JUAN 20

1Karon, sa nahaunang adlaw sa semana, sayo sa mangitngit pa, miabut si Maria Magdalena sa lubnganan, ug nakita niya ang bato nga nakuha na sa lubnganan. 2Busa midalagan siya ug miadto kang Simon Pedro, ug sa usa ka tinon-an, ang gihigugma ni Jesus, ug miingon kanila: Gikuha nila gikan sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kita mahibalo kong diin nila ibutang siya. 3Busa migula si Pedro ug ang usa ka tinon-an, ug nangadto sila sa lubnganan. 4Ug nanalagan sila nga duha pagdungan, ug ang usa ka tinon-an labing makusog nga midalagan kay kang Pedro ug unang miabut sa lubnganan. 5Ug sa iyang pagduko ug paglili, nakita niya ang panapton nga lino nga nahibilin, apan wala siya mosulod. 6Unya miabut usab si Simon Pedro nga nagasunod kaniya, ug misulod sa lubnganan, ug nakita niya ang mga panapton nga nahibilin. 7Ug ang panyo nga didto sa iyang ulo wala mahitipon sa mga panapton nga lino, kondili nalukot sa iyang kaugalingon sa usa ka dapit nga linain. 8Unya misulod usab ang usa ka tinon-an nga unang miabut sa lubnganan, ug kini nakakita ug mitoo. 9Kay hangtud niadtong panahona wala pa sila mahibalo sa Kasulatan, nga siya kinahanglan nga mabanhaw sa mga minatay. 10Busa ang mga tinon-an namauli pag-usab sa ilang balay. 11Apan si Maria nagatindog sa gawas sa lubnganan nga nagahilak; busa sa nagahilak siya, miduko ug milili siya sa lubnganan; 12Ug nakita niya ang duha ka mga manolonda nga sinul-oban sa maputi nga nanaglingkod, ang usa sa ulohan, ug ang usa sa tiilan, sa dapit diin ang lawas ni Jesus gipahigda. 13Ug sila miingon kaniya: Babaye, nganong nagahilak ikaw? Siya miingon kanila: Kay gikuha nila ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kong hain nila ibutang. 14Sa nakaingon siya niini, milingi siya, ug nakita niya si Jesus nga nagatindog, apan wala siya makaila nga kadto mao si Jesus. 15Si Jesus miingon kaniya: Babaye, nganong nagahilak ikaw? Kinsa ba ang imong gipangita? Siya, nga nagahunahuna nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, miingon kaniya: Ginoo, kong imong gikuha siya gikan dinhi, tug-ani ako kong hain nimo siya ibutang, ug ako siyang pagakuhaon. 16Si Jesus miingon kaniya: Maria! Siya milingi ug miingon kaniya sa pinulongan nga Hebreohanon: Rabboni! nga ang kahulogan, Magtutudlo! 17Si Jesus miingon kaniya: Ayaw ako paghikapa, kay wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan: apan umadto ka sa akong mga igsoon, ug moingon kanila: Mosaka ako ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan, ug sa akong Dios ug inyong Dios. 18Si Maria Magdalena miadto ug nagasugilon sa mga tinon-an: Nakita ko ang Ginoo; ug nga si Jesus nagasulti niining mga butanga kaniya. 19Unya sa pagkahapon nianang adlawa, ang nahaunang adlaw sa semana, ug sa nasirhan ang mga pultahan sa ginatiguman sa mga tinon-an, tungod sa kahadlok sa mga Judio, si Jesus miabut ug mitindog sa taliwala nila, ug miingon kanila: Kaninyo ang pakigdait. 20Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Busa ang mga tinon-an nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. 21Unya si Jesus miingon pag-usab kanila: Kaninyo; ang pakigdait ingon nga ang Amahan nagsugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. 22Ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila, ug miingon kanila: Dawata ninyo ang Espiritu Santo. 23Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila; kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugngan, kana ginapugngan kanila. 24Apan si Tomas nga ginganlan si Dedimo, usa sa napulo ug duha, wala didto uban kanila sa pag-abut ni Jesus. 25Busa ang ubang mga tinon-an miingon kaniya: Kami nakakita sa Ginoo. Apan siya miingon kanila: Gawas kong makita ko sa iyang mga kamot ang agi sa mga lansang, ug ikakulkog ko ang akong tudlo sa agi sa mga lansang, ug ikahinol ko ang akong kamot sa iyang kilid, dili ako motoo. 26Ug sa tapus ang walo ka adlaw, didto na usab ang iyang mga tinon-an sa sulod, ug si Tomas uban kanila. Samtang ang pultahan tinak-upan, si Jesus misulod ug mitindog sa taliwala nila, ug miingon: Kaninyo ang pakigdait. 27Unya miingon siya kang Tomas: Iabut ngari ang imong tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot; ug iabut ngari ang imong kamot ug ihinol sa akong kilid, ug dili ka magmaduhaduhaon kondili magmatinohoon. 28Si Tomas mitubag ug miingon kaniya: Ginoo ko ug Dios ko! 29Si Jesus miingon kaniya: Tungod kay ikaw nakakita kanako, mitoo ikaw? Bulahan kadtong wala magpakakita, apan bisan pa, nanagpanoo. 30Ug may uban pa nga daghang mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus sa atubangan sa iyang mga tinon-an, nga wala mahasulat niini nga basahona; 31Apan kini gisulat, aron kamo managpanoo nga si Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios; ug nga sa pagtoo makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\