LUCAS 17

1Ug siya miingon sa iyang mga tinon-an: Dili mahimo; apan nga moabut gayud ang mga kahigayonan sa pagkapangdol; apan alaut kadtong tungod kaniya moabut sila. 2Maayo pa kaniya nga pagahiktan siya sa iyang liog ug usa ka galingang bato, ug igatambog siya sa dagat, kay sa magapapangdol siya sa usa niining mga gagmay. 3Matngoni ninyo ang inyong kaugalingon; kong ang imong igsoon makasala batok kanimo, badlongon mo siya; ug kong siya maghinulsol, pasayloa siya. 4Ug kong siya makasala batok kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, ug sa makapito magabalik kanimo sa pag-ingon: Nagahinulsol ako; pasayloon mo siya. 5Ug ang mga apostoles miingon sa Ginoo: Dugangi ang among pagtoo. 6Ug ang Ginoo miingon: Kong kamo adunay pagtoo nga ingon sa usa ka lugas nga mostaza, magaingon kamo niining kahoyng sicomoro: Maibut ka sa gamut, ug matanum ka sa dagat; ug kana magasugot kaninyo. 7Apan kinsa kaninyo nga adunay usa ka ulipon nga nagadaro, kun nagabantay ug mga carnero, nga magaingon kaniya sa nahauli siya gikan sa kapatagan: Umari ka gilayon ug maglingkod sa lamesa? 8Ug dili ba hinoon magaingon kaniya: Hikaya ang igapanihapon ko, ug magbakus ka ug mag-alagad kanako hangtud nga ako makakaon ug makainum; ug sa human niini mokaon ug moinum ka? 9Magapasalamat ba siya niadto nga ulipon kay naghimo sa gisugo kaniya? Nagadahum ako nga dili. 10Ingon usab niini kamo: kong nakahimo kamo sa tanang gisugo kaninyo, moingon kamo: Kami mga ulipon nga walay pulos, kay gihimo lamang namo ang katungdanan namong pagabuhaton. 11Ug nahitabo, sa nagapadulong sila sa Jerusalem, nga siya miagi sa kadaplinan sa Samaria ug sa Galilea. 12Ug sa misulod siya sa usa ka balangay, may misugat kaniya nga napulo ka mga tawo nga sanlahon nga nagtindog sa halayo. 13Ug gipatugbaw nila ang ilang mga tingog sa pag-ingon: Jesus, Magtutudlo, kaloy-i kami. 14Ug sa iyang nakita sila, siya miingon kanila: Lumakaw kamo ug magpakita sa mga sacerdote. Ug nahatabo nga sa nagalakaw sila, nangahinlo sila. 15Ug ang usa kanila, sa pagkakita nga siya nahinlo, mibalik nga nagadayeg sa Dios sa makusog nga tingog; 16Ug siya mihapa sa mga tiil ni Jesus sa pagpasalamat kaniya, ug siya usa ka Samariahanon. 17Ug sa mitubag si Jesus, miingon: Wala ba magmahinlo ang napulo? Apan hain ang siyam? 18Wala bay bisan kinsa kanila nga mibalik sa paghimaya sa Dios, gawas niining dumoduong? 19Ug siya miingon kaniya: Tumindog ug lumakaw ka, ang imong pagtoo maoy nagluwas kanimo. 20Ug sa gipangutana siya sa mga Fariseo kong anus-a moabut ang gingharian sa Dios, siya mitubag kanila ug miingon: Dili moanhi ang gingharian sa Dios pinaagi sa mga pagpaminaw. 21Ug dili usab sila magaingon: Ania dinhi! kun, Atua didto! Kay ania karon, ang gingharian sa Dios anaa kaninyo. 22Ug siya miingon sa iyang mga tinon-an: Moabut ang mga adlaw nga buot unta kamo motan-aw ug usa sa mga adlaw sa Anak sa tawo, ug dili ninyo kini hikit-an. 23Ug sila magaingon kaninyo: Ania dinhi! kun, Atua didto! Dili kamo manlakat, ug dili usab kamo magsunod kanila. 24Kay ingon sa kilat, sa magadan-ag kini gikan sa usa ka bahin sa ilalum sa langit, magadan-ag usab ngadto sa usa ka bahin sa ilalum sa langit; ingon niini usab ang Anak sa tawo sa iyang adlaw. 25Apan kinahanglan una siya magaantus ug daghang mga butang; ug igasalikway niini nga kaliwatan. 26Ug ingon sa nahatabo sa mga adlaw ni Noe, mao usab sa mga adlaw sa Anak sa tawo. 27Nanagpangaon sila, nanagpanginum, nanagpangasawa, gipangasawa, hangtud sa adlaw nga misulod si Noe sa arca, ug miabut ang lunop ug naglaglag kanilang tanan. 28Mao usab sumala sa nahitabo sa mga ad law ni Lot: nanagpangaon sila, nanagpanginum, nanagpamalit, nanagpamaligya, nanagpananum, nanagpatindog ug mga puloy-anan. 29Apan sa adlaw nga mipahawa si Lot sa Sodoma, miulan ug kalayo ug azufre gikan sa langit, ug milaglag kanilang tanan. 30Mao usab ang mahatabo sa adlaw nga igapadayag ang Anak sa tawo. 31Niadtong adlawa, siya nga anaa sa ibubungan, ug ang iyang mga butang anaa sa sulod sa balay, dili siya manaug sa pagkuha kanila; ug siya nga anaa sa kapatagan dili usab magabalik. 32Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. 33Bisan kinsa nga magapaninguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya; apan bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi, maluwas kini niya. 34Nagaingon ako kaninyo nga niadtong gabhiona may duha ka tawo sa usa ka higdaanan; ang usa pagakuhaon ug ang usa pagabiyaan; 35May duha ka babaye nga magaabay paggaling; ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan; 36May duha ka tawo nga anaa sa kapatagan; ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. 37Ug sila mingtubag ug nanag-ingon kaniya: Hain, Ginoo? Ug siya miingon kanila: Kong hain ang lawas, didto magatigum ang mga agila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\