Lamentations 5

1Hinumdumi, Oh Jehova, kong unsay nahitabo kanamo: Sud-onga, ug tan-awa ang among kaulaw. 2Ang among kabilin nahulog ngadto sa mga dumuloong, Ang among mga balay ngadto sa mga lumalangyaw. 3Kami mga ilo ug walay mga amahan; Ang among mga inahan nangahimong mga balo. 4Kami nag-inum sa among tubig nga binayloan sa salapi; Ang among kahoy ginabaligya na kanamo. 5Ang mga maglulutos kanamo nagaungot sa among mga liog: Kami gikapuyan ug walay pahulay. 6Among gihatag ang kamot ngadto sa mga Egiptohanon, Ug sa mga Asiriahanon, aron tagbawon sa tinapay. 7Ang among mga amahan nanagpakasala, ug wala na; Ug among giantus ang ilang kasal-anan. 8Ang mga sulogoon maoy nagahari kanamo: Walay makaluwas kanamo gikan sa ilang kamot. 9Makuha namo ang among tinapay uban ang peligro sa among kinabuhi, Tungod sa espada didto sa kamingawan. 10Ang among panit maitum sama sa usa ka hudno, Tungod sa makasunog nga kainit sa kagutmanan. 11Ginalugos nila ang mga babaye didto sa Sion, Ang mga ulay sa ciudad sa Juda. 12Ang mga principe ginabitay pinaagi sa ilang mga kamot: Ang mga nawong sa mga anciano wala tahura. 13Ang mga batan-ong lalake maoy nanagpas-an sa galingan; Ug ang kabataan gipahiumod sa ilalum sa kahoy. 14Ang mga anciano namiya sa pultahan, Ang mga batan-ong lalake namiya sa ilang honi. 15Ang kalipay sa among kasingkasing mihunong na; Ang among sayaw nahimong pagminatay. 16Ang purongpurong nahulog gikan sa among ulo: Alaut kami kay kami nakasala man! 17Tungod niini ang among kasingkasing nagakaluya; Tungod niining mga butanga ang among mga mata lubog na. 18Tungod sa bukid sa Sion, nga mamingaw: Ang mga milo nagalakaw sa ibabaw niana. 19Ikaw, Oh Jehova, magapabilin sa walay katapusan; Ang imong trono nagapadayon gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. 20Ngano man nga nalimot ka kanamo sa walay katapusan, Ug mibiya kanamo sa hataas kaayong panahon? 21Pabalika kami nganha kanimo, Oh Jehova, ug kami mamalik; Bag-oha ang among mga adlaw ingon sa kanhing panahon. 22Apan giay-ran mo sa tuman kami; Ikaw naligutgut sa hilabihan batok kanamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\