Joshua 12

1Karon mao kini ang mga hari sa yuta, nga gilaglag sa mga anak sa Israel, ug nagbaton sa ilang yuta sa unahan sa Jordan ngadto sa silanganan sa adlaw, gikan sa walog sa Arnon, ngadto sa bukid sa Hermon, ug ang tanang Araba ngadto sa silangan. 2Si Sihon, ang hari sa mga Amorehanon nga nagpuyo sa Hesbon ug naghari sukad sa Aroer, nga anaa sa daplin sa walog sa Arnon, ug ang ciudad nga anaa sa kinataliwad-an sa walog ug ang katunga sa Galaad, ingon man ngadto sa suba sa Jaboc ang utlanan sa mga anak sa Ammon; 3Ug ang Araba ngadto sa dagat sa Cinneroth, padulong ngadto sa silangan ug ngadto sa dagat nga Maasgad, dapit sa silangan, ang dalan padulong ngadto sa Beth-Jesimoth; ug sa habagatan ubos sa banghilig sa Pisga: 4Ug ang utlanan ni Og, hari sa Basan, nga nahabilin sa mga Rapehanon nga nagpuyo sa Astaroth ug sa Edrei, 5Ug naghari sa bukid sa Hermon ug sa Salea, ug sa tibook nga Basan ngadto sa utlanan sa mga Gesurehanon ug sa mga Maachatehanon, ug katunga sa Galaad, ang utlanan ni Sihon, hari sa Hesbon. 6Si Moises, ang alagad ni Jehova ug ang mga anak sa Israel, naglaglag kanila; ug si Moises, ang alagad ni Jehova, mihatag niana alang sa usa ka panulondon ngadto sa mga Rubenhanon, ug sa mga Gadhanon, ug sa katunga nga banay ni Manases. 7Ug kini mao ang mga hari nga gilaglag ni Josue ug sa mga anak sa Israel unahan sa Jordan padulong ngadto sa kasadpan, sukad sa Baal-gad nga didto sa walog sa Libano ngadto sa bukid sa Halac, nga nagapadulong ngadto sa Seir (ug si Josue mihatag niini sa mga banay sa Israel aron sa pagpanag-iya kanila sumala sa ilang mga pagkabahin; 8Didto sa kabungtoran, ug didto sa kapatagan, ug didto sa Araba, ug didto sa mga banghilig, ug didto sa kamingawan, ug didto sa Habagatan; ang Hetehanon, ang Amorehanon, ang Canaanhon, ang Peresehanon, ang Hebehanon, ug ang Jebusehanon): 9Ang hari sa Jerico, usa; ang hari sa Ai, nga tupad sa Beth-el, usa; 10Ang hari sa Jerusalem, usa; ang hari sa Hebron, usa; 11Ang hari sa Jeremoth, usa; ang hari sa Lachis, usa; 12Ang hari sa Eglon, usa; ang hari sa Gezer, usa; 13Ang hari sa Debir, usa; ang hari sa Gedir, usa; 14Ang hari sa Horma, usa; ang hari sa Arad, usa; 15Ang hari sa Libna, usa; ang hari sa Adullam, usa; 16Ang hari sa Maceda, usa; ang hari sa Beth-el, usa; 17Ang hari sa Tappua, usa; ang hari sa Hepher, usa; 18Ang hari sa Aphec, usa; ang hari sa Lasaron, usa; 19Ang hari sa Madon, usa; ang hari sa Hasor, usa; 20Ang hari sa Simron-meron, usa; ang hari sa Achsaph, usa; 21Ang hari sa Taanach, usa; ang hari sa Megiddo, usa; 22Ang hari sa Chedes, usa; ang hari sa Jocneam nga didto sa Carmel, usa; 23Ang hari sa Dor sa kinahataasan sa Dor, usa; ang hari sa Goiim nga didto sa Gilgal, usa; 24Ang hari sa Tirsa, usa; ang tanang mga hari may katloan ug usa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\