JUAN 18

1Sa nakapamulong si Jesus niining mga pulonga, miadto siya uban sa iyang mga tinon-an tabok sa sapa sa Cedron, diin may usa ka tanaman, didto mingsulod siya ug ang iyang mga tinon-an. 2Karon, si Judas usab, ang nagtugyan nga mabudhion kaniya, nakatultul sa dapit, kay si Jesus sa makadaghan miadto didto uban sa iyang mga tinon-an. 3Unya si Judas, sa nakadawat sa panon sa mga sundalo, ug mga sulogoon sa mga pangulong sacerdote ug sa mga Fariseo, ming-abut didto nga may mga farol, ug mga sulo, ug mga hinagiban. 4Busa si Jesus nga nanghibalo sa tanang mga mahatabo kaniya, migula ug miingon kanila: Kinsa ba ang inyong gipangita? 5Sila mitubag kaniya: Si Jesus nga Nazaretnon. Si Jesus miingon kanila: Ako mao siya. Ug si Judas usab nga mao ang nagtugyan kaniya nagatindog uban kanila. 6Unya sa nakaingon siya kanila: Ako mao siya, nanibog sila ug nangapukan sa yuta. 7Unya iyang gipangutana pag-usab sila: Kinsa ang gipangita ninyo? Ug sila miingon: Si Jesus nga Nazaretnon. 8Si Jesus mitubag: Giingon ko kamo nga ako mao siya, busa kong ako ang inyong ginapangita, palakta ninyo kini sila. 9Aron matuman ang pulong nga iyang giingon: Niadtong tanan nga imong gihatag kanako, wala ako kawad-i bisan usa. 10Unya si Simon Pedro, nga may pinuti, miibut niini ug mitigbas sa ulipon sa labawng sacerdote, ug mipalung sa iyang too nga dalunggan. Ang ngalan sa ulipon mao si Malco. 11Busa si Jesus miingon kang Pedro: Isakob ang pinuti, ang copa nga gihatag kanako sa Amahan, dili ko ba pagaimnon? 12Busa ang panon sa mga sundalo, ug ang pangulong capitan, ug ang mga sulogoon sa mga Judio nanagdakup kang Jesus ug naggapus kaniya. 13Ug ilang gidala siya una ngadto kang Anas, kay kini mao ang ugangan ni Caifas nga mao ang labawng sacerdote niadtong tuiga. 14Karon, si Caifas mao ang nagahatag ug pagtambag sa mga Judio, nga niadtong panahona kinahanglan nga mamatay ang usa ka tawo tungod sa katawohan. 15Ug si Simon Pedro misunod kang Jesus, ingon man ang usa ka tinon-an. Kadto nga tinon-an kaila sa labawng sacerdote, ug misulod siya kauban ni Jesus ngadto sa hawanan sa balay sa labawng sacerdote; 16Apan si Pedro nagatindog gawas sa pultahan. Unya ang usa ka tinon-an nga naila sa labawng sacerdote migula ug misulti sa babaye nga nagbantay sa pultahan; ug iyang gipasulod si Pedro. 17Unya ang ulipong babaye nga nagbantay sa pultahan miingon kang Pedro: Ikaw usa ba usab sa mga tinon-an niining tawohana? Siya miingon: Dili ako. 18Karon, ang mga ulipon ug mga sulogoon nanagtindog didto, sa nakahaling ug kalayo sa mga uling, kay matugnaw kadto, ug nagadangka sila sa ilang kaugalingon; ug si Pedro usab uban kanila nga nagatindog ug nagadangka sa iyang kaugalingon. 19Unya ang labawng sacerdote nangutana kang Jesus mahitungod sa iyang mga tinon-an ug sa iyang pagtolon-an. 20Si Jesus mitubag kaniya: Ako nagsulti sa dayag sa kalibutan; ako sa kanunay nagtudlo sa mga sinagoga ug sa templo diin magatigum ang tanan nga mga Judio; ug wala ako magasulti sa tago. 21Nganong nangutana ka kanako? Pangutan-a ang mga nakadungog kanako, kong unsa ang akong ginasulti kanila. Ania karon, kini sila nanghibalo sa mga butang nga akong ginasulti. 