JUDAS 1

1Si Judas, ulipon ni Jesucristo, ug igsoon ni Jacobo, alang sa mga gitawag nga mga hinigugma sa Dios nga Amahan, ug mga gibantayan alang kang Jesucristo. 2Ang kalooy alang kaninyo ug ang pakigdait ug ang gugma pagapadagayaon kaninyo. 3Mga hinigugma, samtang nagasingkamot ako sa dakung kakugi sa pagsulat kaninyo mahatungod sa along gikausahan nga kaluwasan, naaghat ako sa pagsulat kaninyo, sa pagpahamatngon kaninyo nga makigbisug kamo sa dakung kainit tungod sa pagtoo nga gitugyan sa makausa alang sa gihapon ngadto sa mga balaan. 4Kay may pipila ka mga tawo miyuhot lamang sa pagsulod, sila nga gitagana nang daan alang niini nga pagkahinukman sa silot, mga tawo nga dili-diosnon, nga ginabaylo nila ang gracia sa atong Dios sa kalaw-ayan, ug ginalimod nila ang atong bugtong nga Agalon ug Ginoo, si Jesucristo. 5Karon buot ko nga ipahinumdum kaninyo, bisan hingbaloan ninyo ang tanang mga butang sa makausa alang sa gihapon, nga ang Ginoo, sa naluwas niya ang usa ka katawohan gikan sa yuta sa Egipto, sa ulahi iyang gilaglag sila nga wala managpanoo. 6Ug ang mga manolonda nga wala magbaton sa ilang nahauna nga kahimtang, kondili nga gibiyaan nila ang ilang kaugalingon nga puloy-anan, gibutang niya sa mga talikala nga walay katapusan sa ilalum sa kangitngit ngadto sa paghukom sa dakung adlaw; 7Ingon sa Sodoma ug Gomorra, ug sa mga lungsod nga nagalibut kanila nga sa ingon niini nga paagi, nanagtugyan sa ilang kaugalingon sa pagpakighilawas, ug nanagnunot sa lain nga unod, gipakita sila nga usa ka panig-ingnan, nga nag-antus sa silot sa kalayo nga walay katapusan. 8Apan, sa mao nga paagi, kini usab sa ilang mga damgo nagahugaw sa unod, ug wala magtagad sa pagka-ginoo, ug nagpasipala sa mga halangdon. 9Apan si Miguel, ang punoan sa mga manolonda, sa diha nga nagapakig-away sa yawa, nakiglalis siya mahatungod sa lawas ni Moises, wala mangahas sa paggamit sa mapasipalahong paghukom batok kaniya, kondili miingon: ang Ginoo magabadlong kanimo. 10Apan kini sila nagpasipala sa bisan unsang mga butang nga wala nila hibaloi; ug sa mga butang nga hing-ilhan nila sa ilang kaugalingon nga kinaiya, ingon sa mga mananap nga walay salabutan, tungod niining mga butanga gilaglag sila. 11Alaut sila! Kay ginasunod nila ang dalan ni Cain, ug midalagan nga nagubot sunod sa sayup ni Balaam tungod sa suhol; ug nangawala sila diha sa mga pagpakiglalis ni Core. 12Kini mao sila ang mga natago nga takot sa inyong mga kombira sa gugma, sa diha nga nagkombira sila uban kaninyo, mga magbalantay nga nagapasibsib sa ilang kaugalingon, sa wala ing kahadlok; mga dag-um nga walay tubig, nga gipalid sa mga hangin; mga kahoy sa tingbunga nga walay bunga nangamatay sa makaduha nga nangaibut sa mga gamut: 13Mga mabangis nga balud sa dagat, nga nagasuka sa mga bola sa ilang kaugalingong kaulawan; mga laag nga bitoon, nga kanila ginatagana sa gihapon ang kaitum sa kangitngit. 14Labut pa usab si Enoc, ang ikapito gikan kang Adam, mitagna mahatungod niini kanila, nga miingon: Ania karon, miabut ang Ginoo uban sa iyang mga dagkung panon sa iyang mga balaan. 15Sa paghukom sa tanan, ug sa pagpaila sa tanang mga dili-diosnon sa tanan nilang mga buhat sa paagi nga dili-diosnon nga ilang gibuhat sa pagkadili-diosnon, ug sa tanang mga butang nga magahi nga ginasulti batok kaniya sa mga makasasala sa paagi nga dili-diosnon. 16Kini mao sila ang mga bagulbulan ug bagutbutan nga nagagawi ingon sa ilang mga kailibgon, (ug ang ilang baba nagasulti sa mga paborot nga pulong) nga nagapakita ug pagtahud sa mga tawo tungod sa pagpamintaha. 17Apan kamo, mga hinigugma, hinumdumi ninyo ang mga pulong nga ginapamulong kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo; 18Nga miingon sila kaninyo: Nga sa ulahing panahon, may mga magyuyubit nga magagawi sa ilang kaugalingong mga kailibgon nga dili-diosnon. 19Kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag; mga lawasnon, nga mga walay Espiritu. 20Apan kamo, mga hinigugma, sa nagatukod kamo ibabaw sa inyong pagtoo nga balaan gayud, sa nagaampo diha sa Espiritu Santo, 21Managpadayon kamo sa gugma sa Dios, sa nagapaabut kamo sa kalooy sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. 22Ug kaloy-an ninyo ang uban nga mga nanagduhaduha. 23Ug luwason ninyo ang uban, nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo; ug sa uban malooy kamo nga may kahadlok, nga magadumot bisan pa sa bisti nga nabulingan sa unod. 24Karon kaniya nga arang makabantay kaninyo gikan sa pagkahulog, ug makapaatubang kaninyo sa iyang himaya sa walay ikasaway diha sa hilabihan gayud nga kalipay; 25Alang sa bugtong nga Dios nga atong Manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang himaya ug pagkahalangdon, ang kagamhanan ug pagbulot-an, sa wala pa ang tanang katuigan, ug karon, ug sa walay katapusan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\