JUAN 2

1Ug sa ikatolo ka adlaw may usa ka kasal sa Cana sa Galilea; ug didto miadto ang inahan ni Jesus. 2Ug si Jesus usab ug ang iyang mga tinon-an gidapit sa kasal. 3Ug sa nagkulang ang vino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya: Wala na silay vino. 4Si Jesus miingon kaniya: Babaye, unsay labut ko kanimo? Wala pa moabut ang akong takna. 5Ang iyang inahan nag-ingon sa mga sulogoon: Bisan unsa ang iyang igaingon kaninyo, buhaton ninyo. 6Karon, may unom ka tadyaw nga bato nga gipamutang didto, sumala sa batasan sa mga Judio sa pagpanghugas, nga ang tagsatagsa kanila nagasulod ug duha kun tolo ka metreta. 7Si Jesus miingon kanila: Pun-a ninyo sa tubig ang mga tadyaw. Ug kini gipanagpuno nila hangtud sa ngabil. 8Ug siya miingon kanila: Kuhaa na ninyo ug dad-on ninyo sa punoan sa kasal. Ug ilang gidala kini. 9Ug sa gitilawan sa punoan sa kasal ang tubig nga nabalhin na nga vino, ug wala mahibalo kong diin kini gikan (apan hingbaloan sa mga sulogoon nga nanagkuha sa tubig), ang punoan sa kasal nagtawag sa pamanhonon. 10Ug miingon kaniya: Ang tanang tawo magadalit pag-una sa maayong vino, ug unya kong ang mga dinapit makainum na hangtud matagbaw, mao pay idalit sa labing ubos nga vino, apan ikaw, gitagoan mo ang maayong vino hangtud karon. 11Kini mao ang una sa mga katingalahan nga gibuhat ni Jesus sa Cana sa Galilea, ug nagpadayag kini sa iyang himaya; ug ang iyang mga tinon-an nanagpanoo kaniya. 12Sa tapus niini, nanagpanugbong sa Capernaum, siya, ug ang iyang inahan, ug ang iyang mga igsoon, ug ang iyang mga tinon-an; apan wala sila managpabilin didto sa daghang mga adlaw. 13Ug haduol na ang pasko sa mga Judio, ug si Jesus mitungas sa Jerusalem. 14Ug hingkit-an niya sulod sa templo ang mga nanagbaligya ug mga vaca, ug mga carnero, ug mga salampati, ug ang mga mag-iilis ug salapi nga nanaglingkod. 15Ug nagbuhat siya ug usa ka bunal nga pisi, ug giabog niya ang tanan ngadto sa gawas sa templo, ang mga carnero ug ang mga vaca; ug gipangyabo niya ang mga salapi sa mga mag-iilis, ug gipamukan niya ang mga lamesa nila; 16Ug sa mga nanagbaligya sa mga salampati miingon siya: Kuhaa ninyo kining mga butanga dinhi; ang balay sa akong Amahan dili ninyo pagbuhaton balay nga baligyaanan. 17Ang iyang mga tinon-an nahinumdum nga may nahasulat: Ang kakugi alang sa imong balay magalamoy kanako. 18Busa ang mga Judio mitubag ug miingon kaniya: Unsa ang ilhanan nga ipahayag mo kanamo, ingon nga ikaw nagabuhat niining mga butanga? 19Si Jesus mitubag ug miingon kanila: Gub-a ninyo kining templo, ug sa ikatolo ka adlaw akong patindugon. 20Busa ang mga Judio miingon: Kap-atan ug unom ka tuig ang pagtukod niining templo, ug imong patindugon kini sa tolo ka adlaw? 21Apan siya nagasulti mahitungod sa templo sa iyang lawas. 22Busa, sa nabanhaw siya sa mga minatay, ang iyang mga tinon-an nahinumdum nga siya nagsulti niini, ug mitoo sila sa Kasulatan, ug sa pulong nga gisulti ni Jesus. 23Karon sa didto pa siya sa Jerusalem sa pasko, sa panahon sa fiesta, daghan ang nanagtoo sa iyang ngalan, nga nanagpakakita sa mga ilhanan nga iyang gibuhat. 24Apan si Jesus wala gayud mosalig sa iyang kaugalingon kanila, tungod kay siya nakaila sa tanang mga tawo; 25Ug tungod kay wala siya magki-nahanglan nga may bisan kinsa nga magapamatuod mahitungod sa tawo; kay siya sa iyang kaugalingon nahibalo sa anaa sa tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\