JUAN 21

1Sa tapus niining mga butanga si Jesus nagpadayag pag-usab sa iyang kaugalingon sa iyang mga tinon-an didto sa dagat sa Tiberias; ug nagpadayag siya sa iyang kaugalingon niini nga pagkaagi: 2Didto nagakakuyog si Simon Pedro, ug si Tomas nga ginganlan si Dedimo, ug si Nataniel nga taga-Cana sa Galilea, ug ang mga anak ni Zebedeo, ug may laing duha pa sa iyang mga tinon-an. 3Si Simon Pedro miingon kanila: Managat ako. Sila miingon kaniya: Manguban usab kami kanimo. Nangadto sila ug misakay sa usa ka sakayan; ug niadtong gabhiona wala silay nakuha bisan unsa. 4Ug sa diha nga nagakabuntag na, si Jesus mitindog sa baybayon; apan ang mga tinon-an wala makaila nga kadto mao si Jesus. 5Busa si Jesus miingon kanila: Mga anak, duna ba kamoy arang makaon? Sila mitubag: Wala. 6Ug siya miingon kanila: Ihulog ninyo ang pukot sa toong dapit sa sakayan, ug kamo makakaplag. Busa ilang gihulog, ug karon wala na sila makahimo sa pagsakwat niini tungod sa kadaghan sa mga isda. 7Unya kadtong tinon-an nga gihigugma ni Jesus miingon kang Pedro: ang Ginoo man kini. Busa sa pagkadungog ni Simon Pedro nga kadto mao ang Ginoo, misul-ob siya sa iyang sinina (kay naghukas siya), ug milukso sa dagat. 8Apan ang uban nga mga tinon-an miabut nga sakay sa usa ka diyutay nga sakayan, (kay dili sila halayo sa yuta, kondili mga kasiyaman ug tolo ka metros lamang), nga nagaguyod sa pukot uban ang mga isda. 9Busa sa nakakawas sila ngadto sa yuta, nakakita sila ug usa ka kalayo sa uling, ug usa ka isda nga nahatongtong niini, ug usa ka tinapay. 10Si Jesus miingon kanila: Pagdala kamo diri sa mga isda nga inyong nakuha. 11Busa si Simon Pedro misakay, ug gihaw-as niya ang pukot nga napuno sa mga dagku nga isda, nga usa ka gatus ug kalim-an ug tolo; ug bisan daghan kaayo, ang pukot wala magisi. 12Si Jesus miingon kanila: Umari kamo ug mamahaw. Ug walay bisan kinsa sa mga tinon-an nga nangahas sa pagpangutana kaniya: Kinsa ba ikaw? sanglit hingbaloan nila nga kadto mao ang Ginoo. 13Si Jesus miduol ug mikuha sa tinapay, ug iyang gihatag kanila, ug sa maong pagkaagi ang isda usab. 14Kini mao na ang ikatolo nga higayon nga si Jesus nagapakita sa mga tinon-an sa tapus siya mabanhaw sa mga minatay. 15Busa sa nakapamahaw na sila, si Jesus miingon kang Simon Pedro: Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya miingon kaniya: Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya miingon kaniya: Pakan-a ang akong mga nating carnero. 16Siya miingon pag-usab kaniya sa ikaduha: Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Siya miingon kaniya: Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Siya miingon kaniya: Pasibsiba ang akong mga carnero. 17Siya miingon kaniya sa ikatolo: Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Si Pedro nasubo, kay nag-ingon siya kaniya sa ikatolo: Nahigugma ba ikaw kanako? Ug siya miingon kaniya: Ginoo, nahibalo ikaw sa tanang mga butang; nahibalo ikaw nga ako nahigugma kanimo. Si Jesus miingon kaniya: Pakan-a ang akong mga carnero. 18Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo: Sa batan-on pa ikaw, ikaw ang nagsul-ob sa imong kaugalingon, ug naglakaw sa bisan diin ang pagbuot mo; apan unya kong matigulang ka na, pagatuy-oron mo ang imong mga kamot, ug lain ang magasul-ob kanimo, ug magadala kanimo ngadto sa bisan diin nga dili mo buot pagaadtoan. 19Karon kini iyang gipamulong sa pagpaila kong sa unsang paagi sa kamatayon ang igahimaya niya sa Dios. Ug sa nakapamulong siya niini, miingon siya kaniya: Numunot ka kanako. 20Si Pedro, sa milingi, nakakita sa tinon-an nga gihigugma ni Jesus nga nagasunod, ang miuraray usab sa iyang dughan sa panihapon, ug ang miingon: Ginoo, kinsa ang magatugyan nga mabudhion kanimo? 21Busa si Pedro, sa pagkakita kaniya, miingon kang Jesus: Ginoo, ug unsay pagabuhaton niining tawohana? 22Si Jesus miingon kaniya: Kong ako buot nga siya mopabilin hangtud nga ako moanhi, unsay labut mo? Numunot ka kanako. 23Busa kining sultiha nabantug ngadto sa mga kaigsoonan nga kadtong tinon-ana dili mamatay. Apan si Jesus wala magsulti kaniya nga siya dili mamatay; kondili, Kong ako buot nga siya mopabilin hangtud nga ako moanhi, unsay labut mo? 24Kini mao ang tinon-an nga nagapamatuod niining mga butanga, ug nagasulat niining mga butanga, ug among hingbaloan nga ang iyang pagpamatuod tinuod. 25Ug may uban pa usab nga daghang mga butang nga gibuhat ni Jesus, nga kong isulat ang tagsatagsa, sa akong paghunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\