JUAN 1

1Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong kauban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. 2Kini sa sinugdan kauban sa Dios. 3Ang tanang mga butang gihimo niya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. 4Kaniya diha ang kinabuhi, ug ang kinbuhi mao ang kahayag sa mga tawo. 5Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngitan; ug ang kangit-ngitan wala makasabut kaniya. 6May mianhi, pinadala gikan sa Dios, usa ka tawo kinsang ngalan mao si Juan. 7Kini mianhi ingon nga saksi, aron magpamatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan managtoo pinaagi kaniya. 8Siya dili mao ang kahayag, apan mianhi aron siya makapamatuod mahitungod sa kahayag. 9Kadto mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan. 10Dinhi siya sa kalibutan, ug ang kalibutan gibuhat niya, ug ang kalibutan wala moila kaniya. 11Sa mga iya mianhi siya, ug ang mga iya wala modawat kaniya. 12Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nanagtoo sa iyang ngalan: 13Nga nangatawo, dili sa dugo, bisan sa kabubut-on sa unod, bisan sa kabubuton sa tawo, kondili sa Dios. 14Ug ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya, himaya ingon nga sa bugtong Anak gikan sa Amahan, puno sa gracia ug sa kamatuoran. 15Si Juan nagapamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nagaingon: Kini mao siya nga tungod kaniya ako nagaingon: Ang moanhi sunod kanako magauna kanako, kay siya una man kanako. 16Kay ngatanan kita nakadawat sa iyang kahupnganan, ug sa gracia tungod sa gracia. 17Kay ang Kasugoan gihatag pinaagi kang Moises; ang gracia ug ang kamatuoran miabut pinaagi kang Jesucristo. 18Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak lamang nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. 19Ug kini mao ang pagpamatuod ni Juan, sa diha nga ang mga Judio nanagsugo gikan sa Jerusalem sa mga sacerdote ug mga Levita ngadto kaniya sa pagpangutana kaniya, Kinsa ba ikaw? 20Ug siya mitug-anug wala maglimod; ug siya mitug-an, Ako dili mao ang Cristo. 21Ug sila nanagpangutana kaniya: Kinsa man diay? Si Elias ba ikaw? Ug siya miingon: Dili. Ikaw ba ang mana-lagna? Ug siya mitubag: Dili. 22Busa sila nanag-ingon kaniya: Kinsa man ikaw? aron makahatag kami ug tubag sa mga nagsugo kanamo. Unsay isulti mo mahitungod sa imong kaugalingon? 23Siya miingon: Ako mao ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Tul-ira ninyo ang dalan sa Ginoo, sumala sa giingon ni Isaias nga manalagna. 24Ug sila mga sinugo gikan sa mga Fariseo. 25Ug sila nangutana kaniya ug nanag-ingon kaniya: Ngano man nga nagabautismo ikaw, kong ikaw dili mao ang Cristo, bisan si Elias, bisan ang manalagna? 26Si Juan mitubag kanila nga naga-ingon: Ako nagabautismo sa tubig; sa taliwala ninyo nagatindog ang usa nga wala ninyo hiilhi. 27Siya gayudnga nagasunod kanako, sa higut sa kang kansang sapin dili ako takus sa paghubad. 28Kining mga butanga nangahimo sa Betania sa unahan sa Jordan, diin nagabautismo si Juan. 29Saadlaw nga misunodsi Juan nakakita kang Jesus nga nagapadulong kaniya, ug miingon: Tan-awa, ang Cordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan! 30Kini mao siya nga mahatungod kaniya ako miingon: Sunod kanako moanhi ang usa ka tawo nga mahimong una kanako, kay siya una kanako. 31Ug ako wala makaila kanya; apan nga ikapaila siya sa Israel, tungod niini mianhi ako sa pagbautismo sa tubig. 32Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Hingkit-an ko ang Espiritu nga mikunsad sama sa salampati gikan sa langit, ug kini mihunong sa ibabaw niya. 33Ug ako wala makaila kaniya, apan ang nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig, miingon siya kanako: Kang kansa hingkit-an nimo ang Espiritu nga mokunsad ug mopuyo sa ibabaw niya, kini mao ang magabautismo sa Espiritu Santo. 34Ug ako nakakita ug nakapamatuod nga kini mao ang Anak sa Dios. 35Sa adlaw nga misunod didto na usab si Juan nagatindog, ug ang duha sa iyang mga tinon-an; 36Ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini nagalakaw, ug miingon: Tan-awa, ang Cordero saDios! 37Ug ang duha ka tinon-an nakabati kaniya sa iyang pagsulti, ug sila ming-nunot kang Jesus. 38Ug si Jesus milingi, ug nakakita kanilang nagsunod, ug miingon kanila: Unsay inyong gipangita? Ug sila nanag-ingon kaniya: Rabbi, (nga sa ato pa, kong hubaron, Magtutudlo), Hain ka magpuyo? 39Iyang gidala siya kang Jesus. Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: Ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan; Paga-nganlan ikaw Cefas (nga kong hubaron, Pedro). 40Usa sa duha nga nakabati sa kang Juan nga nagsulti, ug misunod kaniya, mao si Andres, igsoon ni Simon Pedro. 41lya una nga gipangita ang iyang igsoon nga si Simon, ug miingon kaniya: Hingkaplagan namo ang Mesias (nga kong hubaron, si Cristo). 42Iyang gidala siya kang Jesus. Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: Ikaw mao si Simon, ang anak ni Juan; Paga-nganlan ikaw Cefas (nga kong hubaron, Pedro). 43Sa adlaw nga misunod gituyo ni Jesus ang pag-adto sa Galilea, ug iyang hipalgan si Felipe; ug si Jesus miingon kaniya: Sumunod ka kanako. 44Karon, si Felipe taga-Betsaida, sa lungsod ni Andres ug ni Pedro. 45Si Felipe nakakaplag kang Natanael, ug miingon kaniya: Hingkaplagan namo siya, ang gisulat ni Moises sa Kasugoan, ug sa mga manalagna, si Jesus nga Nazaretnon, ang anak ni Jose. 46Ug si Natanael miingon kaniya: May maayo bang butang nga mogula gikan saNazaret? Si Felipe miingon kaniya: Umari ka ug tan-awon mo. 47Si Jesus nakakita kang Natanael nga nagapadulong kaniya, ug miingon mahitungod kaniya: Tan-awa, ang matuod gayud nga Israelihanon, nga kaniya walay limbong! 48Si Natanael miingon kaniya: Diin mo ako hiilhi? Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Sa wala pa si Felipe magtawag kanimo, sa didto ikaw sa ilalum sa higuera, nakita ko ikaw. 49Si Natanael mitubag kaniya: Rabbi, ikaw mao ang Anak sa Dios; ikaw Hari sa Israel. 50Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Tungod sa akong pag-ingon kanimo, nakita ko ikaw sa ilalum sa higuera, mitoo ikaw? Makakita ka ug labi pang dagku nga mga butang kay niini. 51Ug siya miingon kaniya: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Makita ninyo ang langit maabli ug ang mga manolonda sa Dios magakayab ug magakunsad sa ibabaw sa Anak sa tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\