LUCAS 23

1Ug ang tibook nga panon kanila mitindog, ug ilang gidala siya kang Pilato. 2Ug mingsugod sila sa pagsumbong, batok kaniya nga nagaingon: Kini hingkaplagan namo nga nagpasalaag sa atong nasud, ug nagdili sa pagbayad sa mga buhis kang Cesar, ug nagaingon nga mao siya gayud si Cristo nga Hari. 3Ug si Pilato nangutana kaniya nga nagaingon: Mao ba ikaw ang hari sa mga Judio? Ug siya mitubag kaniya ug miingon: Ginaingon mo. 4Ug si Pilato miingon sa mga pangulong sacerdote ug sa mga panon sa katawohan: Wala akoy hingkaplagan nga kasal-anan niining tawohana. 5Apan sila misamut pa sa pag-ingon: Nagasugyot siya sa katawohan nga nagapanudlo sa tibook nga Judea, sukad sa Galilea bisan hangtud niining dapita. 6Apan sa hingdunggan ni Pilato kini, nangutana siya kong ang tawo Galileanhon ba. 7Ug sa hingbaloan ni Pilato nga sa ginsakpan siya ni Herodes, iyang gipadala siya kang Herodes nga didto usab niadtong mga adlawa sa Jerusalem. 8Karon, sa pagkakita ni Herodes kang Jesus, nalipay siya ug daku, kay dugay na nga siya buot motan-aw kaniya, tungod kay nakadungog siya ug daghang mga butang mahitungod kaniya; ug nagalaum siya nga makakita ug katingalahan nga pagabuhaton niya. 9Ug iyang gipangutana siya sa daghang mga pulong, apan wala siya magtubag kaniya bisan unsa. 10Ug ang mga pangulong sacerdote ug ang mga escriba mingtindog, nga nagasumbong kaniya sa hugot gayud. 11Ug si Herodes, uban sa iyang mga sundalo, nagtamay ug nagbiaybiay kaniya, ug gisul-oban siya ug usa ka bisti nga matahum, ug gipadala siya pagbalik kangPilato. 12Ug si Pilato ug si Herodes nangahimong mga higala niadtong adlawa, kay kaniadto mga kaaway sila. 13Ug si Pilato, nagtigum sa mga pangulong sacerdote, ug sa mga punoan, ug sa katawohan. 14Ug miingon kanila: Gidala ninyo kanako kining tawohana ingon sa usa nga nagapasalaag sa katawohan, ug ania karon, ako, sa pagsusi kaniya sa inyong atubangan, walay hingkaplagan bisan unsa sa mga kasal-anan nga inyong gisumbong batok kaniya: 15Wala, bisan pa si Herodes, kay iyang gipadala siya pagbalik kanato; ug ania karon wala siyay bisan unsang gibuhat nga angay sa kamatayon. 16Busa ako siyang pagahampakon, ug unya pagabuhian. 17(Kay kinahanglan man nga magbuhi siya ug usa ka binilanggo sa panahon sa fiesta.) 18Apan sila nanagsinggit pagdungan sa pag-ingon: Papahawaa kining tawohana, ug buhii kanamo si Barrabas; 19Usa, nga tungod sa usa ka kagubot nga nahimo sa ciudad, ug tungod sa pagpatay sa isigkatawo, gibutang sa bilanggoan. 20Ug si Pilato misulti pag-usab kanila nga buot niya buhian si Jesus. 21Apan sila nanagsinggit nga nagaingon: Ilansang siya sa cruz, ilansang siya sa cruz. 22Ug siya miingon kanila sa ikatolo: Kay ngano, unsa ang kadautan nga nahimo niining tawohana? Wala akoy hingkaplagan kaniya nga bisan unsang hinungdan nga sa kamatayon. Tungod niini, ako siyang pagahampakon, ug unya pagabuhian siya. 23Apan sila mingsamut sa pagsinggit nga nagapangayo nga ilansang siya sa cruz; ug midaug ang ilang mga tingog ug ang sa mga pangulong sacerdote. 24Ug si Pilato nagahukom nga ang ilang ginapangayo pagabuhaton. 25Ug iyang gibuhian kanila kadto nga tungod sa kagubot ug pagpatay sa isigkatawo gisulod sa bilanggoan, nga ilang gipangayo. Apan iyang gitugyan si Jesus sa kabubut-on nila. 26Ug sa nadala nila siya sa gawas, gidakup nila ang usa nga Simon nga taga-Sirene, nga gikan sa kapatagan, ug gipapas-an nila sa iyang cruz, aron pagadad-on niya sa ulahi ni Jesus. 27Ug misunod kaniya ang usa ka dakung panon sa katawohan, ug mga babaye nga nagpanghilak ug nanagminatay kaniya. 