JUAN 15

1Ako mao ang matuod nga punoan sa parras, ug ang akong Amahan mao ang mag-uuma. 2Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga, iyang kuhaon; ug ang tanan nga magabunga, iyang hinloan, aron kini mamunga ug daghan. 3Kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulong nga akong giingon kaninyo. 4Managpabilin kamo kanako, ug ako kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingon, gawas kong kini magapabilin sa punoan; sa maong pagkaagi bisan kamo, dili makabunga gawas kong kamo magapabilin kanako. 5Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga. Kong kinsa ang pabilin kanako, ug ako kaniya, kini magabunga ug daghan; kay kong mahibulag kanako wala kamoy arang mabuhat. 6Kong ang tawo dili mopabilin kanako, igasalibay siya sama sa usa ka sanga ug magamala ug ilang pagatigumon sila, ug igasugnod sa kalayo; ug mangasunog sila. 7Kong kamo magapabilin kanako, ug ang akong mga pulong magapabilin kaninyo, managpangayo kamo sa bisan unsang butang nga buot ninyo, ug kini pagabuhaton kaninyo. 8Dinhi niini ginahimaya ang akong Amahan, aron managpamunga kamo ug daghan; ug kamo matinon-an nako. 9Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo; managpabilin kamo sa akong gugma. 10Kong kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma; maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong Amahan, ug ako nagapabilin sa iyang gugma. 11Ako nagapamulong kaninyo niining mga butanga, aron ang akong kalipay mopabilin kaninyo, ug ang inyong kalipay mahingpit. 12Kini mao ang akong sugo, nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa, ingon nga ako nahigugma kaninyo. 13Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa, nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. 14Kamo mao ang akong mga abyan, kong magabuhat kamo sa mga butang nga akong ginasugo kaninyo. 15Ako dili na magahingalan kaninyo nga mga ulipon, kay ang ulipon dili mahibalo sa ginabuhat sa iyang Ginoo. Apan ako naghingalan kaninyo nga mga abyan; kay akong gipahibalo kaninyo ang tanan nga hibatian ko sa akong Amahan. 16Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili kaninyo; ug ako ang nagtudlo kaninyo, aron managpanlakaw kamo ug managpamunga; ug ang inyong bunga magapadayon, aron nga bisan unsang butanga ang inyong pagapangayoon sa Amahan sa akong ngalan, iyang igahatag kaninyo. 17Ako nagsugo kaninyo niining mga butanga nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa. 18Kong ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo kamo, nga kini nagadumot kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo. 19Kong kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya; apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kondili pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. 20Hinumdumi ninyo ang pulong nga akong giingon kaninyo: Ang ulipon dili labaw sa iyang Ginoo. Kong gilutos ako nila, pagalutoson kamo usab nila; kong sila nagbantay sa akong pulong, ang inyo pagabantayan usab nila. 21Apan pagabuhaton nila kaninyo ngatanan kining mga butanga tungod sa akong ngalan, kay sila wala makaila sa nagsugo kanako. 22Kong ako wala mahianhi ug wala makagsulti kanila, wala unta silay sala, apan karon sila walay ikabalibad sa ilang sala. 23Ang nagadumot kanako, nagadumot usab sa akong Amahan. 24Kong ako wala magbuhat sa taliwala nila sa mga buhat nga wala mabuhat sa lain, wala unta silay sala; apan karon sila nakakita ug nanagdumot usab kanako, ug ingon man sa akong Amahan. 25Apan kini mahitabo aron matuman ang pulong nga nabasulat sa ilang Kasugoan: Nanagdumot sila kanako sa walay hinungdan. 26Apan kong moanhi ang Maglilipay nga akong pagasugoon kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan, siya mohatag sa pagpamatuod kanako. 27Ug kamo magahatag usab ug pagpamatuod, kay sukad sa sinugdan kamo nakigkauban kanako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\