JUAN 14

1Dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumoo kamo sa Dios, ug tumoo usab kamo kanako. 2Sa balay sa akong Amahan adunay daghan nga puloy-anan, kong wala pa unta, moingon unta ako kaninyo: Ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. 3Ug kong ako makaadto na, ug maka-andam kaninyo ug dapit, moanhi ako pag-usab, ug panad-on ko kamo uban gayud kanako; aron nga kong asa ako alua usab kamo. 4Ug kamo manghibalo kong asa ako moadto, ug hingbaloan ninyo ang dalan. 5Si Tomas miingon kaniya: Ginoo, wala kami manghibalo kong asa ikaw moadto; busa, unsaon namo pagkatultul sa dalan? 6Si Jesus miingon kaniya: Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga maka-abut sa Amahan kondili pinaagi kanako. 7Kong nakaila pa unta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan, ug sukad karon nakaila kamo kaniya ug nakakita kaniya. 8Si Felipe miingon kaniya: Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kanamo. 9Si Jesus miingon kaniya: Kadugay na nga ania ako uban kaninyo, ug wala pa ba ikaw makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan: busa, nganong miingon ikaw. Ipakita kanamo ang Amahan? 10Wala ka ba motoo nga ako ania sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong ginapamulong kaninyo wala ko igapamulong sa akong kaugalingon apan ang Amahan nga nagapuyo kanako, siya gayud ang nagabuhat sa mga buhat. 11Tumoo kamo kanako nga ako ania sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako; kondili hinoon, tumoo kamo kanako tungod sa mao usab nga mga buhat. 12Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ang motoo kanako magabuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko; ug pagabuhaton niya ang labaw pa niini, kay ako moadto sa akong Amahan. 13Ug bisan unsang butanga nga pagapangayoon ninyo sa akong ngalan, akong pagabuhaton, aron ang Amahan pagahimayaon sa Anak. 14Kong kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini. 15Kong nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. 16Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga Maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan; 17Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran, nga ang kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya, bisan maila; apan kamo makaila kaniya, kay mopabilin siya uban kaninyo, ug anha kaninyo. 18Dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo; magabalik ako kaninyo. 19Sa diriyut lamang panahon, ug ang kalibutan dili na makakita kanako; apan kamo makakita kanako. Kay ako mabuhi, kamo mabuhi usab. 20Niadtong adlawa kamo makaila nga ako ania sa akong Amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. 21Ang nagabaton sa akong mga sugo, ug nagatuman kanila, kana mao ang nahagugma kanako: ug ang nahagugma kanako, pagahigugmaon sa akong Amahan; ug ako mahagugma kaniya, ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. 22Miingon kaniya si Judas, nga dili ang Iscariote: Ginoo, unsa kaha ang mahatabo nga ikaw magapahayag kanamo, ug dili sakalibutan? 23Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Kong kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong; ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug kami moanha kaniya, ug ang among puloy-anan himoon diha kaniya. 24Ang dili mahagugma kanako, dili magabantay sa akong mga pulong; ug ang pulong nga inyong hingdunggan dili ako. kondili iya sa Amahan nga nagsugo kanako. 25Kining mga butanga ginapamulong ko kaninyo, sa nagapuyo pa ako uban kaninyo. 26Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga pagasugoon sa akong Amahan sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. 27Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait, ug ang akong pakigdait gihatag ko kaninyo, dili sama sa paghatag sa kalibutan, ang akong paghatag kaninyo. Dili malisang ang inyong kasingkasing, ug dili usab mahadlok. 28Kamo nakadungog sa akong pag-ingon kaninyo: Ako mogikan, ug mobalik kaninyo. Kong nahigugma kamo kanako, managkalipay kamo unta, tungod sa pag-ingon ko: Ako moadto sa Amahan; kay ang akong Amahan labaw pa kanako. 29Ug akong ginaingon karon kaninyo, sa wala pa kini mahatabo, aron nga kong mahatabo kini, managtoo kamo kanako. 30Ako dili na makigsulti ug daghan kaninyo; kay moanhi ang principe niining kalibutana, ug siya walay unsa man kanako; 31Apan aron makaila ang kalibutan nga ako nahagugma sa Amahan, ug nga ako nagabuhat ingon sa iyang gisugo kanako. Panindog kamo; mamahawa kita dinhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\