug Kamatayon nanag-ingon: Ang kagahub niana nabatian namo sa among mga igdulungog. 23Ang Dios nasayud sa dalan niini, Ug siya nahibalo sa dapit niana. 24Kay siya nagatan-aw ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, Ug nagasud-ong sa ilalum sa tibook langit; 25Sa iyang pagtimbang sa hangin: Oo, sa taksanan ang katubigan iyang gitakus. 26Sa diha nga siya nagbuhat ug balaod sa ulan, Ug alagianan alang sa kilat sa dalugdug; 27Unya siya nakakita niini, ug nagsaysay niini; Iyang gipahaluna kini, oo, ug kini gipangita. 28Ug miingon siya sa tawo: Ania karon, ang kahadlok sa Ginoo, nga mao ang kaalam; Ug ang paglikay sa dautan mao ang salabutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\