Joshua 15

1Ug ang bahin alang sa banay sa mga anak ni Juda, sumala sa ilang mga panimalay, mao ang haduol sa utlanan sa Edom ngadto sa kamingawan sa Zin dapit sa habagatan, sa labing kinahabagatan gayud. 2Ug ang utlanan sa habagatan nagasugod gikan sa kinatumyang dapit sa Dagat nga Maasgad sukad sa look nga nagabantaaw sa habagatan; 3Ug kana nagapaingon ngadto sa habagatan sa sakaon sa Acrabim ug nagapaingon ngadto sa Zin, ug nagatungas dapit sa habagatan sa Cades-barnea, ug milabay sa duol sa Hezron, ug nagatungas ngadto sa Adar, ug mingsaliko ngadto sa Carca; 4Ug kini nagapaingon ngadto sa Asmon, ug minggula ngadto sa sapa sa Egipto; ug ang mga gulaanan gikan sa utlanan diha sa dagat: kini mao ang imong utlanan dapit sa habagatan. 5Ug ang utlanan dapit sa silangan mao ang Dagat nga Maasgad, ngadto sa kinatapusan sa Jordan. Ug ang utlanan dapit sa amihanan nanukad sa look sa dagat sa katapusan sa Jordan. 6Ug ang utlanan mitungas ngadto sa Beth-hogla ug milabay duol sa amihanan sa Beth-araba; ug ang utlanan mitungas ngadto sa bato ni Bohan, ang anak nga lalake ni Ruben; 7Ug ang utlanan mitungas sa Debir sukad sa walog sa Achor ug nagapadayon padulong ngadto sa amihanan, nga nagbantaaw paingon ngadto sa Gilgal nga anaa sa tungasan atbang sa Adumim nga anaa sa habagatan daplin sa suba; ug ang utlanan milabay ngadto sa mga tubig sa Ensemes ug ang mga gulaanan niana duol sa Enrogel; 8Ug ang utlanan mitungas duol sa walog sa anak nga lalake ni Hinom ngadto sa daplin sa Jebusehanon paingon ngadto sa habagatan (kini mao ang Jerusalem); ug ang utlanan nagatungas ngadto sa kinatumyan sa bukid nga nagatindog atbang sa walog sa Hinom dapit sa kasadpan, nga anaa sa labing kinatumyan sa walog sa Rephaim paingon ngadto sa amihanan. 9Ug ang utlanan nagatuy-od sukad sa tumoy sa bukid ngadto sa tuburan sa mga tubig sa Nephtoa ug migula ngadto sa mga ciudad sa bukid sa Epron; ug ang utlanan nagatuy-od ngadto sa Baala (kini mao ang Chiriat-jearim); 10Ug ang utlanan miliko sukad sa Baala paingon ngadto sa kasadpan ngadto sa bukid sa Seir, ug milabay ngadto sa daplin sa bukid sa Jearim dapit sa amihanan; (kini mao ang Chesalon), ug milugsong ngadto sa Beth-semes, ug miagi ubay sa Timna; 11Ug ang utlanan migula ngadto sa daplin sa Ecron paingon ngadto sa amihanan; ug ang utlanan mituy-od ngadto sa Sicheron ug milabay duol sa bukid sa Baala ug migula sa Jabneel; ug ang mga gulaanan niini nga utlanan diha sa dagat. 12Ug ang utlanan sa kasadpan napaingon ngadto sa dagat nga daku ug ang utlanan niini . Kini mao ang utlanan sa mga anak ni Juda nga nagalibut sumala sa ilang mga panimalay. 13Ug kang Caleb, ang anak nga lalake ni Jephone, mihatag siya ug usa ka bahin sa mga anak ni Juda sumala sa sugo ni Jehova kang Josue ingon man sa Chiriat-arba, ug kining Arba mao ang amahan ni Anac, (kini mao si Hebron). 14Ug si Caleb nagpapahawa gikan didto sa totolo ka mga anak nga lalake ni Anac: si Sesai, ug si Aiman, ug si Talmay, ang mga anak nga lalake ni Anac. 15Ug gikan didto mitungas siya ngadto sa mga pumoluyo sa Debir: ug ang ngalan sa Debir kaniadto mao ang Chiriath-seper. 16Ug si Caleb miingon: Ang modaug sa Chiriath-seper, ug mokuha niana, kaniya akong igahatag ang akong anak nga babaye nga si Axa aron iyang maasawa. 17Ug si Othoniel, ang anak nga lalake ni Cenes, ang igsoon nga lalake ni Caleb, mikuha niana; ug iyang gihatag kaniya ang iyang anak nga babaye nga si Axa sa pagpaasawa. 