JUAN 10

1Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga ang dili mosulod sa ganghaan sa toril sa mga carnero, kondili mosaka sa laing mga agianan, kana siya maninikas ug tulisan: 2Apan ang mosulod sa gangha-an mao ang magbalantay sa mga carnero. 3Siya ginaablihan sa magsisira sa ganghaan, ug ang mga carnero nagapatalinghug sa iyang tingog; ug ang mga carnero nga iyang kaugalingon ginatawag niya sa ilang mga ngalan, ug sila ginamandoan niya sa ilang paggula. 4Ug sa gipagula niya ang iyang kaugalingong mga carnero, siya magauna kanila; ug ang mga carnero maganunot kaniya, kay sila managpakaila sa iyang tingog. 5Apan sa usa ka dumuloong dili sila monunot, kondili mangalagiw kaniya; kay sila wala makaila sa tingog sa mga dumuloong. 6Kini nga sambingay giingon kanila ni Jesus, apan sila wala makasabut sa iyang gipamulong kanila. 7Busa si Jesus miingon pag-usab kanila: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ako mao ang ganghaan sa mga carnero. 8Ang tanan nga mga nanagpanganhi nga una kanako, mga maninikas ug mga tulisan: apan ang mga carnero wala magpatalinghug kanila. 9Ako mao ang ganghaan. Kong adunay mosulod pinaagi kanako, siya maluwas; ug mosulod, ug mogula, ug makakaplag siya sa mga masibsib. 10Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug makapamatay, ug makapanglaglag; ako mianhi, aron sila may kinabuhi, ug makabaton niana sa labing madagayaon. 11Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero, ang maayong magbalantay sa mga carnero, nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga carnero. 12Ang sinuholan ug dili magbalantay sa mga carnero, nga dili gayud tag-iya sa mga carnero, makakita siya nga moabut ang lobo, ug pagabiyaan niya ang mga carnero, ug mokalagiw; ug sila pagaagawon sa lobo, ug pagapatlaagon. 13Ug mokalagiw ang sinuholan, kay sinuholan man ug walay kahangawa sa mga carnero. 14Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero; ug ako nakaila sa ako, ug ang mga ako nakaila kanako; 15Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa Amahan; ug ako nagahatag sa akong kinabuhi tungod sa mga carnero. 16Ug ako adunay uban nga mga carnero, nga wala niining torila, nga kinahanglan usab nga ako silang pagadad-on, ug magapatalinghug sila sa akong tingog, ug sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay. 17Tungod niini ang Amahan nahagugma kanako, kay ako nagahatag sa akong kinabuhi, aron pagadawaton ko kini pag-usab. 18Walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kanako, kondili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. May gahum ako sa paghatag sa akong kinabuhi, ug may gahum ako sa pagdawat niini pagusab. Kining sugoa gidawat, ko sa akong Amahan. 19Unya may pagkabahinbahin pag-usab ang mga Judio tungod niini nga mga pulonga. 20Ug may daghan kanila nanag-ingon: Siya adunay usa ka yawa, ug buang siya; nganong nagapatalinghug kamo kaniya? 21Ang uban miingon: Kini nga mga pulonga dili iya sa usa ka yawan-on. Makahimo ba ang usa ka yawa sa pagbuka sa mga mata sa buta? 22Ug ming-abut ang fiesta sa Dedicacion sa Jerusalem: ug tingtugnaw kadto. 23Ug nagalakawlakaw si Jesus sulod sa templo sa agianan ni Salomon. 24Unya nanag-alirong kaniya ang mga Judio, ug nanag-ingon sila kaniya: Hangtud kanus-a pagapaduhaduhaon mo kami? Kong ikaw mao si Cristo, iingon kanamo sa dayag gayud. 25Si Jesus mitubag kanila: Giingon ko na kaninyo, ug kamo wala motoo. Ang mga buhat nga akong gibuhat sa ngalan sa akong Amahan, nagapamatuod sila kanako. 26Apan kamo wala motoo, kay kamo dili sa akong mga carnero. 27Ang akong mga carnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila naganunot kanako. 28Ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan; ug sila dili na gayud mawala, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. 29Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, labing daku sa tanan; ug walay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong Amahan, 30Ako ug ang akong Amahan usa lamang kami. 31Unya ang mga Judio namunit pag-usab ug mga bato, sa pagbato kaniya. 32Si Jesus mitubag kanila: Daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaninyo gikan sa Amahan; hain ba kanila niining mga buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako? 33Ang mga Judio nanagpanubag kaniya, nga nanag-ingon: Dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kondili tungod sa pasipala, kay ikaw nga tawo, nagapaka-Dios ka. 34Si Jesus mitubag kanila: Wala ba mahasulat sa inyong Kasugoan: Ako miingon: Mg adios kamo? 35Kong gitawag nga mga dios kadto sila nga giabutan sa pulong sa Dios, (ug dili arang mabungkag ang Kasulatan;) 36Moingon ba kamo kaniya nga gibalaan ug gisugo sa Amahan nganhi sa kalibutan: Ikaw nagapasipala; kay ako miingon: ako mao ang Anak sa Dios? 37Kong ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan ayaw kamo pagtoo kanako. 38Apan kong ginabuhat ko sila, bisan dili kamo motoo kanako, tumoo kamo sa mga buhat, aron kamo makaila ug motoo nga ang Amahan ania kanako, ug ako anaa sa Amahan. 39Unya naninguha sila pag-usab sa pagdakup kaniya, apan siya nakaipsot sa ilang kamot. 40Ug miadto siya pag-usab didto sa unahan sa Jordan, sa dapit diin nagabautismo si Juan pag-una, ug mipabilin siya didto. 41Ug daghan ang mga nangadto kaniya, ug miingon: Si Juan, sa pagkamatuod, wala maghimo sa bisan unsa nga ilhanan; apan ang tanang mga butang nga gihisgutan niya mahatungod niini nga tawo, mga matuod. 42Ug daghan didto ang mga mingtoo kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\