22Ug sa nakapamulong siya niini, usa sa mga sulogoon nga nagatindog sa duol misagpa kang Jesus ug miingon: Ingnon mo niana pagtubag ang labawng sacerdote? 23Si Jesus mitubag kaniya: Kong dautan ang akong ginasulti, pamatud-an mo ang kadautan, apan kong maayo, nganong gisagpa mo ako? 24Busa gipadala siya nga ginapus ni Anas ngadto kang Caifas, ang labawng sacerdote. 25Karon, si Simon Pedro nagatindog, ug nagadangka sa iyang kaugalingon. Unya sila miingon kaniya: Usa ba usab ikaw sa iyang mga tinon-an? Siya milimod ug miingon: Dili ako. 26Ang usa sa mga ulipon sa labawng sacerdote, sanglit kaubanan niadtong gipalungan ni Pedro sa dalunggan, miingon: Wala ko ba ikaw hikit-i kauban niya sa tanaman? 27Unya si Pedro milimod pag-usab; ug gilayon mituktugaok ang manok. 28Busa ilang gidala si Jesus gikan kang Caifas ngadto sa Pretorio; ug sayo kadto; ug sila wala manulod sa Pretorio, aron dili sila mahugawan, kondili makakaon hinoon sa pasko. 29Busa si Pilato migula ngadto kanila, ug miingon: Unsang sumbonga ang gidala ninyo batok niining tawohana? 30Sila mitubag ug miingon kaniya: Kong kining tawohana dili pa mamumuhat sa dautan, wala unta namo siya itugyan kanimo. 31Unya si Pilato miingon kanila: Dad-a ninyo siya, ug inyong hukman sumala sa inyong balaod. Ang mga Judio miingon kaniya: Supak sa balaod alang kanamo ang pagpatay sa bisan kinsang tawo: 32Aron matuman ang pulong ni Jesus nga iyang gipamulong, nga nagapasabut kong unsang paagi sa kamatayon ang iyang pagakamatyan. 33Busa si Pilato misulod pag-usab sa Pretorio, ug gitawag niya si Jesus ug miingon kaniya: Ikaw ba ang Hari sa mga Judio? 34Si Jesus mitubag: Gipamulong mo ba kini nga gikan kanimo lamang, kun gisuginlan ka ba sa uban mahitungod kanako? 35Si Pilato mitubag, Judio ba ako? Ang imong kaugalingon nga nasud ug ang mga pangulong sacerdote nagtugyan kanimo nganhi kanako; unsay imong nabuhat? 36Si Jesus mitubag: Ang akong gingharian dili niini nga kalibutana; kong ang akong gingharian niini pa nga kalibutana, nan ang akong mga ulipon nakig-away na unta aron dili ako ikatugyan sa mga Judio, apan karon, ang akong gingharian dili gikan dinhi. 37Unya si Pilato miingon kaniya: Hari ba diay ikaw? Si Jesus mitubag: Gipa mulong mo nga ako hari. Tungod niini ako nagpakatawo, ug tungod niini mianhi ako sa kalibutan, aron ako magahatag ug pagpamatuod alang sa kamatuoran. Ang tagsatagsa nga iya sa kamatuoran magapatalinghung sa akong tingog. 38Si Pilato miingon kaniya: Unsay kamatuoran? Ug sa nakapamulong siya niini, migula siya pag-usab ngadto sa mga Judio, ug miingon kanila: Ako walay hingkaplagan nga kasal-anan kaniya. 39Apan kamo adunay batasan nga kinahanglan ko ang pagbuhi alang kaninyo usa sa panahon sa pasko; busa, buot ba kamo nga pagabuhian ko alang kaninyo ang Hari sa mga Judio? 40Unya ang tanan nanagsinggit pag-usab sapag-ingon: Dili kining tawohana, kondili si Barrabas. Si Barrabas usa ka tulisan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\