JUAN 13

1Ug sa wala pa ang fiesta sa pasko, si Jesus nga nanghibalo nga miabut ang iyang takna sa iyang paggikan niining kalibutana paingon sa Amahan, sa gihigugma niya ang mga iya nga ania sa kalibutan, gihigugma niya sila hangtud sa katapusan. 2Ug sa miabut ang panihapon, sa nakapatidlum na ang yawa sa kasingkasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, ang sa mabudhion magtugyan kaniya. 3Si Jesus, nga nahibalo nga gitugyan sa Amahan ang tanan nga mga butang sa iyang mga kamot, ug nga siya migikan sa Dios, ug sa Dios mopaingon. 4Mitindog gikan sa panihapon, ug mihubo sa iyang mga bisti; ug mikuha sa usa ka pamahiran, ug iyang gibakus. 5Unya iyang gisudlan ug tubig ang dolang, ug gisugdan niya paghugas ang mga tiil sa mga tinon-an, ug sa pagpahid kanila sa pamahiran, nga iyang gibakus. 6Unya mingduol siya kang Simon Pedro. Siya miingon kaniya: Ginoo, pagahugasan mo ba ang akong mga tiil? 7Si Jesus mitubag, ug miingon kaniya: Sa akong ginabuhat ikaw dili karon makasabut; apan makasabut ka ra sa ulahi. 8Si Pedro miingon kaniya: Dili ka gayud maghugas sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya: Kong dili ako magahugas kanimo, ikaw dili makaambit kanako. 9Miingon kaniya si Simon Pedro: Ginoo, dili lamang ang akong mga tiil, kondili ang ako usab nga mga kamot ug ang akong ulo. 10Si Jesus miingon kaniya: Ang nakakaligo, dili kinahanglan magpanghugas, gawas sa mga tiil, apan ang tibook mahinlo. Ug kamo mga mahinlo, apan dili kamong tanan. 11Kay naila niya kadtong sa mabudhion magatugyan kaniya; tungod niini miingon siya: Kamong tanan dili mga mahinlo. 12Ug sa nahugasan niya sila sa mga tiil, ug nakakuha sa iyang mga bisti, milingkod pag-usab sa lamesa, ug miingon kanila: Nakasabut ba kamo sa akong gihimo kaninyo? 13Kamo nagangalan kanako nga Magtutudlo ug Ginoo; ug kamo nanag-ingon sa maayo, kay mao ako. 14Busa kong ako nga Ginoo ug Magtutudlo mihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab kamo maghinugasay sa mga tiil ang usa ug usa. 15Kay ako nagahatag kaninyo ug panig-ingnan, aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. 16Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon; ug ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. 17Kong kamo nakasabut niining mga butanga, bulahan kamo kong inyong gibuhat sila. 18Ako wala magsulti mahatungod kaninyo ngatanan; ako nakaila sa akong mga gipili, apan aron matuman ang Kasulatan; Ang mokaon sa tinapay uban kanako, gipatindog niya batok kanako ang iyang tikod. 19Sukad karon magasugilon ako kaninyo, sa dili pa mahitabo, aron kong unya mahitabo na, motoo kamo, nga ako mao si Cristo. 20Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ang nagadawat sa bisan kang kinsa nga akong pagasugo-on, kanako nagadawat; ug ang nagadawat kanako nagadawat niadtong nagsugo kanako. 21Sa nakasulti si Jesus niini, nasamok siya sa iyang espiritu, ug nagpamatuod ug miingon: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo nagabudhi sa pagtugyan kanako. 22Unya ang mga tinon-an nagtinan-away ang usa sa usa, nga nagaduhaduha kong tungod kang kinsa ang gisulti niya. 23Ug ang usa kanila nga gihigugma ni Jesus, miuraray sa iyang dughan; 24Busa, kini giyangoan ni Simon Pedro sa iyang ulo, aron pangutan-on kong kinsa ang ginasulti niya. 25Ug siya nga miuraray sa dughan ni Jesus, miingon kaniya: Ginoo, kinsa ba? 26Unya si Jesus mitubag: Mao kadto nga alang kaniya pagahumdon ko ang tinapay ug ihatag ko kaniya. Ug sa iyang nahumod na ang tinapay, gihatag niya kang Judas Iscariote, nga anak ni Simon. 27Ug sa tapus madawat ang tinapay, misulod si Satanas kaniya. Unya si Jesus miingon kaniya: Ang imong pagabuhaton, buhata sa madali. 28Apan sa mga nagalingkod sa lamesa walay bisan kinsa nga nanghibalo kong ngano nga iyang gipamulongan siya niini. 29Kay ang uban nanaghunahuna nga tungod kay si Judas mao ang tinugyanan sapuntil, si Jesus miingon kaniya: Pumalit ka sa atong kinahanglanon sa fiesta, kun maghatag siya ug diyutay sa mga hangul. 30Unya sa nadawat niya ang tinapay, migula gilayon; ug gabii kadto. 31Busa, sa nakagula siya, miingon si Jesus: Karon ang Anak sa tawo pagahimayaon, ug ang Dios pagahimayaon pinaagi kaniya. 32Ug ang Dios magahimaya kaniya sa kaugalingon niya, ug magahimaya siya gilayon kaniya. 33Mga anak, ania pa ako uban kaninyo sa diyutay nga panahon. Kamo managpangita kanako, ug sumala sa giingon ko sa mga Judio: Didto sa akong pagaadtoan, dili kamo makahimo sa pag-adto; busa nagaingon ako karon kaninyo. 34Nagahatag ako kaninyo ug usa ka bag-ong sugo, nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay ang usa ug usa. 35Tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinon-an, kong kamo maghigugmaay ang usa ug usa. 36Si Simon Pedro miingon: Ginoo, asa ba ikaw moadto? Si Jesus mitubag kaniya: Kong asa ako moadto, dili ka makahimo sa pagnunot kanako karon; apan moapas ra ikaw kanako sa ulahi. 37Si Pedro miingon kaniya: Ginoo, nganong dili ako makahimo sa pagnunot kanimo karon? Ihatag ko ang akong kinabuhi tungod kanimo. 38Si Jesus mitubag kaniya: Ihatag mo ba ang imong kinabuhi tungod kanako? Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, naga-ingon ako kanimo: Dili makatuktugaok ang manok samtang dili mo ako ikalimod samakatolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\