JUAN 16

1Ako nagsulti kaninyo niining mga butanga, aron dili kamo makakita ug kahigayonan sa pagkapangdol. 2Pagapagulaon kamo nila sa mga sinagoga; ug moabut pa ang takna nga bisan kinsa nga magapatay kaninyo, magahunahuna nga siya nagahatag sa pag-alagad sa Dios. 3Ug kining mga butanga pagabuhaton nila kaninyo, kay sila wala makaila sa Amahan, bisan kanako. 4Apan ako nagaingon kaninyo niining mga butanga, aron nga kong moabut ang ilang takna, kamo mahinumdum kanila, nga ako nakapamulong niini kaninyo. Apan wala ko ipamulong kaninyo sa sinugdan kining mga butanga kay ako diha uban kaninyo. 5Apan karon ako moadto sa nagsugo kanako, ug walay kinsa kaninyo nga nangutana kanako: Asa ka? 6Apan kay ako miingon niining mga butanga kaninyo, ang kasubo napuno sa inyong kasingkasing. 7Bisan pa, ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran: mapuslanon alang kaninyo nga mogikan ako; kay kong dili ako mogikan, ang Maglilipay dili moanhi kaninyo; apan kong ako mogikan, pagasugoon ko siya kaninyo. 8Ug siya, kong siya moanhi na, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala, ug sa katarungan ug sa paghukom: 9Mahatungod sa sala, kay wala silay pagtoo kanako; 10Ug mahatungod sa pagkamatarung, kay ako moadto sa akong Amahan, ug kamo dili na makakita kanako. 11Ug mahatungod sa paghukom, kay ang principe niining kalibutana ginahukman na. 12Ako aduna pay daghan nga igsusulti kaninyo; apan dili pa kamo makahimo sa pagdala kanila karon. 13Apan kong siya, ang Espiritu sa kamatuoran moanhi na, siya magamando kaninyo sa tibook nga kamatuoran; kay siya dili mosulti sa iyang kaugalingon, kondili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hingdunggan; ug magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. 14Siya magahimaya kanako, kay siya modawat niadtong mga ako, ug magapahayag niini kaninyo. 15Ang tanang mga butang nga iya sa akong Amahan, ako man; tungod niini, ako nag-ingon, nga siya magadawat sa ako, ug magapahayag niini kaninyo. 16Sa usa ka diriyut nga panahon, dili na kamo makakita kanako; ug human usab sa usa ka diriyut nga panahon, kamo makakita kanako; kay ako moadto sa Amahan. 17Unya ang uban sa iyang mga tinon-an nanagsinultihay ang usa sa usa: Unsay iyang giingon kanato? Sa usa ka diriyut nga panahon, ug kamo dili makakita kanako; ug human usab sa usa ka diriyut nga panahon, ug kamo makakita kanako, ug kay ako moadto sa Amahan? 18Ug sila nanag-ingon: Unsay iyang giingon, nga usa ka diriyut nga panahon? Wala kita mahibalo sa gisulti niya. 19Ug si Jesus nakaila nga sila buot mangutana kaniya, ug miingon kanila: Nagasinusihay ba kamo ang usa ug usa mahatungod sa akong giingon kaninyo: Sa usa ka diriyut nga panahon, ug dili kamo makakita kanako? Ug sa usa ka diriyut nga panahon usab, ug kamo makakita kanako? 20Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, ako nagaingon kaninyo, nga kamo managpanghilak ug managbakho, apan ang kalibutan magalipay; ug kamo managsubo, apan ang inyong kasubo mabayloan sa kalipay. 21Ang usa ka babaye kong mag-anak may kasubo, kay miabut ang iyang takna; apan kong makaanak na dili mahanumdum sa kagul-anan, tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibutan. 22Ug sa ingon niana usab kamo karon, may kasubo; apan ako makigkita pag-usab kaninyo; ug mangalipay ang inyong kasingkasing, ug walay bisan kinsa nga makakuha kaninyo sa inyong kalipay. 23Ug niadtong adlawa kamo dili mangutana kanako bisan unsa. Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Bisan unsang butanga nga inyong pangayoon sa Amahan, iyang igahatag kaninyo kini sa akong ngalan. 24Hangtud karon kamo wala makapangayo ug bisan unsa sa akong ngalan; pangayo kamo, ug magadawat kamo, aron ang inyong kalipay mahingpit. 25Ako miingon kaninyo niining mga butanga sa mga sambingay, apan moabut ang takna, nga dili na ako magasulti kaninyo pinaagi sa mga sambingay, kondili ako magasulti kaninyo sa mahayag gayud mahatungod sa Amahan. 26Niadtong adlawa kamo managpangayo tungod sa akong ngalan; ug ako wala mag-ingon kaninyo, nga ako magaampo sa Amahan tungod kaninyo. 27Kay ang Amahan gayud mahagugma kaninyo, kay kamo nahigugma kanako, ug mitoo nga ako naggikan sa Amahan. 28Ako naggikan sa Amahan, ug ako mianhi sa kalibutan. Mobiya na usab ako sa kalibutan, ug moadto sa Amahan. 29Ang iyang mga tinon-an nanag-ingon kaniya: Ania karon, ikaw nagasulti sa mahayag gayud, ug wla ikaw magsulti sa sambingay. 30Karon kami nanghibalo nga ikaw nakaila sa tanang mga butang, ug nga ikaw wala magkinahanglan sa bisan kinsa nga mangutana pa kanimo. Tungod niini kami mitoo nga ikaw naggikan sa Dios. 31Si Jesus mitubag kanila: Karon mitoo ba kamo? 32Ania karon, moabut ang takna ug miabut na, nga kamo panagbulagbulagon, ang tagsatagsa ngadto sa iyang kauga-lingong pinuy-anan, ug pagabiyaan ninyo nga ako na lamang; apan dili ako usa lamang, kay ang Amahan ania uban kanako. 33Ako miingon kaninyo niining mga butanga, aron kamo makabaton sa pakigdait kanako. Sa kalibutan kamo may kagul-anan, apan sumalig kamo: gidaug ko ang kalibutan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\