28Ug si Jesus sa milingi kanila, miingon: Mga anak sa Jerusalem, dili kamo managhilak tungod kanako, kondili managhilak kamo tungod sa inyong kaugalingon, ug tungod sa inyong mga anak. 29Kay ania karon, moabut ang mga adlaw nga manag-ingon sila: Mga bulahan ang mga apuli, ug ang mga tiyan nga wala manganak, ug ang mga suso nga wala makapasuso. 30Unya magasugod sila sa pag-ingon sa mga bukid: Pangatumpag kamo sa ibabaw namo; ug sa mga bungtod: Tabuni kami. 31Kay kong ginabuhat nila kini sa kahoy nga lunhaw, unsa ang pagabuhaton sa laya? 32Ug didtoy lain usab nga duha, mga tulisan, nga gidala uban kaniya aron pagapatyon. 33Ug sa miabut sila sa dapit nga ginganlan Golgotha, didto ilang gilansang siya sa cruz, ug ang duha ka tulisan, ang usa sa too ug ang usa sa wala. 34Ug si Jesus miingon: Amahan, pasayloa sila, kay wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat. Ug sa pagbahinbahin nila sa iyang bisti, ilang girifahan. 35Ug ang katawohan nanagtindog nga nanagtan-aw. Ug ang mga punoan usab nagabiaybiay kaniya nga nagaingon: Siya nagluwas sa uban, papagluwasa siya sa iyang kaugalingon, kong kini mao si Cristo sa Dios, ang iyang pinili. 36Ug ang mga sundalo nanagbiaybiay usab kaniya, nanagduol kaniya, nanaghatag kaniya ug suka, 37Ug nanag-ingon: Kong ikaw mao ang Hari sa mga Judio, magluwas ka sa imong kaugalingon. 38Ug may usa usab ka sinulat sa ibabaw niya (sa mga titik nga Greciahanon Linatin, ug Hebreohanon): KINI MAO ANG HARI SA MGA JUDIO. 39Ug usa sa mga tulisan nga nagabitay, nagapasipala kaniya nga nag-ingon: Dili ba ikaw mao si Cristo? magluwas ka sa imong kaugalingon ug kanamo. 40Apan ang usa mitubag, ug sa nagabadlong kaniya miingon: Wala ka bay pagkahadlok sa Dios, bisan nga anaa na ikaw sa mao usab nga pagkahinukman sa silot? 41Ug kanato, sa pagkamatuod, matarung gayud kini, kay nagadawat kita sa angay sa along mga buhat; apan kining tawohana walay gibuhat bisan unsa nga kadautan. 42Ug siya miingon: Jesus, hinumdumi ako kong ikaw moadto na sa imong gingharian. 43Ug si Jesus miingon kaniya: Sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo: Karon magauban ka kanako sa Paraiso. 44Ug karon sa haduol na ang ikaunom ka takna, miabut ang kangitngit sa ibabaw sa tibook nga yuta hangtud sa ikasiyam ka takna. 45Ug mingitngit ang adlaw, ug ang tabil sa templo nagisi sa taliwala. 46Ug si Jesus, sa misinggit sa makusog nga tingog, miingon: Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gitugyan ang espiritu. 47Ug sa hingkit-an sa centurion ang nahitabo, nagahimaya siya sa Dios nga nagaingon: Tinuod gayud nga kini maoy matarung tawo. 48Ug ang tanang mga panon sa katawohan nga midugok niini nga talan-awon, sa nakita nila ang mga butang nga nanghitabo, namauli nga nanagpanampok sa ilang mga dughan. 49Ug ang tanang mga kaila niya, ug ang mga babaye nga nanagsunod kaniya gikan sa Galilea, nanagtindog sa halayo nga nagalantaw niining mga butanga. 50Ug ania karon, usa ka lalake nga ginganlan si Jose, nga usa ka concejal, usa ka maayo ug matarung tawo, 51(Wala siya mouyon sa ilang gikasabutan ug gibuhat), tawo nga taga-Arimatea, usa ka ciudad sa mga Judio, kini siya nagapaabut sa gingharian sa Dios; 52Kining tawohana miadto kang Pilato ug nangayo sa lawas ni Jesus. 53Ug gihugos kini niya, ug iyang giputos sa usa ka lino nga panapton, ug gipahaluna niya sa usa ka lubnganan nga linukab sa usa ka batong bantilis nga wala pay bisan kinsa nga gikalubong. 54Ug mao kadto ang adlaw sa Pangandam, ug nagakahaduol na ang adlaw nga igpapahulay. 55Ug ang mga babaye nga nanagpanguyog kaniya gikan sa Galilea, nanagsunod, ug nagpakakita sa lubnganan, ug kong giunsa ang pagbutang sa iyang lawas. 56Ug namauli sila, ug nanagtagana ug mga pahumot ug mga unguento. Ug sa adlaw nga igpapahulay, namahulay sila sumala sa sugo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\