18Ug nahatabo, nga sa miadto na siya kaniya, siya nagtambag kaniya, nga mangayo ug usa ka uma gikan sa iyang amahan: ug siya nanaug sa iyang asno; ug si Caleb miingon kaniya: Unsay tuyo mo? 19Ug mitubag siya: Hatagi ako ug panalangin; kay naghatag ka kanako sa yuta sa habagatan, hatagi usab ako ug mga tuburan sa tubig. Ug gihatagan siya sa mga tubod sa itaas ug sa mga tubod sa ubos. 20Kini mao ang panulondon sa banay sa mga anak ni Juda sumala sa ilang mga panimalay. 21Ug ang kinatapusang mga ciudad sa banay sa mga anak ni Juda paingon ngadto sa utlanan sa Edom diha sa habagatan mao ang Kabseel, ug ang Eder, ug ang Jagur, 22Ug ang Sina, ug ang Dimona, ug ang Adada, 23Ug ang Cedes, ug ang Asor, ug ang Itnan, 24Ug ang Ziph, ug ang Telem, ug ang Bealoth, 25Ug ang Asor-hadatta, ug ang Cherioth-hesron (nga mao ang Asor), 26Ang Amam, ug ang Sema, ug ang Molada, 27Ug ang Asar-gadda, ug ang Hesmom, ug ang Beth-pelet, 28Ug ang Hasar-sual, ug ang Beer-seba, ug ang Bisotia, 29Ug ang Baala, ug ang Iim, ug ang Esem, 30Ug ang Eltolad, ug ang Cesil, ug ang Horma, 31Ug ang Siclag, ug ang Madmanna, ug ang Sansana, 32Ug ang Lebaoth, ug ang Silim, ug ang Ain, ug ang Rimmon: ang ta nang mga ciudad, may kaluhaan ug siyam, lakip ang ilang mga balangay. 33Ang diha sa kapatagan mao ang Estaol, ug ang Sorea, ug ang Asena, 34Ug ang Sanoa, ug ang Engannim, ug ang Tappua, ug ang Enam, 35Ug ang Jerimoth, ug ang Adullam, ug ang Socho, ug ang Aceca, 36Ug ang Saraim, ug ang Aditaim; ug ang Gedera, ug ang Gederotaim; napulo ug upat ka mga ciudad lakip ang ilang mga balangay. 37Ang Senan, ug ang Hadasa, ug ang Migdalgad, 38Ug ang Dilan, ug ang Mizpa, ug ang Jocteel, 39Ang Lachis, ug ang Boscath, ug ang Eglon, 40Ug ang Cabon, ug ang Lamas, ug ang Chitlis. 41Ug ang Gederoh, ang Beth-dagon, ug ang Naama, ug ang Maceda; napulo ug unom ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 42Ang Libna, ug ang Eter, ug ang Asan, 43Ug ang Jiphta, ug ang Asna, ug ang Nesib, 44Ug ang Ceila, ug ang Achsib, ug ang Maresa; siyam ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay: 45Ang Ecron, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay; 46Sukad sa Ecron hangtud sa dagat, ang tanan nga anaa sa daplin sa Asdod lakip ang ilang mga balangay; 47Ang Asdod, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay; ang Gasa, lakip ang iyang mga lungsod ug mga balangay: ngadto sa sapa sa Egipto, ug sa dakung dagat ug ang utlanan niini . 48Ug sa kabungtoran, ang Samir, ug ang Jatir, ug ang Sucoth, 49Ug ang Dana, ug ang Chiriat-sana (nga mao ang Debir), 50Ug ang Anab, ug ang Estemo, ug ang Anim, 51Ug ang Gosen, ug ang Olon, ug ang Gilo; napulo ug usa ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 52Ang Arab, ug ang Dumah, ug ang Esan, 53Ug ang Janum, ug ang Beth-pua, ug ang Apheca, 54Ug ang Humta, ug ang Chiriat-arba (nga mao ang Hebron), ug ang Sior; siyam ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 55Ang Maon, ug ang Carmel, ug ang Ziph, ug ang Juta, 56Ug ang Jesreel, ug ang Jocdeam, ug ang Sanoa, 57Ang Cain, ang Gibea, ug ang Timnah; may napulo ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 58Ang Hal-hul, ug ang Bethpur, ug Gedor, 59Ug ang Maarat, ug Beth-anoth ug Eltekon; unom ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 60Ang Ciriath-baal (nga mao ang Chiriath-jearim), ug ang Rabba; duruha ka mga ciudad, lakip ang ilang mga balangay. 61Diha sa kamingawan, ang Beth-araba, ang Midin, ug ang Sechacha. 62Ug ang Nibsan, ug ang ciudad sa Zin, ug ang Engedi; may unom ka mga ciudad lakip ang ilang mga balangay. 63Ug mahitungod sa mga Jebusehanon, ang mga pumoluyo sa Jerusalem, ang mga anak ni Juda wala makapapahawa kanila: apan ang Jebusehanon nagpuyo ipon sa mga anak ni Juda sa Jerusalem hangtud niining adlawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\