JUAN 9

1Ug sa iyang pag-agi hingkit-an niya ang usa ka tawo nga buta gikan sa pagkatawo. 2Ug ang iyang mga tinon-an nanagpangutana kaniya nga nagaingon: Rabbi, kinsa ang nakasala, kini bang tawohana kun ang iyang mga ginikanan, nga matawo siya nga buta? 3Si Jesus mitubag: Bisan kini siya wala makasala, bisan ang iyang mga ginikanan, kondili aron igapahayag pinaagi kaniya ang mga buhat sa Dios. 4Kinahanglan ako magbuhat sa mga bulohaton sa nagsugo kanako samtang adlaw pa; moabut ang gabii nga walay tawo nga makahimo sa pagbuhat. 5Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. 6Sa nakapamulong siya niini, mingluwa sa yuta naghimo ug lapok sa laway, ug gidihog niya sa lapok ang mga mata sa buta. 7Ug miingon kaniya: Umadto ka, ug manghugas sa danawan sa Siloe, (nga kong hubaron: Sinugo). Busa siya ming-adto ug nanghugas siya, ug mibalik nga nakakita na. 8Unya ang mga silingan, ug ang nakakita kaniya kaniadto, nga makililimos siya, nanag-ingon: Dili ba kini mao ang naglingkod ug nagpakilimos? 9Ang uban nanag-ingon: Mao kini, ug ang uban: Maingon-ingon kaniya. Siya miingon: Mao ako. 10Unya sila nanag-ingon kaniya: Naunsa nga nabuka ang imong mga mata? 11Siya mitubag ug miingon: Ang tawo nga ginganlan si Jesus, naghimo ug lapok, ug gidihog niya ang akong mga mata, ug miingon kanako: Umadto ka sa danawan sa Siloe, ug manghugas ka. Ug miadto ako ug nanghugas ako, ug nakadawat ako sa igtatan-aw. 12Unya sila nanag-ingon kaniya: Hain man siya? Siya miingon: Ako wala masayud. 13Gidala nila ang buta kaniadto, ngadto sa mga Fariseo. 14Ug kadto adlaw nga igpapahulay, sa paghimo ni Jesus sa lapok ug gipabuka ang iyang mga mata. 15Unya nangutana pag-usab kaniya ang mga Fariseo kong giunsa niya pagpakadawat sa igtatan-aw. Ug siya miingon kanila: Gibutangan niya ug lapok ang akong mga mata, ug nanghugas ako, ug nakakita ako. 16Unya miingon ang uban sa mga Fariseo: Kining tawohana dili gikan sa Dios, kay siya walay paglihi sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban miingon: Unsaon pagkahimo sa usa ka tawo nga makasasala sa pagbuhat sa maong mga ilhanan? Ug sila may pagkabahinbahin. 17Unya miingon sila pag-usab sa buta: Unsay igapamulong mo mahitungod kaniya, sa pagpabuka niya sa imong mga mata? Ug siya miingon: Manalagna siya. 18Busa ang mga Judio wala motoo mahitungod kaniya nga siya kaniadto buta, ug nakadawat sa iyang igtatan-aw, hangtud nga gitawag nila ang mga ginikanan niining nakadawat sa igtatan-aw. 19Ug sila nanagpangutana kanila: Mao ba kini ang inyong anak, nga giingon ninyo, nga natawo nga buta? Busa, naunsa nga makakita man siya karon? 20Ang iyang mga ginikanan nanagpanubag kanila, ug nanag-ingon: Kami nanghibalo nga kini mao ang among anak, ug natawo nga buta. 21Apan ngano nga makakita siya karon, wala kami manghibalo; wala usab kami manghibalo kong kinsa ang nagpabuka sa iyang mga mata: siya may edad na, pangutan-a ninyo siya; siya mosulti mahatungod sa iyang kaugalingon. 22Kini gipamulong sa iyang mga ginikanan, kay sila nangahadlok sa mga Judio; kay kini sila nanagkasabut na, nga kong may motug-an nga siya mao si Cristo, kinahanglan pagulaon siya sa sinagoga. 23Tungod niini, ang iyang mga ginikanan nanag-ingon: May edad na siya; pangutan-a ninyo siya. 24Unya gitawag nila sa ikaduha ang tawo nga buta kaniadto, ug sila miingon kaniya: Maghatag ka ug himaya sa Dios; kami nanghibalo nga kining tawohana makasasala. 25Busa, mitubag siya ug miingon: Kong siya makasasala, ako wala mahibalo; usa ka butang ang akong hingbaloan: nga, ako kaniadto buta, karon makakita na ako. 26Ug sila nanag-ingon pag-usab kaniya: Unsay iyang gibuhat kanimo? Giunsa niya ang pagpabuka sa imong mga mata? 27Siya mitubag kanila: Karon pa ngani giingon ko kamo, ug kamo wala manimati: ngano buot ba kamo magpatalinghug pag-usab? Buot ba usab kamo nga matinon-an niya? 28Ug sila nasuko kaniya, ug gipamulongan: Ikaw iyang tinon-an; apan kami mga tinon-an ni Moises. 29Kami nanghibalo nga ang Dios nakigsulti kang Moises; apan mahitungod niining tawohana kami wala manghibalo kong taga-diin siya. 30Ang tawo mitubag, ug miingon kanila: Busa ang katingalahan mao kini, nga wala ninyo hibaloi kong taga-diin siya: ug siya nagpabuka sa akong mga mata. 31Kita nanghibalo nga ang Dios wala magapatalinghug sa mga makasasala; apan kong kinsa ang nagasimba sa Dios, ug nagabuhat sa iyang kabubut-on, kini ginapatalinghugan niya. 32Sukad sa sinugdan sa kalibutan wala pa gayud dungga nga may nakapabuka sa mga mata sa usa nga natawo nga buta. 33Kong kini wala pa magagikan sa Dios, siya wala untay arang mahimo. 34Sila mingtubag ug miingon kaniya: Ikaw natawo sa bug-os gayud nga sala, ug magatudlo ka hinoon kanamo? Ug gihinginlan siya. 35Hingdunggan ni Jesus nga siya gihinginlan; ug sa hingkit-an siya, gisul-tihan siya: Motoo ba ikaw sa Anak sa Dios? 36Siya mitubag ug miingon: Kinsa siya Ginoo, aron ako motoo kaniya? 37Si Jesus miingon kaniya: Hingkit-an mo siya; ug mao ang nakigsulti kanimo. 38Ug siya miingon: Mitoo ako, Ginoo. Ug misimba kaniya. 39Ug si Jesus miingon: Ako mianhi dinhi niining kalibutana sa paghukom, aron ang dili makakita, makakita; ug ang mga makakita, mangabuta. 40Ug kini hingdunggan sa uban nga mga Fariseo nga didto uban kaniya, ug nanag-ingon kaniya: Kami mga buta ba usab? 41Si Jesus miingon kanila: Kong kamo mga buta pa unta, wala kamo managpakasala; apan karon nanag-ingon kamo: Makakita kami; busa ang inyong sala nagapadayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\